2.2. Kommunen sine økonomiske handlingsreglar (MÅL)

2.2.1 Økonomi

Dei overordna økonomiske måla for Giske kommune er:

 1. Giske kommune skal vere ute av ROBEK i løpet av 2022
 2. Det skal vere økonomisk balanse i drifta kvart år i planperioden
 3. Netto driftsresultat skal vere 1,75 % av brutto inntekter frå 2022
 4. Det skal setjast av til disposisjonsfond kvart år i perioden
 5. Disposisjonsfondet skal vere 10 % av brutto driftsinntekter innan 2027

2.2.2 Handlingsreglar, retning for dei kommunale tenestene i planperioden

I ny kommunelov er det vedteke å lovfeste krav om at alle kommunar skal ha eit økonomiregelverk og bruke finansielle måltal i økonomistyringa. Med finansielle måltal er det sikta til politisk vedtekne mål for kommunen si økonomiske utvikling. Den enkelte kommune må sjølv velje måltal og vurdere kva nivå desse bør ligge på. I sak 52/19 vart desse økonomiske måltala vedtekne:

I grafane nedanfor er måltala rekna ut med bakgrunn i ny økonomiplan for heile planperioden. Det kjem fram av grafane at kommunen ikkje vil klare å nå måltala i denne økonomiplanperioden.

Nøkkeltal Vedteke nivå
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter Minst 3-5%
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter Minst 5-10%
Netto finansutgifter i % av driftsinntekter Maks 2-3%
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter Maks 100%
Avvik frå budsjett Maks 0,5-1%

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter


 • Hensikta med måltalet er at kommunen skal ha handlefridom til å takle utforutsette edringar av driftsvilkår, samt at kommunen skal ha eigenkapital til investeringar.
 • Måltalet viser forholdet mellom inntekter og utgifter, og dermed korleis drifta i kommunen går i balanse.
 • Framskrivinga er gjort etter forslag til ny økonomiplan.

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter


 • For å sikre økonomisk buffer til uforutsette hendingar er det viktig å bygge eit disposisjonsfond
 • For å ha ein sunn økonomi er det anbefalt at disposisjonsfondet er ca 10% av driftsinntektene
 • Framskrivinga er gjort etter forslag til ny økonomiplan.

Netto finansutgifter i % av driftsinntekter


 • Rente- og avdragsbelastning målt ved finansutgifter
 • Gir uttykk for kor eksponert kommunen er for ei endring i rentenivået.
 • Framskrivinga er gjort etter forslag til ny økonomiplan
 • I økonomiplanen er driftsinntekter i 2020-kroner, medan gjeldsrentene er framskrivne. Legg ein inn føresetnad om 3 % auke i driftsinntektene, blir talet meir reelt.

Lånegjeld i % av driftsinntekter


 • Talet fortel kor eksponert kommunen er for renteendringar. Utgjer gjelda over 100 % av inntektene, er kommunen svært eksponert for renteendringar.
 • Generasjonsprinsippet tilseier at investeringar i dag må tilpassast eit nivå slik at framtidig nedbetaling ikkje vert urimeleg belastande på kommande generasjonar.
 • Framskrivinga av nøkkeltal for Giske kommune bygger på framlegg til ny økonomiplan.
 • I økonomiplanen er driftsinntekter i 2021-kroner, medan gjelda er framskriven. Legg ein inn føresetnad om 3% auke i driftsinntektene, vert talet meir reelt.