1 Politisk styring

Teneste 1 POLITISK STYRING Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
1000 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 1 924 318 2 001 983 2 001 983 2 001 983 2 001 983
1005 POLITISKE KOMITEAR 415 904 326 635 326 635 326 635 326 635
1010 DIVERSE UTVAL/STYRE/RÅD 271 905 271 905 271 905 271 905 271 905
1020 ELDRERÅD 84 702 56 177 56 177 56 177 56 177
1050 ØKONOMISK STØNAD TIL POLITISKE PARTI 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
1060 KOMMUNEREVISJONEN - KONTROLLUTVAL 903 500 919 580 919 580 919 580 919 580
1070 STORTINGS- OG KOMMUNEVAL 0 184 428 485 184 428 485
Sum 1 POLITISK STYRING 3 645 329 3 805 708 3 621 765 3 805 708 3 621 765

Rammeområde 1 omfattar tenestene:

  • 1000 – 1070 som er kommunestyret, politiske komitear, formannskap, diverse rådsorgan, stønad til politiske parti, revisjon og kontrollutval samt finansiering av kommuneval og stortingval.
  • For kommunestyreperioden 2015 – 2019 er den politiske organiseringa endra. Det er no 3 komitéar: helse/omsorg, oppvekst/kultur og teknisk/miljø.
  • Inntektene på alle tenestene er momskompensasjon.

Dei økonomiske rammene innan rammeområdet er konsekvensjustert i høve til budsjett 2018. Det er tatt høgde for kommuneval 2019, og stortingsval hausten 2021.

Utfordringar i perioden

  • vurdere komitéstruktur frå tre til to, og vurdere reduksjon av kommunestyret med fire medlemmer frå ny valperiode
  • sette ned eit uavhengig utval, valgt av kommunestyret, for å vurdere godtgjersle for ordførar og øvrige politikarar