10 Kyrkjelege føremål

Drift

Drift
Teneste 10 KYRKJELEGE FØREMÅL Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
3900 KYRKJER 3 988 096 4 058 100 4 038 100 3 988 100 3 988 100
3920 ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL 222 000 250 000 250 000 250 000 250 000
3930 KYRKJEGARDAR 640 000 640 000 640 000 640 000 640 000
Sum 10 KYRKJELEGE FØREMÅL 4 850 096 4 948 100 4 928 100 4 878 100 4 878 100

På rammeområde 10. Kyrkjelege føremål er overføring til kyrkjeleg fellesråd kr 3 828 096. Dette er same ramma som dei vart tildelt i 2018. Utgiftene til teneste 3920 andre religiøse føremål er konsekvensjustert og juster ut frå overføring til kyrkjeleg fellesråd.

Kr 160.000 + kr 640.000,- er intern overføring til stab, fellestenester og teknisk for tenester som kommunen levererifylgje tenesteavtale for økonomitenester, tekniske tenester og vedlikehald av kyrkjegardane.

Investeringsbudsjett - økonomiplan:

Investeringsbudsjett - økonomiplan:
10 KYRKJELEGE FØREMÅL Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Inntekt 10 KYRKJELEGE FØREMÅL 0 0 0 0 0
Utgift 10 KYRKJELEGE FØREMÅL 3 000 000 3 800 000 1 300 000 4 000 000 4 000 000
Netto 10 KYRKJELEGE FØREMÅL 3 000 000 3 800 000 1 300 000 4 000 000 4 000 000

Prosjekt 7130 Kyrkjelege føremål - utbetring

I økonomiplanen er det lagt inn løyvingar til prosjekt 7130 som gjeld kyrkjegardsområdet på Godøya, då området rundt kyrkjegarden vart endra ved vegomlegginga.

Prosjekt 7300 Valderøy kyrkjegård

Dette gjeld forprosjekt og utviding av kyrkjegarden på Valderøya. Framlegget er stipulerte kostnader bygd på tilsvarande prosjekt i andre kommunar for opparbeiding (grøfting, masseutskifting, etc.) og arrondering.

Avsetjing til prosjekta kjem fram i Budsjettskjema 2B og investeringar fordelt på ansvarsområde som ligg i obligatoriske vedlegg.