2 Kommuneleiing - Stab

Teneste 2 KOMMUNELEIING - STAB Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
1200 RÅDMANN - KOMMUNALSJEFAR 3 622 067 3 980 337 3 980 337 3 980 337 3 980 337
1210 PERSONAL OG LØN 2 117 803 2 306 791 2 306 791 2 306 791 2 306 791
1220 ØKONOMI 3 910 202 4 218 966 4 218 966 4 218 966 4 218 966
1230 SERVICEKONTORET 2 632 109 2 546 955 2 546 955 2 546 955 2 546 955
1250 IKT 664 466 782 459 782 459 782 459 782 459
1260 SAKSBEHANDLING - FELLES 2 176 243 1 830 538 1 830 538 1 830 538 1 830 538
2110 FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR 401 788 421 450 421 450 421 450 421 450
2120 GRUNNSKOLE 539 115 550 316 550 316 550 316 550 316
2412 PSYKISK HELSEVERN 0 99 077 99 077 99 077 99 077
2440 BARNEVERNTENESTE 236 774 231 181 231 181 231 181 231 181
2540 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE 468 322 485 875 485 875 485 875 485 875
2 KOMMUNELEIING - STAB 16 768 889 17 453 945 17 453 945 17 453 945 17 453 945

Rammeområde 2 omfattar tenestene:

1200 – 1260 som er rådmann, kommunalsjefar og stabsfunksjonar. Stabs-/støttefunksjonar er knytt til planlegging, oppfølging og styring. Dette omfatter blant anna oppgåver knytt til økonomiforvaltning, personalforvaltning, informasjonsarbeid og fellesfunskjoner som post- og arkiv. I tillegg er merkantile driftsfunksjonar knytt til personalfeltet plassert her. Dette gjeld løn, sjukefråversregistrering/-rapportering og tilsetjingssaker.

Tenesteområdet har også ansvaret for å tilrettelegge for politiske og administrative beslutningsprosessar, verksemdsstyring, analyse og utredningsarbeid. I tillegg til driftsstøtte til verksemdene og kommunikasjonstenester.

Budsjettet til kommuneleiing -Stab vert ikkje kompensert for demografiutvikling og vekst i øvrige tenesteområde. Tenesteområde må derfor jobbe aktivt med nødvendig omstilling og effektivisering.

 • 2110 – 2120 er overordna utgifter knytt til oppvekstområdet.
 • 2440 og 2540 er overordna utgifter knytt til helse-, omsorgs- og sosialtenestene.

Utfordringar i perioden:

 • Omstilling og tilpassing til endra rammevilkår, både økonomisk og teknologisk.
   • Å oppnå maksimal gevinstralisering av innføring av nye digitale løysingar.
   • Digitalisering og automatisering av administrative oppgåver og forenkling av prosedyrer og prosessar.
 • Metodisk og systematisk informasjonsarbeid, utvikle heimesida i kombinasjon med bruk av sosiale medier
 • Etablere eit nytt og brukarvenleg intranett
 • Tilrettelegge for døgnåpen forvaltning ved å betre innbyggardialogen slik innbyggarane i større grad kan vere sjølvhjelpte når det passar for dei uavhengig av åpningstid.

Resultatmål 2019:

 • Halde fram arbeidet med omstillingsprogrammet «Tenesteutvikling gjennom digitalisering og bruk av ny teknologi», vedtatt av kommunestyret i juni 2016.
   • Framtidig organisering av driftsoppgåver som no ligg til stab er avklart medio juni 2019. Det skal utarbeidast kompetanse- og rekrutteringsplan for stab, som inkluderer framtidig kompetanseprofil.
 • Vidareutvikle samarbeidet mellom kommunale tenester, NAV, frivillege organisasjonar og lokalt næringsliv for å leggje til rette for god integrering av flyktningar.
 • Innan utgangen av 2019 skal det overordna HMS-systemet gjennomgåast og digitaliserast.
 • Innan juni 2020 skal ny personvernforordning (GDPR) vere implementert med digitale protokollar og e-læringsopplegg. System for personvern og informasjonssikkerheit skal gjennomgåast og ha eit spesielt fokus i planperioden.