5 Oppvekst

Teneste 5 OPPVEKST Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
2110 FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR 78 392 653 80 516 517 80 516 517 80 516 517 80 516 517
2111 STYRKA TILBOD TIL FØRSKOLEBARN 4 870 660 7 353 901 7 353 901 7 353 901 7 353 901
2120 GRUNNSKOLE 97 527 051 103 533 287 103 533 287 103 533 287 103 533 287
2121 PEDAGOGISK RETTLEIINGSTENESTE 668 753 728 681 728 681 728 681 728 681
2130 VAKSENOPPLÆRING 659 000 659 000 659 000 659 000 659 000
2150 SKOLEFRITIDSTILBOD 186 874 1 221 668 1 221 668 1 221 668 1 221 668
2220 SKOLELOKALER 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
2230 SKOLESKYSS 1 593 000 1 593 000 1 593 000 1 593 000 1 593 000
Sum 5 OPPVEKST 183 913 991 195 622 054 195 622 054 195 622 054 195 622 054

Investering

Investering
Prosjekt Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
2302 IKT-UTSTYR SKULAR 600 000 480 000 480 000 480 000 480 000
SUM 600 000 480 000 480 000 480 000 480 000

Oppvekst skal følgje overordna planar for kommunen, kvalitetsplan for skular og barnehagar, og nasjonale føringar i læreplan og prioriterte utviklingsområde. Nasjonalt og lokalt er digitalisering eit satsingsområde, lokalt med omstilling «Giske 2030.no» og «framtidsskulen.giske.no». Omstilling gjennom digitalisering sikrar barn og unge god og relevant opplæring slik at dei skal greie seg sjølve, no og i framtida. Barnehageområdet aukar på grunn av fleire plassar/barn. Frå skulestart 2018 har regjeringa innført lærarnormen, som forskriftsfestar maksimal gruppestorleik i grunnskulen.

Etter opplæringslova har alle rett på tilpassa tilbod (også utan enkeltvedtak) og mange har rett på enkeltvedtak. Framandspråklege har rett på særskilt tilrettelegging. Aukande timetal, årskull og klassetal er kostnadsdrivarar saman med mange store enkeltvedtak.

Investeringsbudsjettet gjer det mogleg for skulane å kjøpe inn datamaskiner, robotar og anna utstyr til mellom anna skaparverkstad, koding og digitalisering av opplæringa.

Utvikling i barnetalet

Tabellane nedanfor viser at at vi har stor netto innflytting av barn. Høgre kolonne i tabellane viser netto innflytting i høve til kor mange som vart fødde det aktuelle året.

Barn i førskulealder

Barn i førskulealder
Fødselsår Fødde i kommunen Busett per 01.01.2018 Netto endring
2017 119 122 + 3
2016 113 120 + 7
2015 110 126 + 16
2014 115 127 + 12
2013 93 116 + 23
SUM 550 611 + 61

Barn i grunnskulealder

Barn i grunnskulealder
Fødselsår Fødde i kommunen Busett per 01.01.2017 Netto endring
2012 95 124 + 29
2011 90 105 + 15
2010 76 112 + 36
2009 102 135 + 33
2008 79 104 + 25
2007 109 150 + 41
2006 86 107 + 21
2005 94 126 + 32
2004 89 114 + 25
2003 90 123 + 33
SUM 910 1200 + 290

Elevtalsutvikling

Barn i barnehage

Utfordringar i perioden

 • Forsvarleg drift med auka oppgåver/barnetal og reduksjon i ressursane.
 • Skjerpa krav i lærarnormen frå hausten 2019. Ikkje alle skulane oppfyller denne skjerpa normen
 • Digitalisering og rasjonaliering av administrative oppgåver
 • Nye arbeidsmåtar med digitale læremiddel og digital kompetanse
 • Omfang og kompetanse i forhold til spesialpedagogiske behov, med spissa kompetansekrav til andre tilsette
 • Midlertidige lokale ved Valderøy ungdomsskule og Vigra skule. Arealbehovet vil vere det same i fleire år framover
 • Uteområda på Vigra og Godøy skule.
 • For liten bassengkapasitet, lite og utdatert basseng
 • Kompetanseheving i barnehagar (også private) i høve digitalisering og spesialpedagogikk
 • Samarbeid på tvers av einingar for barn med særlege behov (språk, læring, psykisk)
 • Pedagogtettheit i barnehagen i følgje ny norm
 • Livsmestring i dagens kunnskaps- og informasjonssamfunn skal prege planlegging og gjennomføring av dagen og i kompetansegrunnlaget for dei tilsette

Resultatmål 2019

 • Strategiske planar for utvikling av barnehagar og skule - ny kvalitetsplan skal implementerast og gi synlege resultat
 • Barnehagar og skular skal vise korleis ressursar og arbeidsmåtar styrkjer inkludering og aktiv deltaking, spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
 • Barn og vaksne skal kvar dag oppleve erfaringar ut frå sine sterke sider, interesser og eigne ressursar
 • Barn og vaksne skal kvar dag erfare innhald og varierte arbeidsmåtar som er prega av nysgjerrigheit, utforsking, engasjement og løysingsvilje
 • Barn og vaksne skal kvar dag erfare respekt, fellesskap og meistringstru
 • Kompetanseutvikling for omstilling knytt til prosjektet realfagskommunen, ny rammeplan for barnehagen (felles prosjekt med Sula), digitalisering og spissa spesialped. kompetanse - bruke kompetansen i faglege nettverk og workshopar.
 • Betre tverrfagleg innsats overfor barn som har eit ekstra behov for oppfølging. Bruk av digitale samhandlingsverkty som "Stafettloggen"
 • Legge fram sak om spesialundervisning innan juni 2019
 • Ta i bruk og utnytte moglegheitene som ligg i digitale verkty i administrasjon og organisasjon innan økonomi og personal
 • Intensivkurs i lesing, symjing og spesialpedagogiske tiltak ved behov
 • Livsmeistring i dagens kunnskaps- og informasjonssamfunn skal prege planlegging og gjennomføring av dagen og kompetansegrunnlaget for dei tilsette
 • Nye vaksenroller skal avspegle mål om ope sinn (open mindset) og autonome elevar
 • Statleg program for vidareutdanning for lærarar - "Kompetanse for kvalitet" - skal framleis ha prioritet