2 Kommuneleiing - Stab, kultur, service og næring

Kommuneleiing og stab omhandlar tenesteområda 1200 – 1260 som er kommunedirektør, kommunalsjefar og stabsfunksjonar. Nytt i 2021 er at eininga kultur, service og næring også høyrer til her. Eininga skal tilrettelegge for politiske og administrative avgjerdsprosessar, verksemdsstyring, analyse og utgreiingsarbeid.

Stab- og støttefunksjonane er knytt til planlegging, støtte, oppfølging og styring. Dette omfattar blant anna oppgåver knytt til økonomiforvaltning og personalforvaltning. I tillegg er overordna utgifter knytt til oppvekst og helse-, omsorgs- og sosialtenesta plassert her. Dette gjeld m.a løn, sjukefråværsregistrering- og rapportering, refusjonsarbeid og tilsetjingssaker.

Ny eining kultur, service og næring har blant anna ansvar for kulturarbeidet i Giske, med unntak av kulturskulen som er overført til Valderøy barneskule. Knytt til kulturarbeidet ligg blant anna bibliotek, frivilligsentral, kulturminnearbeid, friluftsliv og samhandling med lag og organisasjonar. Informasjonsarbeid og fellesfunksjoner som post og arkiv, oppfølging av avtalen med Ålesund knytt til landbruk, samt viltforvaltning er og ein del av den nye eininga. Det næringsretta arbeidet til kommunen som landbruk- og viltforvaltning samt etableringsstøtte/hoppid blir også utført i denne eininga.

Staben skal levere tidsrette støttefunksjonar i samsvar med krav og forventningar som er stilt til kommunen si kjerneverksemd og strategiske satsingar.

2. Kjerneverksemd

2. Kjerneverksemd
Ansvar Årsverk 2020 Årsverk 2021 Årsverk til bruk i 2021 (etter tiltak)
1200 KOMMUNELEIING - STAB 7,06 6,86 5,56
1220 ØKONOMI 3,7 3,7 3,7
1230 SERVICEKONTOR 6,5
1240 PERSONAL OG LØN 3,9 3,9 3,9
1250 KULTUR, SERVICE OG NÆRING 11,2 10,7
Sum 21,16 26,96 24,76
1250 Kutur, service og næring: auken i årsverk kjem av at næringskontor med 1 stillling og tenester innan kultur med 5,7 stillingar, i tillegg til 6,5 stillingar i servicekontoret. Samla var dette 13,2 stillingar. Omorganiseringa har medført at dette no er endra til 11,2 stillingar, og ytterlegare redusert til 10,7 gjennom tiltak i økonomiplanperioden.

3. Driftsbudsjett

3. Driftsbudsjett
Teneste 2 Kommuneleiing - stab, kultur, service og næring - Kommunedirektøren sitt forslag Rekneskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
1200 KOMMUNEDIREKTØR - KOMMUNALSJEFAR 4 825 3 519 4 186 4 186 4 186 4 186
1210 PERSONAL OG LØN 2 353 2 368 2 363 2 363 2 363 2 363
1220 ØKONOMI 4 001 3 378 2 790 2 790 2 790 2 790
1230 SERVICEKONTORET 2 580 2 602 1 922 1 840 1 840 1 840
1240 DIVERSE FELLESFUNKSJONAR 0 0 1 007 1 007 1 007 1 007
1250 IKT 794 791 815 815 815 815
1260 SAKSBEHANDLING - FELLES 1 833 720 1 044 1 044 1 044 1 044
2110 FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR 458 1 588 1 152 1 152 1 152 1 152
2120 GRUNNSKOLE 207 336 299 299 299 299
2130 VAKSENOPPLÆRING 0 2 2 2 2 2
2310 AKTIVITETSTILBOD BARN OG UNGE 0 0 277 277 277 277
2412 PSYKISK HELSEVERN 101 103 100 100 100 100
2423 MOT - PROSJEKTET 0 0 62 62 2 2
2440 BARNEVERNTENESTE 238 240 234 234 234 234
2540 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE 664 1 108 1 048 955 955 955
2730 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK 0 0 329 329 329 329
3250 NÆRINGSKONTORET 0 0 181 181 181 181
3253 JORD- OG SKOGBRUK 0 0 853 853 853 853
3610 VILTFORVALTNING 0 0 75 75 75 75
3620 FRILUFTSLIV 0 0 266 266 266 266
3650 KULTURMINNEVERN 0 0 98 98 98 98
3700 BIBLIOTEK 0 0 1 775 1 775 1 775 1 775
3750 MUSEER 0 0 3 3 3 3
3770 KUNST OG KUNSTFORMIDLING 0 0 140 140 140 140
3810 IDRETT 0 0 250 250 250 250
3850 KULTURKONTORET 0 0 502 502 502 502
3851 ANDRE KULTURTILTAK 0 0 109 109 109 109
3852 FRIVILLIGSENTRAL 0 0 259 259 259 259
Sum ramme 2 KOMMUNELEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING 18 053 16 754 22 142 21 967 21 907 21 907

4. Utfordringar og mål

4.1 Spesielle utfordringar

  • Omstilling og tilpassing til endra rammevilkår, både økonomisk og teknologisk.
  • Digitalisering og automatisering av administrative oppgåver og forenkling av prosedyrer og prosessar, og slik oppnå maksimal gevinstrealisering av innføring av nye digitale løysingar.
  • Metodisk og systematisk informasjonsarbeid, utvikle heimesida og bruk av sosiale medier.
  • Tilrettelegge for døgopen forvaltning ved å betre innbyggardialogen slik at innbyggarane i større grad kan vere sjølvhjelpte når det passar for dei uavhengig av opningstid.

4.2 Satsingsområde

  • Implementering av prosjekt "Omstilling av fellesfunksjonar i Giske kommune".
  • Forenkling og effektivisering av arbeidsprosessar gjennom digitalisering.
  • Vidareutvikling av informasjons- og kommunikasjonskanalar.
  • Internkontroll og kvalitetsarbeid.
  • Arbeidsgivarpolitisk dokument.
  • Gjennomgang og fornying av leiarplakat og leiaravtalar.

4.3 Tabell styringskort og styringsindikator

4.3 Tabell styringskort og styringsindikator
Fokusområde Mål Måleindikator Resultat 2019 Resultatmål 2020 Resultatmål 2021
Innbyggarar Kvalitet tilpasse dei økonomiske rammevilkåra Plassering i forbrukkerrådet sine testar av kommunal service nr 150 av kommunane i landet og nr 14 av kommunane i Møre og Romsdal 100 eller betre av kommunane i landet. 10 eller bedre av kommunane i Møre og Romsdagl 100 eller betre av kommunane i landet. 10 eller bedre av kommunane i Møre og Romsdal
Forenkling og effektivisering gjennom digitalisering Videreutvikle digitale verktøy for innbyggjarane
Velfungerande informasjons- og kommunikasjonskanal Relevant informasjon er lett tilgjengeleg for innbyggjarar og tilsette døgnet rundt. System med digitale søknader mm fungerer godt Ny layout på heimeside. Intranett etablert Videreutvikle og arbeide meir strategisk med informasjon til innbyggarane
Medarbeidarar Auke intern beredskapskompetanse Gjennomførte øvingar Øving på utvalde hendingar
Velfungerande kvalitets- og internkontrollsystem Gode tilbakemeldingar frå tilsette og innbyggjarar. Regelmessig rullering, og få avvik på tenestene som blir gitt Oppstart planlegging av ny bruk av eksisterande ressursar Stilling som rådgivar inan kvalitet og innovasjon er på plass Etablere rutine og prosedyrer for dei mest risikobelasta områda
Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidarar Nærver 98 % 98 % 98 %
Enkel og effektiv support og drift ved hjelp av digitale verkty Gjennomført opplæring på nye digitale verkty Opplæring er fitt og gevinsten er realisert Ta i bruk support via Teams
Fellesfunskjonar har rett kompetanse og eit godt fag- og arbeidsmiljø God trivsel og gode tilbakemeldingar frå adm. Leiing og einingan Rolleavklaring og plan for kompetanseheving er ferdig Plan for kompetanseheving er ferdig
Økonomi Lav andel av administrative resursser. God økonomistyring Alle ledere har kompetanse og forståelse for økonomi og økonomistyring
Kostra Netto driftsutgifter på funksjon 120 administrasjon per innbygger kr 3 602 ≥ kr 3 500 per innbygger ≥ kr 3 500 per innbygger
Kostra Netto driftsutgifter på funksjon 120 som andel av totale utgifter 5,10 % 6 % 6 %
Avvik i % av netto driftsramme 3 % ≤ 0 ≤ 0