Økonomisk oversikt Drift

Økonomisk oversikt drift Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Brukerbetalinger -19 470 203 -19 631 246 -19 631 246 -19 631 246 -19 631 246
Andre salgs- og leieinntekter -56 720 512 -57 357 935 -57 357 935 -57 357 935 -57 357 935
Overføringer med krav til motytelse -52 849 069 -47 726 410 -47 438 020 -47 455 910 -47 438 020
Rammetilskudd -218 053 000 -237 483 000 -237 910 000 -237 814 000 -237 836 000
Andre statlige overføringer -16 682 000 -13 608 100 -13 608 100 -13 608 100 -13 608 100
Andre overføringer -16 000 -16 000 -16 000 -16 000 -16 000
Skatt på inntekt og formue -223 006 000 -226 553 000 -226 553 000 -226 553 000 -226 553 000
Eiendomsskatt -13 000 000 -11 700 000 -11 700 000 -11 700 000 -11 700 000
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -599 796 784 -614 075 691 -614 214 301 -614 136 191 -614 140 301
Lønnsutgifter 282 864 713 295 234 808 295 135 575 295 794 808 295 695 575
Sosiale utgifter 78 890 005 83 933 925 83 920 215 83 933 925 83 920 215
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 46 683 408 50 326 721 49 163 721 49 234 721 49 163 721
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 107 380 943 109 390 807 109 390 807 109 390 807 109 390 807
Overføringer 18 255 700 19 009 890 18 701 500 18 669 390 18 651 500
Avskrivninger 33 872 508 35 969 518 35 969 518 35 969 518 35 969 518
Fordelte utgifter -1 036 000 -1 006 000 -1 006 000 -1 006 000 -1 006 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 566 911 277 592 859 669 591 275 336 591 987 169 591 785 336
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -32 885 507 -21 216 022 -22 938 965 -22 149 022 -22 354 965
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -3 120 000 -3 120 000 -3 120 000 -3 120 000 -3 120 000
Gevinst på finansielle instrumenter -4 400 000 -4 400 000 -4 400 000 -4 400 000 -4 400 000
Mottatte avdrag på utlån -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -7 540 000 -7 540 000 -7 540 000 -7 540 000 -7 540 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 34 448 399 27 046 777 30 442 187 31 423 932 31 664 481
Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 33 057 877 33 334 122 34 283 270 34 802 954 35 004 271
Utlån 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 67 531 276 60 405 899 64 750 457 66 251 886 66 693 752
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 59 991 276 52 865 899 57 210 457 58 711 886 59 153 752
Motpost avskrivninger -33 872 508 -35 969 518 -35 969 518 -35 969 518 -35 969 518
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -6 766 739 -4 319 641 -1 698 026 593 346 829 269
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0
Bruk av bundne fond -1 667 829 -4 172 781 -4 172 781 -4 172 781 -4 172 781
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -1 667 829 -4 172 781 -4 172 781 -4 172 781 -4 172 781
Overført til investeringsregnskapet 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Dekning av tidligere års merforbruk 5 700 000 5 662 828 0 0 0
Avsetninger til disposisjonsfond 0 843 530 3 884 743 1 593 371 1 357 448
Avsetninger til bundne fond 1 484 568 736 064 736 064 736 064 736 064
SUM AVSETNINGER (K) 8 434 568 8 492 422 5 870 807 3 579 435 3 343 512
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) 0 0 0 0 0