10 Kyrkjelege føremål

Drift

Drift
Teneste 10 Kyrkjelege føremål - Kommunedirektøren sitt forslag Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
alle tal i heile 1000
3900 KYRKJER 4 058 4 153 4 244 4 244 4 244 4 244
3920 ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL 333 300 0 0 0 0
3930 GRAVPLASSAR 640 1 305 1 265 1 268 1 268 1 268
Sum ramme 10 kyrkjelege føremål 5 031 5 758 5 510 5 513 5 513 5 513

På rammeområde 10, Kyrkjelege føremål er overføring til kyrkjeleg fellesråd kr 3 992 700. Utgiftene til teneste 3920 andre religiøse føremål skal frå 2021 dekkjast av staten.

Kr 160.000 er intern overføring til stab, fellestenester og kr 1 160 000 er overført til teknisk eining for tenester som kommunen leverer ifylgje tenesteavtale for økonomitenester, tekniske tenester og vedlikehald av kyrkjegardane.

Kyrkja har redusert kostnadane med kr 130 000 i høve konsekvensjustert budsjett. Dette inneber at utgifter til vedlikehald blir redusert. Tenesteytingsavtalen med kyrkja er revidert. Tenestene som Giske kommune leverer til vedlikehald av kyrkjegardane er underfinansierte, og tenestene blir frå 2021 reduserte til eit nivå som tilsvarar resurssbruken hos teknisk eining. Dette kjem til å gje utslag i lågare grad av vedlikehald av kyrkjegardane, som til dømes lengre frekvens mellom kvar gong graset blir klipt.