Økonomi

1. Giske kommune skal vere ute av ROBEK i løpet av 2020.

2. Det skal vere økonomisk balanse i drifta kvart år i planperioden.

3. Netto driftsresultat skal vere 1,75% av brutto inntekter frå 2021.

4. Det skal setjast av til disposisjonsfond kvart år i perioden.

5. Disposisjonsfondet skal vere 10% av brutto driftsinntekter innan 2027.