Kommuneplanen og økonomiplanen

Økonomiplanen er handlingsdelen til kommuneplanen, og skal syne korleis kommunestyret prioriterer dei økonomiske ressursane for å nå måla som er nedfelte i kommuneplanen. Gjennom samfunnsdelen i kommuneplanen har kommunestyret tatt stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for samfunnet som heilskap og for kommunen som organisasjon. Det er vald fire satsingsområde for perioden 2014 – 2026:

Giske kommune skal

  • vere ein god plass å bu
  • ha gode levekår
  • vere ein god næringskommune
  • ha eit rikt kulturliv

Det gjennomgåande perspektivet, som er grunnleggande i vårt daglege arbeid og skal syne att i dei prioriteringane som vert gjort, skal vere å (Samfunnsplanen, kap. 4 –s 6)

  • fremje god folkehelse
  • legge til rette for universell utforming og tilgjenge for alle
  • legge til rette for god oppvekst for barn og unge
  • ha fokus på energisparing og reinare miljø
  • ha låg risiko og sårbarheit