Budsjettskjema 2A - Investering

Budsjettskjema 2A Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler 66 574 250 84 040 507 74 690 625 52 146 625 60 750 000
Utlån og forskutteringer 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000
Kjøp av aksjer og andeler 1 250 000 1 300 000 1 350 000 1 400 000 1 450 000
Avdrag på lån 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0
Avsetninger 0 0 0 16 500 000 0
Årets finansieringsbehov 78 324 250 95 840 507 86 540 625 80 546 625 72 700 000
Bruk av lånemidler -60 688 000 -78 257 364 -57 902 000 -48 820 000 -59 560 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 -9 000 000 -15 000 000 0
Tilskudd til investeringer -5 300 000 -4 000 000 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift -8 586 250 -6 962 812 -11 788 625 -7 226 625 -8 990 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -2 500 000 -2 600 000 -6 500 000 -8 100 000 -2 700 000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering -77 074 250 -91 820 176 -85 190 625 -79 146 625 -71 250 000
Overført fra driftsregnskapet -1 250 000 -1 300 000 -1 350 000 -1 400 000 -1 450 000
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger 0 -2 720 331 0 0 0
Sum finansiering -78 324 250 -95 840 507 -86 540 625 -80 546 625 -72 700 000
Udekket/udisponert 0 0 0 0 0