7. Investeringar

Beskriving av investeringsprosjekt

Bevilling knytt til dei enkelte prosjekta ligg under punkt 8.5 Budsjettskjema 2B

Prosjekt 3 Renovering omsorgsbustadar ved Gudmundvegen

Det er behov for omfattande rehabilitering av tre eldre omsorgsbustader som er sentralt plasserte. Vi foreslår investering på 1 150 000,- årleg for kvart bygg. Tilskot frå Husbanken på inntil 45 % av summen, kr 337 000 per bustad. Beløpa er inklusiv reserve. Det må settast av tilsvarande beløp i driftsbudsjettet til vedlikehald. Tiltaket må fordelast over tre år, og det må takast omsyn til leigebuarane. Driftsfølge: Betre inneklima og reduserte straumkostnadar (leigetakar betalar for eige straumforbruk).

Prosjekt 12 Forprosjekt overføring Sætra – Blomvika

Overføringsleidning for avløp frå Blomvika til Sætra. Leidninga var tidlegare tenkt knytt til slamavskiljaren på Oksneset, men er no planlagd i retning Gjøsundet der det planlagde reinseanlegget vil ligge. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Det blir fleire tekniske anlegg å drifte, men det er naudsynt for å ha kontroll på utslepp.

Prosjekt 14 Oppgradering utleigebustadar

Grunna stort vedlikehaldsetterslep må det settast av sum til årleg oppgraderingskostnad. Kostnad er inklusiv reserve. Det må settast av tilsvarande beløp i driftsbudsjettet til vedlikehald. Det må takast omsyn til leigebuarar. Driftsfølge: Betre inneklima og redusert straumkostnad (leigetakar betalar for eige straumforbruk).

Prosjekt 15 Forprosjekt overvatn Skjongmyra

Overvatn må leiast vidare opp til fylkesvegen slik at vidare utbygging ovanfor fylkesvegen blir mogleg. Dette er eit området avsett til bustadar i kommuneplanen sin arealdel. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Fleire tekniske anlegg å drifte, men er naudsynt for å ha kontroll på overvatnet. Det kan føre til inntekter ved sal/utleige.

Prosjekt 40 Forprosjekt Godøy skule

Dette gjeld forprosjekt, jf. rapport om mellom anna rom-program frå Norconsult. Det må rivast eitt bygg og byggast nytt. Det er prioritert som nr 3 av 4 skulebygg. Forprosjektet skal også omhandle omdisponering, jf. skulebruksplanen – gjeld omdisponering av lokale som tidlegare vart brukt til symjehall. Beløp er inklusiv reserve.

Prosjekt 50 Transportmiddel og maskinar til uteseksjonen

Fornying av bilar til teknisk uteseksjon. Naudsynte investeringstiltak i forhold til slitasje og alder. Prioritering i rekkefølge nr 1-4 er: ny beredskapsbil, ny bil til veg/park, ny bil til miljøstasjon og ny bil til park/trafikktrygging. Årleg beløp er inklusiv reserve.

Prosjekt 51 Temaplan bustad/ formålsbygg

Knytt til kommuneplan skal det utarbeidast temaplan knytt til bustadbehov innanfor fleire tenesteområde som rus, psykiatri, ungdomsbustader, PU og omsorg. Beløp er inklusiv reserve.

Prosjekt 52 Reinseanlegg Roald

Har fått bygd alle pumpestasjonane som er naudsynt for å samle utsleppet, manglar no reinsinga. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Fleire teknisk anlegg å drifte, men det er naudsynt for å reinse eit ulovleg utslepp.

Prosjekt 53 Utbetring av kommunale vegar

Etter fullført hovudplan bør ein prioritere oppgradering av kommunale vegar før dei blir dyre å reparere. Denne posten er spesifikt retta mot å reparere vegar som treng meir enn berre nytt toppdekke. Årleg beløp er inklusiv reserve. Driftsfølge: Sørge for at vegane blir vedlikehaldne, og ein veg i god stand er enklast å drifte/vedlikehalde.

Prosjekt 54 Asfaltering kommunale vegar

Etter fullført hovudplan bør ein prioritere oppgradering av kommunale vegar før dei blir dyre å reparere. Denne posten er spesifikt retta til å re-asfaltere vegar som treng nytt toppdekke, men ikkje er øydelagde. Årleg beløp inklusiv reserve. Driftsfølge: Sørge for å asfaltere vegar før dei blir øydelagde. Blir mykje dyrare å utbetre vegar dersom dei forfell meir enn berre toppdekket.

Prosjekt 55 Utstyr og lisensar til prosjektleiarar

Giske kommune har etablert ei prosjektgruppe, og gruppa ønskjer ei rammeløyving til å kjøpe utstyr og lisensar til programvare som kan effektivisere deira arbeid. Løyvinga er større i 2021 for å kjøpe inn ny GPS som er enkel i bruk, og støttar moderne løysingar som innmåling direkte i kart. Årleg beløp inklusiv reserve. Driftsfølge: Sørge for meir effektivt arbeid, og høve til å kunne gjere meir arbeid internt.

Prosjekt 56 Hovudplan veg

Giske kommune har eit behov for å starte vedlikehald på vegar, og manglar ei god oversikt over kva tilstand vegane er i per dags dato. Vi manglar også ein samla plan for vegar i kommunen. Første steg for å starte vedlikehald er dermed å få på plass ein hovudplan. 10 % reserve. Driftsfølge: Sørge for ein plan for vedlikehald m.m. i kommunen. Gjer at vi kan ha målretta vedlikehald, og i større grad drive med asfaltering framfor større utbetringar.

Prosjekt 57 Forprosjekt bytte av generator

Det er løyvd pengar til eit forprosjekt som skal vurdere kva straumløysing ein kan ha på vassverket ved straumstans. Vassverket har generator, og ein må vurdere om denne kan dekke heile behovet eller om det må installerast eit aggregat i tillegg. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Ved å optimalisere bruk av generator til å produsere straum på vassverket, blir vi i større grad sjølvforsynte. Må også løyse korleis vi skal handtere eventuell beredskapssituasjon.

Prosjekt 59 Naudstraumaggregat på hengar

Naudstraumaggregat for å kunne nytte vasspumper i kommunen ved straumbrot. Spesielt dimensjonert for Valderhaugstrand VP, som forsyner kommunen med vatn frå Ålesund. 50 % usikkerheit. Driftsfølge: Er ein kostnad med vedlikehald, men er naudsynt for beredskap.

Prosjekt 60 Nytt hovudnett på Molnes

Heng saman med pumpestasjon. Er særs viktig for enklare drift av leidningsnettet på Vigra og for å erstatte gamle jernleidningar. Internt forprosjekt i 2020. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Sørge for enklare drift på Molnes, som aukar kvaliteten på vatnet som blir sendt ut til kundane, og færre leidningsbrot.

Prosjekt 61 Forprosjekt symjehall Vigra skule

Dersom bassenget skal opnast opp att, må bygget og tekniske anlegg oppgraderast. Utbetringsarbeidet må starte året før hovudarbeidet tek til. Tilstandsanalyse frå Norconsult og eige tilstandsvurdering ligg til grunn. Beløp er inklusiv reserve.

Prosjekt 62 Oppgradering Godøy brannstasjon

Bygg må oppgraderast i samband med utleige til Ålesund brannvesen. Bygg blir delvis oppgradert knytt til omlegging av VA-anlegg i 2020. Vidare oppgradering av bygget og tekniske anlegg er bygningsmessig arbeid knytt til fasade, rein og skitten sone, sanitær (HWC), garderobe m.m., ventilasjonsanlegg inklusiv avsug eksos, nytt sikringsskap med nye kursar og omlegging til LED belysning. Beløp er inklusiv reserve.

Prosjekt 63 Skalsikring/tilgangskontroll på rådhuset

Rådhuset treng oppgradering (nytt) av lås og registreringsystem fordi eksisterande tilgangskontrollsystem m.m. er utrangert og vi vil ikkje klare å skaffe nye delar m.m. Beløp er inklusiv reserve.

Prosjekt 68 Opp-pussing skulekjøkken Giske ungdomsskule

Opp-pussing av skulekjøkken/kantine som er slite. Medan vi ventar eventuelt nybygg må vi utføre naudsynt oppgradering av skulekjøkken/kantine. Det er vurdert som nødvendig å ta ei totalrenovering. Beløp er inklusiv reserve.

Prosjekt 69 Samankopling brannvarsling Godøy skule

Samankopling av brannvarslingsanlegg i bygga på Godøy skule. A-bygget har ikkje tilfredstillande brannvarsling. Anlegga er ikkje kopla saman og svarer derfor ikkje til lovkrava, jf. brannforskrift. Beløp er inklusiv reserve. Kan sjåast i samanheng med forprosjekt 40.

Prosjekt 72 Gjerde ved Giske og Vigra barnehagar

Ved barnehagane er det gjerde, men desse stettar ikkje krava og må oppgraderast. Tiltaket blir fordelt på to år og er inklusiv reserve.

Prosjekt 73 Varmepumpe 91-bygget Vigra skule

1991-bygget har høgt straumforbruk og vi må sette inn tiltak for å redusere dette. Anbefalt løysing er å sette inn ei luft-/vatn varmepumpe. Beløp er inklusiv reserve.

Prosjekt 1301 Omstilling gjennom bruk av IKT, digitalisering og ny teknologi

Framhald av omstillingsarbeid. Midlane er tenkt fordelte til heile organisasjonen knytt til digitalisering og bruk av ny teknologi. Startlisensar for nye ÌKT-program, velferdsteknologi, prosjektleiing m.m.

Teknisk eining treng fleire robotar innan reinhald og vedlikehald av parkområde. Helse og omsorg ønsker å auke opp bruken av verktøy innan GPS og digitale tilsyn ute i heimane, sjølvhjelpsverktøy innan psykisk helse og rus, tryggleiksalarmar til tilsette, digitale kommunikasjonsverktøy og digitale søknader. Pott per år, inklusiv reserve.

Prosjekt 1304 Eigenkapitalinnskot KLP

Vidarefører eigenkapitalinnskot KLP, blir auka med kr 50 000,- per år, finansiert med overføring frå driftsrekneskapen. Pott per år, inklusiv reserve.

Prosjekt 2302 IKT-utstyr skular

Digitalisering og IKT-omstilling på skule. Pott per år, inklusiv reserve. Driftsfølge: Ingen.

Prosjekt 3101 Formidlingslån

Vidareformidling av startlån frå Husbanken til vanskelegstilte, kr 8 millionar per år. Prosjektet er sjølvfinansierande ved at innbetalingar og utbetalingar er like store, same beløp som tidlegare år. Pott per år, inklusiv reserve.

Prosjekt 3727 Ventilasjon og ENOK Vigra omsorgssenter

Dagens tekniske anlegg fungerer ikkje lenger som ønskt, og alt av anlegg må erstattast med oppgradert anlegg. Dette vil føre til betre inneklima, redusert straumkostnad og forenkla drift. Tiltaket har vore ute på anbod og vi har derfor kvalifiserte prisar på ventilasjon og elektro. Usikkerheit knytt til behov for omlegging himling (hjelpearbeid) og omlegging av røyrføringar. Tiltaket har 20 % reserve.

Prosjekt 4308 Turvegar og kulturminne: skilt, tilrettelegging

Skilting, informasjon og tilrettelegging av ulike turvegar og kulturminne i Giske kommune. Alnes, Molnesfjellet og Signalen på Valderøya vil bli prioritert fyrst. Pengane vil bli nytta i tett samarbeid med frivillige. Pott per år, inklusiv reserve. Driftsfølge: Ingen. lønnskostnader til vedlikehald vil bli dekka innanfor personalressursane kultureininga allereie disponerer.

Prosjekt 4309 WC Vindsneset

Prosjektet har vore vedtatt i fleire økonomiplanperiodar, men er blitt utsatt. 20 % reserve, tilskot er vurdert til kr 500.000,- og årleg driftskostnad for reinhald, straum m.m. er sett til kr 145 000,-. Driftskostnad er lagt inn med eit halvt år i 2024. WC får heilårsdrift pga. stor tilstrøyming til Alnes gjennom heile året. Det blir vinterisolert, universelt utforma, har straum og med tilkopling til vatn og avløp. Solcelledrift er vurdert, men ikkje aktuelt pga. solforhold året gjennom.

Prosjekt 5108 Varme i Giske kommunale idrettshall

Giske kommunale idrettshall har dei siste åra fått ei oppgradering innvendig (speleflata), men eksisterande ventilasjon er frå byggeår og klarer ikkje levere nok varme i hallen. I speleflateareal er det midt på vinteren temperaturar nede i 10-12 grader. Vi må etablere meir varme. Det må investerast i vamepumper eller liknande. Beløpet er inklusiv reserve.

Prosjekt 5121 Klargjering kommunale tomter

Gjennom utbygging av tekniske anlegg kan kommunen selje byggeklare bustadtomter. I 2021 er det lagt inn sal av 2 tomter på Giske, 4 tomter vest for Spar, og Skjong barneskule som rå-tomt. I 2022 er det lagt inn sal av Oksneset som rå-tomt og klargjering og sal av Sundnesmarka. Det er ikkje berekna bruk av lån i prosjektet, salsgevinst skal dekke vidare kostnader med utbygging. Avsetning til investeringsfond etter 2022 er berekna til 11,2 millionar. Dette kan nyttast til å klargjere fleire tomter for sal eller nedbetale gjeld. Prosjektet er svært usikkert og det er berekna 30 % reserve.

Prosjekt 5167 Forprosjekt nybygg ved Giske ungdomsskule

Det er behov for utviding av Giske ungdomsskule. Skulen er prioritert som nr. 2 av 4 av skulane, jf. rapport frå Norconsult. Det blir budsjettert med kostnader til forprosjektering for kartlegging av vidare investeringsbehov. Forprosjekt er inklusiv reserve.

Prosjekt 5168 Forprosjekt tilbygg/ påbygg Vigra skule

Vigra skule er prioritert som nr. 1 av 4 av skulane i Norconsultrapporten. Grunna auke i elevtalet må Vigra skule utvidast. Det blir budsjettert med kostnader til forprosjektering for kartlegging av vidare investeringsbehov. Forprosjekt er inklusiv reserve.

Prosjekt 5370 Kartlegging marine grunnkart

Pilotprosjekt for sjøkartlegging der fleire kommunar og stat er involverte. Budsjettert beløp er inklusiv mva. i det tilfellet gjennomføringa blir eit reint kommunalt prosjekt. Usikkert både når det gjeld tidspunkt for start og statleg medfinansiering, 25 % reserve.

Prosjekt 5410 Felles teknisk utstyr

Det blir lagt inn ein årleg pott til kjøp av felles teknisk utstyr. Dette er mindre utstyr til veg og park, t.d. kantklippar, motorsag, grasklippar, beitepussar m.m. Årleg pott inklusiv reserve.

Prosjekt 5752 Planering tipp-plass Gjøsund næringsområde

Det blir lagt inn ein årleg pott for arbeid med planering, rydding og steinfylling på tipp-plass for entreprenørar på Gjøsund næringsområde. Arbeidet blir gjort for å ferdigstille næringsareal ifølge gjeldande reguleringsplan. I snitt blir det fylt ut 8 da næringsareal per år. Grunnpris for rå-tomt er minimum rekna til kr. 1 000 per m². Estimert årleg verdiauke er kr 8 000 000,-. Pott per år er inklusiv reserve. Driftsfølge: Kommunen får kostnader ved innkjøp av stor stein og leige av maskiner til planering og plastring.

Prosjekt 6201 Mindre veganlegg

Rammeløyving til å bygge mindre veganlegg etter behov. Pott per år er inklusiv reserve. Driftsføge: Gir noko meir veganlegg som må driftast.

Prosjekt 6202 Gatelys

Det blir lagt inn ein årleg pott til utskifting av gatelys til LEdlys, beløp er inklusiv reserve. Driftsføljeverknad: Oppgradering til LED gir betre lys med mindre straumutgifter. Krev også mindre drift med moderne armatur.

Prosjekt 6204 Trafikktryggingstiltak

Det blir lagt inn ein årleg pott til mindre trafikktryggingstiltak, beløp er inklusiv reserve. Driftsføljeverknad: Gir noko meir veganlegg som må driftast.

Prosjekt 6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjereduksjon/hovudplan

Giske har i snitt 30-50 % lekkasje på leidningsnettet. Prosjektet skal finansiere nye målepunkt for enklare å kunne finne lekkasjar, og ha betre kontroll på leidningsnettet. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Gir meir kontroll på leidningsnettet slik at ein raskare kan finne lekkasjar, og gir betre data til å vurdere kvalitet/behov. Noko vedlikehald av fleire målarar.

Prosjekt 6252 Overføringsleidning Godøy – Giske

Prosjektet har vore ute på anbod, ingen tilbod er i nærleiken av budsjett. Vil no utføre landdelen av prosjektet i 2020 på tildelt budsjett og finansiere ny sjøleidning som eiga entreprise i 2021. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Sikrar vassforsyning frå Alnes til heile kommunen. Det er varsla høgare prisar frå Ålesund.

Prosjekt 6253 Vassleidning Giske – Staurneset

Når prosjektet blei planlagt budsjettert, starta det som eit større prosjekt enn det er i dag. Det var spesielt lang avstand å hente vatn frå (gamle skulevegen krysset), og kryssing av fylkesvegen som var dei store utfordringane. No har vi fått gjort mykje av dette i 2019 gjennom andre prosjekt; Skulevegen førte til oppgradering av leidningsnettet der vi startar leidninga, utskifting av eternitt har ordna leidingsnettet opp til Rishaugen, og vi har fått på plass eit stikk gjennom fylkesvegen medan vegvesenet oppgraderte tunnellen.

Det som står igjen i prosjektet er altså ikkje særleg komplekst, og vi ser for oss å gjennomføre prosjektet som ein totalentreprise. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Erstattar ei gammal leidning som blir nedlagd.

Prosjekt 6254 Gjøsund - VAR-utbygging for utleige næringseigedom

VAR-utbygging av industriområde på Gjøsund for vidare utleige av næringseigedom og gang- og sykkelveg til Gjøsundneset. I tillegg noko grunnkjøp. Prosjektet er veldig usikkert og har høg risiko, berekna 30 % reserve. Prosjektet skal finansierast av sal av grunn, ikkje lån. Driftsfølge: Gir meir anlegg å vedlikehalde, men sørge for utbygging på Gjøsund. Kan generere leigeinntekter på sikt.

Prosjekt 6309 Overvatn Rokkevegen

Siste steg i ei oppgradering av overvatn-systemet frå Rokkevegen til sjø. Manglar 150 meter med 630 rør. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Gir meir anlegg å vedlikehalde, men sikrar ei god handtering av overvatn.

Prosjekt 6365 Forprosjekt leidningsanlegg Dyb vest

Området Dyb vest har ikkje slokke-vatn eller godkjend spilvassløysingar. Området kan byggast ut vidare etter ei slik utbygging. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Gir meir anlegg å vedlikehalde, men sørger for moglegheit til vidare utbygging i området.

Prosjekt 6380 Forprosjekt tilbygg Alnes reinseanlegg

Utviding av reinseanlegget for lagerplass, permanent løysing for CO2 innandørs m.m. Forprosjekt for å vurdere kva som skal inkluderast i bygget, konstruksjon, og integrasjon mot eksisterande løysingar. 50 % usikkerheit. Driftsfølge: Gir meir bygg å vedlikehalde, men gjer at vi kan lagre meir på Alnes, og får utstyr frå containerar inn i bygget.

Prosjekt 6381 Mindre leidningsanlegg

Mindre tiltak på leidningsanlegget som ikkje fell under fornying. Mindre nye traséar osv. Pott per år er inklusiv reserve. Driftsfølge: Gir noko meir leidningsanlegg å drifte, men kan løyse flokar i nokre tilfelle.

Prosjekt 6383 Fornying leidningsanlegg

Vi ønskjer å auke budsjettet for denne posten for å trappe opp utskifting av leidningsnett i ein periode framover. Vi har særleg begynt å få problem med missfarging av drikkevatnet frå støypejernsleidningar. Vi har også begynt å nytte totalentrepriser, der entreprenørane får prosjektere si eiga løysing framfor å prosjektere med konsulentar. Det viser seg at vi kan gjennomføre fleire prosjekt enn før med denne modellen. Pott per år er inklusiv reserve. Driftsfølge: Fornying av leidningsnett gir store driftsfordelar. Mindre risiko for lekkasjar, leidningsbrot, betre vasskvalitet m.m.

Prosjekt 6388 Ny pumpestasjon Molnes med forsyningsleidning

Nødvendig i forhold til driftstryggleik for bustadfeltet, og for nok vatn til brannvern i området. Større delar av vassleidningsnettet er utbetra som eit fornyingsprosjekt. 30 % usikkerheit. Driftsfølge: Gir ein meir driftssikker stasjon med tilstrekkeleg kapasitet.

Prosjekt 7300 Valderøy kyrkjegard

Kyrkjeverja har prioritert dette investeringstiltaket som nr 1. På grunn av ikkje planlagde kostnadar ved utviding og opparbeiding av Valderøy gravplass, ber Fellesrådet om ei ekstraløyving på kr 700 000,- for å fullføre prosjektet. For å klare å halde tildelt budsjett på kr 6,8 millionar har Fellesrådet vedtatt kutt av alt som er over jorda. Det vil seie lys, vasspostar, avfallcontainarar, skilt, gjerde, tre, benkar og plantar. Den eksisterande gravplassen er nesten full. Dersom gravplassen skal takast i bruk må parkdelen på plass. Beløp er inklusiv reserve.

Konsekvens for drift av Valderøy gravplass etter fullføring er minimal fordi området har vore stelt tidlegare. Litt meir stell av hekkar og plantar må påreknast. Auka driftsutgifter på om lag 3 000,- per år.

Prosjekt 7320 Forprosjekt Godøy gravplass utviding

Kyrkjeverja har prioritert dette investeringstiltaket som nr 2. Godøy gravplass er snart full. Førebels blir det tatt med berre forprosjekt, vidare utbygging blir vurdert når forprosjekt med kostnadsoverslag er ferdig. Beløp er inklusiv reserve.