Budsjettskjema 1A

Budsjettskjema 1A Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue -223 006 000 -226 553 000 -226 553 000 -226 553 000 -226 553 000
Ordinært rammetilskudd -218 053 000 -237 483 000 -237 910 000 -237 814 000 -237 836 000
Skatt på eiendom -13 000 000 -11 700 000 -11 700 000 -11 700 000 -11 700 000
Andre generelle statstilskudd -16 682 000 -13 608 100 -13 608 100 -13 608 100 -13 608 100
Sum frie disponible inntekter -470 741 000 -489 344 100 -489 771 100 -489 675 100 -489 697 100
Renteinntekter og utbytte -3 120 000 -3 120 000 -3 120 000 -3 120 000 -3 120 000
Gevinst på finansielle instrumenter -4 400 000 -4 400 000 -4 400 000 -4 400 000 -4 400 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 34 448 399 27 046 777 30 442 187 31 423 932 31 664 481
Avdrag på lån 33 057 877 33 334 122 34 283 270 34 802 954 35 004 271
Netto finansinntekter/-utgifter 59 986 276 52 860 899 57 205 457 58 706 886 59 148 752
Dekning av tidl års regnskm merforbruk 5 700 000 5 662 828 0 0 0
Til ubundne avsetninger 0 843 530 3 884 743 1 593 371 1 357 448
Til bundne avsetninger 1 484 568 736 064 736 064 736 064 736 064
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0
Bruk av bundne avsetninger -1 667 829 -4 172 781 -4 172 781 -4 172 781 -4 172 781
Netto avsetninger 5 516 739 3 069 641 448 026 -1 843 346 -2 079 269
Overført til investeringsbudsjettet 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Til fordeling drift -403 987 985 -432 163 560 -430 867 617 -431 561 560 -431 377 617
Sum fordelt til drift fra skjema 1B 403 987 985 432 163 560 430 867 617 431 561 560 431 377 617
Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0