Budsjettskjema 2B - Investering

Linjenavn Prosjekt Budsjettskjema 2B Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Netto 2 Renovering mellombygg Giske Skule 0 0 0 0 4 000 000
Netto 3 Renovering av omsorgsbustader ved Gudmundvegen 0 0 4 500 000 0 0
Netto 5 Tankbil brannvesen / vassforsyning 0 1 669 000 0 0 0
Netto 9 Tilbygg Alnes renseanlegg 0 1 120 000 0 0 0
Netto 10 Vannledning Giske - Staurneset 0 3 100 000 0 0 0
Netto 11 Overvatn Rokkevegen 0 2 250 000 0 0 0
Netto 12 Overføring Sætra - Blomvika 0 0 8 832 000 8 030 000 0
Netto 13 Overføringsledning Godøy - Giske 0 3 200 000 0 0 0
Netto 14 Oppgradering utleigebustadar Ansvar 5100 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Netto 15 Overvatn Skjongmyra 0 0 3 050 000 0 0
Netto 40 Godøy skule 0 0 0 4 000 000 0
Netto 41 Utviding av Godøy gravplass 0 0 1 000 000 4 000 000 4 000 000
Netto 47 Universielt utforma badeplass Blimssanden 0 0 0 0 870 000
Netto 48 Nettsider for kulturminner i Giske kommune 0 0 0 0 120 000
Netto 1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI 3 200 000 2 400 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Netto 1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP 1 250 000 1 300 000 1 350 000 1 400 000 1 450 000
Netto 2302 IKT-UTSTYR SKULAR 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000
Netto 4302 FLEIRBRUKSHALL VIGRA -3 300 000 0 0 0 0
Netto 4306 WC Gjerdesanden 0 0 510 000 0 0
Netto 4307 Parkeringsplass Gjerdesanden 0 0 960 000 0 0
Netto 4308 Skilt, Informasjon og tilrettelegging av Turvegar og kulturminne 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000
Netto 4309 WC Vindsneset 0 408 000 0 0 0
Netto 5110 KLIMA- OG ENERGITILTAK 2 500 000 500 000 2 400 000 2 300 000 2 300 000
Netto 5121 SAL KOMMUNAL GRUNN 0 2 000 000 1 000 000 -3 000 000 0
Netto 5130 NÆRMILJØTILTAK 160 000 0 1 280 000 -180 000 0
Netto 5150 INVESTERING ADM.BYGG 1 350 000 2 070 000 400 000 400 000 400 000
Netto 5152 INVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Netto 5153 INVESTERING IDRETT- OG KULTURBYGG 0 0 300 000 300 000 300 000
Netto 5154 INVESTERING NÆRINGSBYGG 1 300 000 200 000 500 000 500 000 500 000
Netto 5155 INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG 2 400 000 1 100 000 5 300 000 1 500 000 1 500 000
Netto 5156 INVESTERING UTLEIGEBUSTADER 0 5 000 000 -4 000 000 0 0
Netto 5167 Valderøy Ungdomsskule tilbygg/påbygg 3 000 000 0 0 0 6 400 000
Netto 5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg 240 000 0 0 2 000 000 14 000 000
Netto 5169 Utstyr til etablering av reinhaldsteam 100 000 0 0 0 0
Netto 5302 BRANNBIL 1 210 000 0 4 700 000 4 500 000 0
Netto 5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN 0 200 000 3 000 000 0 0
Netto 5362 DIV. REGULERINGSPLANAR 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Netto 5370 KARTLEGGING - Marine Grunnkart 0 200 000 500 000 200 000 200 000
Netto 5372 KART PÅ NETT 400 000 0 0 0 0
Netto 5410 FELLES TEKNISK UTSTYR 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000
Netto 5605 SKULEVEGEN GISKE 8 926 000 13 129 364 0 0 0
Netto 5752 GJØSUND NÆRINGSOMR. 300 000 300 000 300 000 0 0
Netto 5856 GJØSUND NASJONAL FISKERIHAMN 0 0 0 0 0
Netto 6017 YTTERLANDSNESET 0 4 500 000 0 0 0
Netto 6056 GANGV./LEIDN.ANL. RESET 100 000 1 000 000 3 800 000 4 900 000 0
Netto 6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T 14 867 000 10 321 000 0 0 0
Netto 6201 MINDRE VEGANLEGG 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
Netto 6202 GATELYS 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Netto 6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Netto 6205 NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR 50 000 50 000 0 0 0
Netto 6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/Hovudplan 700 000 2 000 000 0 0 0
Netto 6251 Modernisering av vassverket 1 325 000 220 000 0 0 0
Netto 6365 LEIDNINGSANLEGG DYB VEST 0 0 300 000 400 000 6 000 000
Netto 6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000
Netto 6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Netto 6386 HOVUDPLAN VATN/AVLØP 100 000 1 000 000 0 0 0
Netto 6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning 2 350 000 650 000 0 0 0
Netto 6389 Kjøp av transportmiddel Avløp 540 000 0 0 0 0
Netto 7130 Kyrjeklege føremål - utbetring 0 0 300 000 0 0
Netto 7300 VALDERØY KYRKJEGARD 3 000 000 3 800 000 0 0 0
Netto Netto Investeringsutgifter 53 938 000 71 557 364 51 252 000 42 220 000 53 010 000
Netto 8701 BRUK AV LÅN -52 688 000 -70 257 364 -49 902 000 -40 820 000 -51 560 000
Netto 8801 INT. FINANSTRANS. -1 250 000 -1 300 000 -1 350 000 -1 400 000 -1 450 000
Inntekt Netto lån og int. finanstransaksjoner -53 938 000 -71 557 364 -51 252 000 -42 220 000 -53 010 000
Udekket/udisponert 0 0 0 0 0
Prosjekt 5856: Det er set av 1 mill. kr som vert finansiert med bruk av fond. Prosjektet står derfor med netto kr 0 i tabellen over.
Prosjekt 5605: Av prosjektet er kr 1 720 332 finansiert med fond. Dette kjem ikkje fram i tabellen over.