3 Fellesutgifter - fellesinntekter

På dette området blir det ført inntekter og utgifter som er felles for heile kommunen sin organisasjon, og som ikkje kan knytast opp mot einskilde einingar eller stab

2. Kjerneverksemd

2. Kjerneverksemd
Teneste 3 Fellesutgifter - fellesinntekter - Kommunedirektøren sitt forslag Rekneskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Alle tal i heile 1000
1212 GENERELLE PERSONALPOLITISKE TILTAK 1 001 1 172 1 377 1 377 1 377 1 377
1215 GENERELLE ARBEIDSMILJØTILTAK 546 795 418 418 418 418
1240 DIVERSE FELLESFUNKSJONAR 11 258 10 492 10 578 10 578 10 578 10 578
1700 ÅRETS PREMIEAVVIK KLP -11 745 -17 220 -12 939 -12 939 -12 939 -12 939
1701 ÅRETS PREMIEAVVIK SPK -1 109 401 -104 -104 -104 -104
1710 AMORTISERT PREMIEAVVIK KLP 5 946 7 611 8 714 8 714 8 714 8 714
1711 AMORTISERT PREMIEAVVIK SPK 1 146 455 455 455 455
1720 PENSJON 294 -4 0 0 0 0
1730 PREMIEFOND -5 252 -4 334 -2 853 -2 853 -2 853 -2 853
1800 DIVERSE FELLESUTGIFTER 16 335 337 337 337 337
2110 FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR 201 241 211 211 211 211
2120 GRUNNSKOLE 141 241 236 236 236 236
2343 KJØKKEN (MAT TIL HEIMEBUANDE) 191 241 236 236 236 236
2540 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE 539 836 1 071 1 071 1 071 1 071
2546 GISKE OMSORGSSENTER 129 289 253 253 253 253
2548 BUFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMA 96 0 0 0 0 0
2549 KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI 9 19 0 0 0 0
2 263 1 263 7 992 7 992 7 992 7 992

Teneste 1212 og 1215

Her blir det ført løn til frikjøpte tillitsvalde og hovudverneombod, bedriftshelseteneste, velferdsordningar og kursutgifter på tvers av einingane.

Teneste 1240

Under teneste 1240 diverse fellesfunksjonar er det budsjettert med felles utgifter som:

  • Felles kontormateriell på rådhuset
  • Bevertning til møte og kurs
  • Utgifter til porto, telefon og datakommunikasjon
  • Kommunen si ansvarsforsikring
  • Lisensar og serviceavtaler for felles IT-program og utstyr
  • Utgifter til leige av kopimaskiner
  • Serviceavtalear for anna teknisk utstyr som felles kopimaskiner m.v.
  • Kontingent til Kommunenes Sentralforbund KS
  • Overføringar til Sunnmøre Regionråd
  • Avskrivningar på felles IT-program og utstyr

Teneste 1700 - 1730

Premieavvik og amortisering av premieavvik frå KLP og SPK er budsjettert på ansvar 1300.

Premieavviket er forskjellen mellom innbetalt premie og berekna pensjonskostnad.

Premieavviket er budsjettert med bakgrunn i tal frå Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse og avstemt mot samla pensjonskostnad. Premieavviket blir anslått til kr 13 042 596, inkludert arbeidsgiveravgift. Dette er tal som skal budsjetterast som inntekt.

Tilsvarande er amortisert premieavvik berekna til kr 9 169 163.

Sidan det er forskjell mellom premieinnbetaling og berekna pensjonskostnad, vil effekten for Giske kommune bli at likviditeten også i 2021 blir forverra.

Giske kommune sitt akkumulerte premieavvik inkl. arbeidsgjevaravgift var ifølge kommunen sin balanserekneskap pr. 31.12.2019 på 29,9 mill. kr og kan ved utgangen av 2020 kome opp i 36 mill. kr.

Dette premieavviket skal utgiftsførast i rekneskapen i løpet av 15 år, for premieavvik oppstått før 2011 og over 10 år for premieavvik oppstått i perioden 2011 – 2014, og 7 år for premieavvik oppstått frå 2015. Dette betrar såleis budsjettbalansen i høve til om kommunen ikkje fordelte dette over dei 7 åra.

Tenestene 2110, 2120, 2343 og 2540

Løn til lærlingar er ført her. Giske kommune har totalt 7 lærlingar: 4 helsefagarbeidarar, 2 barne- og ungdomsarbeidarar og 1 kokk. Vi har avtale med Sunnmøre kommunale opplæringskontor om administrasjon av lærlingordninga, og vi får kr. 20 000,- i tilskot per lærling frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Lærlingar frå Giske kommune har i fleire år delteke i opplæringskontoret si rekrutteringspatrulje der målet er å rekruttere ungdomskuleelevar til fagarbeidarutdanning.