Økonomisk oversikt - Investering

Økonomisk oversikt - Investering Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 0 -9 000 000 -15 000 000 0
Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse 0 -100 000 -4 000 000 -5 600 000 -200 000
Kompensasjon for merverdiavgift -8 586 250 -6 962 812 -11 788 625 -7 226 625 -8 990 000
Statlige overføringer 0 0 0 0 0
Andre overføringer -5 300 000 -4 000 000 0 0 0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 0
SUM INNTEKTER (L) -13 886 250 -11 062 812 -24 788 625 -27 826 625 -9 190 000
Lønnsutgifter 0 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 54 388 000 72 277 695 61 203 000 40 720 000 47 540 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 600 000 1 000 000 400 000 200 000 220 000
Overføringer 11 586 250 10 762 812 13 087 625 11 226 625 12 990 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0
SUM UTGIFTER (M) 66 574 250 84 040 507 74 690 625 52 146 625 60 750 000
Avdragsutgifter 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Utlån 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000
Kjøp av aksjer og andeler 1 250 000 1 300 000 1 350 000 1 400 000 1 450 000
Dekning tidligere års udekket 0 0 0 0 0
Avsetning til ubundne investeringsfond 0 0 0 16 500 000 0
Avsetninger til bundne fond 0 0 0 0 0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 11 750 000 11 800 000 11 850 000 28 400 000 11 950 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) 64 438 000 84 777 695 61 752 000 52 720 000 63 510 000
Bruk av lån -60 688 000 -78 257 364 -57 902 000 -48 820 000 -59 560 000
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 500 000
Overføringer fra driftsregnskapet -1 250 000 -1 300 000 -1 350 000 -1 400 000 -1 450 000
Bruk av tidligere års overskudd 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 -2 720 331 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 0
SUM FINANSIERING (R) -64 438 000 -84 777 695 -61 752 000 -52 720 000 -63 510 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R) 0 0 0 0 0