1 Politisk styring

Rammeområde 1 Politisk styring omfattar tenestene:

1000 – 1070 som er kommunestyre, politiske utval, formannskap, diverse rådsorgan, stønad til politiske parti, revisjon og kontrollutval, samt finansiering av kommuneval og stortingval.

Driftsbudsjett

Driftsbudsjett
Teneste 1 POLITISK STYRING - Kommunedirektøren sitt forslag Rekneskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Alle tal i heile 1 000
1000 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 2 421 2 198 2 307 2 307 2 307 2 307
1005 POLITISKE KOMITEAR 224 310 217 217 217 217
1010 DIVERSE UTVAL/STYRE/RÅD 311 271 210 210 210 210
1020 ELDRERÅD 11 52 29 29 29 29
1050 ØKONOMISK STØNAD TIL POLITISKE PARTI 47 45 50 50 50 50
1060 KOMMUNEREVISJONEN - KONTROLLUTVAL 843 950 1 030 1 030 1 030 1 030
1070 STORTINGS- OG KOMMUNEVAL 296 0 298 0 274 0
Sum ramme 1 politisk styring 4 155 3 825 4 142 3 844 4 118 3 844

For kommunestyreperioden 2019 – 2023 er den politiske organiseringa endra. Det er no 2 utval: livsløp og teknisk.

Dei økonomiske rammene innan rammeområdet er konsekvensjustert i høve til budsjett 2019. Det er tatt høgde for stortingsval hausten 2021 og kommuneval i 2023. Inntektene på alle tenestene er momskompensasjon.