9 Teknisk

Driftsbudsjett

Driftsbudsjett
Linjenavn Ansvar 9 TEKNISK Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Inntekt 5000 BYGGESAK - Sjølvkost -3 359 863 -3 139 436 -3 139 436 -3 139 436 -3 139 436
Utgift 5000 BYGGESAK - Sjølvkost 3 359 863 3 139 436 3 139 436 3 139 436 3 139 436
Netto 5000 BYGGESAK - Sjølvkost 0 0 0 0 0
Inntekt 5100 EIGEDOMSAVDELING -15 126 635 -15 463 929 -15 463 929 -15 463 929 -15 463 929
Utgift 5100 EIGEDOMSAVDELING 47 104 267 48 441 602 48 441 602 49 001 602 49 001 602
Netto 5100 EIGEDOMSAVDELING 31 977 632 32 977 673 32 977 673 33 537 673 33 537 673
Inntekt 5300 BRANNVERN -1 062 440 -1 335 440 -1 062 440 -1 062 440 -1 062 440
Utgift 5300 BRANNVERN 4 953 714 7 298 148 5 933 148 5 933 148 5 933 148
Netto 5300 BRANNVERN 3 891 274 5 962 708 4 870 708 4 870 708 4 870 708
Inntekt 5400 KOMMUNALT KARTVERK -3 691 026 -198 450 -198 450 -198 450 -198 450
Utgift 5400 KOMMUNALT KARTVERK 3 210 131 2 183 019 2 183 019 2 183 019 2 183 019
Netto 5400 KOMMUNALT KARTVERK -480 895 1 984 569 1 984 569 1 984 569 1 984 569
Inntekt 5500 REGULERING -1 104 216 -1 104 216 -1 104 216 -1 104 216 -1 104 216
Utgift 5500 REGULERING 1 104 216 1 605 513 1 605 513 1 605 513 1 605 513
Netto 5500 REGULERING 0 501 297 501 297 501 297 501 297
Inntekt 6000 OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000
Utgift 6000 OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER 0 0 0 0 0
Netto 6000 OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000
Inntekt 6100 VEGANLEGG -1 909 151 -1 927 651 -1 927 651 -1 927 651 -1 927 651
Utgift 6100 VEGANLEGG 9 179 750 8 810 745 8 810 745 8 810 745 8 810 745
Netto 6100 VEGANLEGG 7 270 599 6 883 094 6 883 094 6 883 094 6 883 094
Inntekt 6200 VASSFORSYNING - VAR -12 123 941 -13 927 880 -13 927 880 -13 927 880 -13 927 880
Utgift 6200 VASSFORSYNING - VAR 12 123 941 13 927 880 13 927 880 13 927 880 13 927 880
Netto 6200 VASSFORSYNING - VAR 0 0 0 0 0
Inntekt 6300 AVLØP OG RENSING - VAR -8 172 409 -10 863 450 -10 863 450 -10 863 450 -10 863 450
Utgift 6300 AVLØP OG RENSING - VAR 8 172 409 10 863 450 10 863 450 10 863 450 10 863 450
Netto 6300 AVLØP OG RENSING - VAR 0 0 0 0 0
Inntekt 6350 SLAMTØMMING - VAR -843 204 -839 620 -839 620 -839 620 -839 620
Utgift 6350 SLAMTØMMING - VAR 843 204 839 620 839 620 839 620 839 620
Inntekt 6400 RENOVASJON - VAR -9 784 916 -9 671 411 -9 671 411 -9 671 411 -9 671 411
Utgift 6400 RENOVASJON - VAR 9 784 916 9 671 411 9 671 411 9 671 411 9 671 411
Netto 6400 RENOVASJON - VAR 0 0 0 0 0
Inntekt 5310 FEIING OG TILSYN - Sjølvkost -981 651 -1 033 886 -1 033 886 -1 033 886 -1 033 886
Utgift 5310 FEIING OG TILSYN - Sjølvkost 981 651 1 033 886 1 033 886 1 033 886 1 033 886
Netto 5310 FEIING OG TILSYN - Sjølvkost 0 0 0 0 0
Inntekt 5410 OPPMÅLINGSFORRETNING - Sjølvkost -1 672 555 -1 541 706 -1 541 706 -1 541 706 -1 541 706
Utgift 5410 OPPMÅLINGSFORRETNING - Sjølvkost 1 672 555 1 541 706 1 541 706 1 541 706 1 541 706
Netto 5410 OPPMÅLINGSFORRETNING - Sjølvkost 0 0 0 0 0
Inntekt 5510 PLAN -517 980 -1 521 858 -1 521 858 -1 521 858 -1 521 858
Utgift 5510 PLAN 1 033 534 1 516 245 1 516 245 1 516 245 1 516 245
Netto 5510 PLAN 515 554 -5 613 -5 613 -5 613 -5 613
Inntekt 5520 GRUNNKJØP -18 230 -18 230 -18 230 -18 230 -18 230
Utgift 5520 GRUNNKJØP 1 155 137 729 457 729 457 729 457 729 457
Netto 5520 GRUNNKJØP 1 136 907 711 227 711 227 711 227 711 227
Inntekt 9 TEKNISK -61 968 217 -64 187 163 -63 914 163 -63 914 163 -63 914 163
Utgift 9 TEKNISK 104 679 288 111 602 118 110 237 118 110 797 118 110 797 118
Netto 9 TEKNISK 42 711 071 47 414 955 46 322 955 46 882 955 46 882 955

Dei fleste tenesteområda innan ramme 9 er budsjettert innanfor regelverket for sjølvkost. For å få fram balansen i sjølvkost blir teknisk sitt budsjett presentert med ansvarsområda. Samla inntekter, utgifter og nettokostnad går fram av tabellen ovanfor. Overskot innan eit sjølvkostområde blir sett av i fond og underskot blir dekt med bruk av fond. Betalingssatsane er lagt opp for å få balanse (over 5 år) jf. eigen sak.

Områda som ikkje er sjølvfinansierande er eigedomsavdelinga, brannvern, regulering og grunnkjøp, opparbeiding og utbyggingsområde og veganlegg – jamfør oversikta ovanfor. Plan er ikkje eit vedteke sjølvkostområde men gebyra legg opp til auka dekningsgrad. Nettoutgift for teknisk er kr 42,7 millionar kr 50,2 millionar i 2015. Dette er oppnådd gjennom auka sjølvkostdekning, delar av stillingar overført til investeringar og reduksjon av tensteomfang.

Ansvar 5000 Byggesak - Teneste 3020 byggesak

Dette er eit vedteke sjølvkostområde der betalingssatsen aukar med 20%.

Ansvar 5100 Eigedomsavdeling - Teneste Kommunale bygg (fleire nummer)

Eigedomsavdelinga er fordelt på ei rekkje tenester som dekkjer drift av alle kommunale bygg. Det er gjennomført innstrammingar gjennom reduksjon i tal på stillingar, unntaksvis bruk av vikar, mindre vedlikehald og reinhald. Når andre tenester treng meir areal blir det stramma inn på allment reinhald og ombyggingar gjer at allment vedlikehald også får lågare prioritert. Robotar og digital styring må takast i bruk i åra som kjem for å oppnå vidare effektivisering og rasjonalisering.

Ansvar 5300 Brannvern - Teneste 3380 Brann- og oljevern

Giske kommune har felles brannvesen med Ålesund (DIB) og er underlagt deira drift, men med 28 eigne deltidstilsette brannmenn (0,8 stilling), eige utstyr og bilar. Grunna skjerpa krav til kompetanse aukar utgiftene kr 1 million årleg og og utskifting av leiande brannmenn medfører ein kostnad påkr 1 million ekstra i 2019.

Ansvar 5210 Feiing og tilsyn - teneste 3380

Kommunen kjøper tenesta med Ålesund.

Ansvar 5400 Kommunalt kartverk - Teneste kommunalt kartverk 3015

Lovpålagt teneste som ikkje er sjølfinansiert.

Ansvar 5410 Oppmåling - Teneste 3030 oppmåling

Vedteke sjølkostområde og betalingssatsen aukar med 18%.

Ansvar 5500 Regulering - Teneste 3010 Regulering

Regulering skal vere sjølvfinansierande. Det er 1,5 stillingar på dette tenesteområde og betalingssatsen aukar med 26% for å dekkje kostnadane.

Ansvar 5520 Grunnkjøp - Teneste fleire

Om lag 1,5 stillingar som arbeider på området finansiert som ein del av utbyggingsprosjekt.

Ansvar 6100 Veganlegg - Teneste 3320 kommunale vegar, teneste 3341 gatelys, teneste 3350 parkar og plassar m.m.

Ansvarsområde dekkjer drift av veganlegg, gatelys og parkar og plassar. Dette er ikkje sjølvkost.

Ansvar VAR - Vatn, avløp og renovasjon: 6200 Vassforsyning, 6300 Avløp og reinsing, 6350 Slamtøming. 6400 Renovasjon,

Drift og vedlikehald av vassforsyninga som saman med avløp og reinsing, slamtømming og renovasjon blir regulert av eige lov og regelverk, og skal drivast innanfor særavgifter, sjølvfinansierande. Noko vatn blir kjøpt frå Ålesund då ein har nådd maksimal kapasitet på eige vassverk. Vidare er tenste 3400 Behandlingsanlegg og teneste 3450 Leidningsanlegg eigne tenesteområde under sjølvkost der det er store investeringsbehov. Det er slik auke i gebyra:

Vassgebyr tilknyting, ab.gebyr og forbruk

Avløpsgebyr – tilknyting, ab gebyr og forbruk

20 % - 2 % - 12 %

26 % - 7 % - 26 %

Slam og renovasjon er administrert av ÅRIM. Vi legg satsane til ÅRIM til grunn runda opp til næraste heile 10-kr.

 • Ordinær renovasjon minus 9 %
 • Renovasjon redusert pluss 1,5 %
 • Renovasjon redusert med kompost pluss 8,2 %
 • Ekstra henting:
  • Avstand 5 – 25 m pluss 280 %
  • 26 - 40 m pluss 133,33 %
  • 41 – 60 m pluss 133,33 %
  • 61 – 100 m pluss 121,21 %

Samla investeringsbudsjett for teknisk eining

Samla investeringsbudsjett for teknisk eining
Prosjekt Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
2 Renovering mellombygg Giske Skule 0 0 0 4 000 000
3 Renovering av omsorgsbustader ved Gudmundvegen 0 4 500 000 0 0
5 Tankbil brannvesen / vassforsyning 1 669 000 0 0 0
9 Tilbygg Alnes renseanlegg 1 120 000 0 0 0
10 Vannledning Giske - Staurneset 3 100 000 0 0 0
11 Overvatn Rokkevegen 2 250 000 0 0 0
12 Overføring Sætra - Blomvika 0 8 832 000 8 030 000 0
13 Overføringsledning Godøy - Giske 3 200 000 0 0 0
14 Oppgradering utleigebustadar Ansvar 5100 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000
15 Overvatn Skjongmyra 0 3 050 000 0 0
40 Godøy skule 0 0 4 000 000 0
5110 KLIMA- OG ENERGITILTAK 500 000 2 400 000 2 300 000 2 300 000
5121 SAL KOMMUNAL GRUNN 2 000 000 10 000 000 -4 500 000 0
5130 NÆRMILJØTILTAK 0 1 280 000 -180 000 0
5150 INVESTERING ADM.BYGG 2 070 000 400 000 400 000 400 000
5152 NVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
5153 NVESTERING IDRETT- OG KULTURBYGG 0 300 000 300 000 300 000
5154 INVESTERING NÆRINGSBYGG 200 000 500 000 500 000 500 000
5155 INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG 1 100 000 5 300 000 1 500 000 1 500 000
5156 INVESTERING UTLEIGEBUSTADER 5 000 000 -4 000 000 0 0
5167 Valderøy Ungdomsskule tilbygg/påbygg 0 0 0 6 400 000
5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg 0 0 2 000 000 14 000 000
5169 Utstyr til etablering av reinhaldsteam 0 0 0 0
5302 BRANNBIL 0 4 700 000 4 500 000 0
5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN 200 000 3 000 000 0 0
5362 DIV. REGULERINGSPLANAR 200 000 200 000 200 000 200 000
5370 KARTLEGGING/Marine Grunnkart 200 000 500 000 200 000 200 000
5372 KART PÅ NETT 0 0 0 0
5410 FELLES TEKNISK UTSTYR 120 000 120 000 120 000 120 000
5605 SKULEVEGEN GISKE 13 129 364 0 0 0
5752 GJØSUND NÆRINGSOMR. 300 000 300 000 0 0
6017 YTTERLANDSNESET 4 500 000 0 0 0
6056 GANGV./LEIDN.ANL. RESET 1 000 000 3 800 000 4 900 000 0
6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T 10 321 000 0 0 0
6201 MINDRE VEGANLEGG 350 000 350 000 350 000 350 000
6202 GATELYS 150 000 150 000 150 000 150 000
6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK 150 000 150 000 150 000 150 000
6205 NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR 50 000 0 0 0
6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/Hovudplan 2 000 000 0 0 0
6251 Modernisering av vassverket 220 000 0 0 0
6365 LEIDNINGSANLEGG DYB VEST 0 300 000 400 000 6 000 000
6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG 800 000 800 000 800 000 800 000
6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
6386 HOVUDPLAN VATN/AVLØP 1 000 000 0 0 0
6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning 650 000 0 0 0
6389 Kjøp av transportmiddel Avløp 0 0 0 0
Sum investering ramme 9 63 049 364 53 932 000 33 120 000 44 370 000

Utfordringar framover

 • Investeringsbudsjett og prosjekt må planleggast slik at ein får tilfredsstillande gjennomføring, god flyt.
 • Drifte eigedomane, effektivt med nye verkty og færre folk – møte behova frå tenestene/brukarane.
 • Utskifting av vass- og avløpsleidningar og utbygging av reinseanlegg.
 • Komplekse byggesaker.
 • Omdømme

Resultatmål 2019

 • Ta i bruk digitale, smarte driftssystem,
 • Smartbyggløysingar; digitale lås, teknisk overvaking og drift
 • Verkty som effektiviserer drift og organisering av personale, utstyr og bilpark
 • Digital saksbehandling med nye, automatiserte system.
 • Saksbehandling skal vere forsvarleg og skje innan oppsette fristar (jf. LEAN)
 • Ny og brukarvenleg kartløysing for private og professjonelle brukarar er no på plass.
 • Tatt i bruk og prøvd robotar i vedlikehald av plenar, reinhald osb. Dette blir vurdert fortløpande.