4 Diverse tenesteområde

Ramme 4 omhandlar sosiale tenester som vert gitt av NAV Giske.

Lov om sosiale tenester i NAV inngår i kommunen sitt samla velferdsansvar og omhandlar kommunale tenester og oppgåver som NAV Giske skal utføre og medverke i. Dei obligatoriske kommunale tenestene (minimumsløysinga) som inngår i NAV Giske er opplysning, råd og rettleiing (medrekna økonomisk rådgjeving), økonomisk stønad, mellombels bustad, individuell plan og kvalifiseringsprogrammet.

Ut over minimumsløysinga deltek NAV Giske i Intro-programmet for flyktningar, som og er ei kommunal teneste, med arbeidsrelatert opplæring/bistand.

Reduksjonen i ramma frå 2020 til 2021 er knytt til at næringstenester og landbrukstenester er flytta i sin heilskap til ramme 2.

3. Driftsbudsjett

3. Driftsbudsjett
Teneste 4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE - Kommunedirektøren sitt forslag Rekneskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
alle tal i heile 1000
1240 DIVERSE FELLESFUNKSJONAR 11 0 0 0 0 0
2420 SOSIAL RÅDGJEVING OG RETTLEIING 2 331 2 658 2 504 2 504 2 504 2 504
2430 TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM 10 0 0 0 0 0
2730 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK 0 3 0 0 0 0
2760 KVALIFISERINGSPROGRAM 1 021 923 1 036 1 036 1 036 1 036
2810 ØKONOMISK SOSIALHJELP 3 717 3 791 3 851 3 851 3 851 3 851
2851 NAV DRIFT - STATLEG DEL -5 -3 -3 -3 -3 -3
3250 NÆRINGSKONTORET 1 505 1 877 0 -63 -63 -63
3253 JORD- OG SKOGBRUK 518 533 0 0 0 0
3610 VILTFORVALTNING 59 43 0 0 0 0
9 168 9 824 7 325 7 325 7 325

4.4 Tal brukarar og tal årsverk

4.4 Tal brukarar og tal årsverk
Tenester Tal brukarar 2019 Årsverk 2019 Tal brukarar 2020 1) Tal årsverk 2020
Sosial rådgjeving og veiledning 91 0,7 94 0,7
Gjeldsrådgjeving 21 0,6 20 0,6
Kvalifiseringsprogrammet 8 0,4 9 0,4
Mottekne flyktningar 10 0,6
Økonomisk sosialhjelp 91 0,7 94 0,7
Sum 3
1) Tal per september 2020
2) Tal kommunale årsverk ved NAV Giske er 3. Fordelinga på årsverk er høgst teoretisk, sidan og tilsette på statleg side bidreg til å løyse oppgåver innanfor sosialtenesta.

KOSTRA-tal syner at 1,5 % av innbyggjareane i Giske kommune var mottakarar av økonomisk sosialhjelp i 2018 og at utbetalingane ligg over 3 millionar lågare enn behovsjustert indeks. Altså at Giske kommune har berre litt over halvparten så store utbetalingar som levekårsforholda i kommunen tilseier.

4.6 Utfordringar og satsingsområder for sosiale tenester

4.6.1 Spesielle utfordringar:

 • Ein ser ein trend i auke i utbetalingane innan økonomisk sosialhjelp
 • Arbeide med alternative tiltak for å halde budsjett innan økonomisk sosialhjelp
 • 10 % ressurs til gjeldsrådgjeving og 20 % ressurs til flyktningar dekkjer ikkje det reelle ressursbehovet
 • Endra statlege reglar vil føre til fleire brukarar som må ha sosialstønad og høgare kostnadar per brukar (mellom anna som følgje av høgare stønadssatsar)
 • Fleire brukarar med meir komplekse gjeldsproblem
 • Fleire brukarar skal inn i Kvalifiseringsprogrammet
 • Auka tal på brukarar med samansette utfordringar
 • Imøtekome nye oppgåver og krav til tenesteutvikling
 • Vedlikehalde og vidareutvikle samarbeidet mellom NAV og kommunen
 • Ein betydeleg svekka arbeidsmarknad fører til at dei som står lengst unna arbeid har auka vanskar med å kome i arbeid. Spesielt gjeld dette flyktningar.

4.6.2 Satsingsområde for tenestene 2420 til 2851

 • Arbeide for å implementere Digitale innbyggertenester - Sosiale tjenester i NAV (Digisos) for å betre kvaliteten og effektiviteten på saksbehandling ytterlegare etter Lov om sosiale tenester, frigi tid til ytterlegare fokus til sosialfagleg arbeid og kome raskare i gong med oppgåver som gjer brukarane sjølvhjelpte
 • Oppretthalde fokuset på konkrete og individuelle vurderingar i saksbehandlinga knytt til vedtak om økonomisk sosialhjelp, slik at nivået på KOSTRA-tala samanlikna med behovsjustert indeks blir oppretthalde
 • Oppretthalde fokus og satsing på gjeldsrådgjeving
 • Oppretthalde fokus og satsing på Kvalifiseringsprogrammet
 • Oppretthalde fokuset på vilkår om aktivitet (aktivitetsplikt) ved tildeling av økonomisk sosialhjelp
 • Auka innsats for å betre overgang til arbeid for flyktningar

4.6.3 Styringskort og styringsindikator

4.6.3 Styringskort og styringsindikator
Fokusområde Mål Måleindikator Resultat 2019 Resultatmål 2020 Resultatmål 2021
Brukere Implementere Digitale innbyggertjenester, sosiale tjenester (DIGISOS) i 2020 Alle brukarar på sosialområdet skal nytte DIGISOS som plattform for dialog med NAV Giske 0 100%-. per sep er prosentandelen av digitale søknader om lag 90%. Ikkje alle brukarar er digitale, så vi vil ikkje nå 100%. 95%
Minst oppretthalde plasseringa frå 20181) i Kommunebarometeret for sosialhjelpsutgifter Behovsjusterte tal ifrå KOSTRA 112 112 112
Oppretthalde fokus og satsing på gjeldsrådgjeving Alle som meld behov skal få tilbod om bistand 19 Per sep: 20 20
Vurdere Kvalifiseringsprogrammet (KVP) for brukarane og tilby program til alle som fyll vilkåra Giske kommune har i rammetilskotet fått budsjett til å ha 7,1 brukararar i KVP 7 10 10
Sette vilkår om aktivitet2) ved tildeling av økonomisk sosialhjelp til brukarar under 30 år Følge intensjonen i Sosialtjenesteloven § 20 100% 100% 100%
Medarbeidere En trygg og sikker arbeidsplass NAV Giske sin Verksemdsplan Følge NAV Giske sin Verksemdsplan Følge NAV Giske sin Verksemdsplan Følge NAV Giske sin Verksemdsplan
Systematisk HMS-arbeid NAV Giske sin Verksemdsplan Følge NAV Giske sin Verksemdsplan Følge NAV Giske sin Verksemdsplan Følge NAV Giske sin Verksemdsplan
Økonomi God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme Pr. sep: mindreforbruk kr 345 000
1) Giske kommune utbetaler litt over halvparten så mykje i sosialhjelp som levekårstilhøva i kommunen tilseier.
2) Alle brukarar som er i stand til å vere i aktivitet.