9 Teknisk

Dei fleste tenesteområda innan ramme 9 er budsjetterte innanfor regelverket for sjølvkost. For å få fram balansen i sjølvkost blir teknisk eining sitt budsjett presentert på ansvarsområda. Samla inntekter, utgifter og nettokostnad går fram av tabellen nedanfor. Overskot innan eit sjølvkostområde blir sett av til fond og underskot blir dekt med bruk av fond. Betalingssatsane er justerte jamfør eiga sak.

Områda som ikkje er sjølvfinansierande er eigedomsavdelinga, brannvern, regulering og grunnkjøp, opparbeiding av utbyggingsområde og veg/park. Plan er ikkje eit vedteke sjølvkostområde, men gebyra legg opp til auka dekningsgrad.

Oversikt tal tilsette

Oversikt tal tilsette
Ansvar Årsverk 2019 Årsverk 2020 Årsverk 2021
5000 - Byggesak 3,80 2,53 3,30
5100 - Eigedomsavdelinga 22,54 23,58 21,20
5300 - Brannvern 7,30 4,70 0,00
5310 - Feiing og tilsyn 0,00 0,00 0,00
5400 - Kommunalt kartverk 1,30 1,80 0,80
5410 - Oppmålingsforretning 0,90 0,62 0,60
5500 - Regulering/grunnkjøp 1,70 1,85 1,80
5510 - Plan 0,00 0,55 0,65
5520 - Grunnkjøp 1,50 1,50 0,40
6000 - Opparb. utbygging 0,00 0,70 1,50
6100 - Veganlegg 4,38 4,73 3,64
6200 - Vassforsyning 4,97 3,29 5,45
6300 - Avløp og reinsing 5,03 4,00 4,35
6350 - Slamtømming 0,00 0,15 0,10
6400 - Renovasjon 2,37 2,33 2,88
Sum 55,79 52,33 46,67
Fotnote nr.1: Korrigert feil summering av årsverk for 2019 og 2020.
Fotnote nr.2: Innsparing som følgje av tiltak i andre einingar kjem ikkje fram i tabellen.

Driftsbudsjett

Driftsbudsjett
Linjenavn Ansvar 9 TEKNISK - Kommunedirektøren sitt forslag Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Alle tal i heile 1000
Inntekt 3110 BUSTADTILSKOT HUSBANKEN -140 0 0 0 0 0
Utgift 3110 BUSTADTILSKOT HUSBANKEN 240 0 0 0 0 0
Netto 3110 BUSTADTILSKOT HUSBANKEN 100 0 0 0 0 0
Inntekt 5000 BYGGESAK - Sjølvkost -2 492 -2 281 -2 443 -2 443 -2 443 -2 443
Utgift 5000 BYGGESAK - Sjølvkost 3 561 2 309 3 222 3 222 3 222 3 222
Netto 5000 BYGGESAK - Sjølvkost 1 069 29 779 779 779 779
Inntekt 5100 EIGEDOMSAVDELING -15 373 -16 606 -17 091 -18 132 -18 132 -18 135
Utgift 5100 EIGEDOMSAVDELING 52 267 50 243 51 337 49 254 49 254 49 322
Netto 5100 EIGEDOMSAVDELING 36 894 33 637 34 246 31 122 31 122 31 187
Inntekt 5300 BRANNVERN -291 0 0 0 0 0
Utgift 5300 BRANNVERN 6 505 7 942 9 304 9 304 9 304 9 304
Netto 5300 BRANNVERN 6 214 7 942 9 304 9 304 9 304 9 304
Inntekt 5400 KOMMUNALT KARTVERK -595 -314 -242 -242 -242 -242
Utgift 5400 KOMMUNALT KARTVERK 2 954 2 376 2 069 2 069 2 069 2 069
Netto 5400 KOMMUNALT KARTVERK 2 358 2 062 1 826 1 826 1 826 1 826
Inntekt 5500 REGULERING -715 -1 511 -1 819 -1 819 -1 819 -1 819
Utgift 5500 REGULERING 1 579 1 699 1 819 1 819 1 819 1 819
Netto 5500 REGULERING 864 187 0 0 0 0
Inntekt 6000 OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER -1 542 -1 350 -3 081 -2 100 -1 350 -1 350
Utgift 6000 OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER 116 56 1 234 1 234 1 234 1 234
Netto 6000 OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER -1 426 -1 294 -1 847 -866 -116 -116
Inntekt 6100 VEGANLEGG -2 507 -2 752 -2 602 -2 602 -2 602 -2 604
Utgift 6100 VEGANLEGG 10 063 9 948 10 543 10 543 10 543 10 552
Netto 6100 VEGANLEGG 7 556 7 196 7 941 7 941 7 941 7 949
Inntekt 6200 VASSFORSYNING - VAR -13 463 -12 413 -13 363 -13 363 -13 363 -13 363
Utgift 6200 VASSFORSYNING - VAR 13 510 12 413 13 363 13 363 13 363 13 363
Netto 6200 VASSFORSYNING - VAR 47 0 0 0 0 0
Inntekt 6300 AVLØP OG RENSING - VAR -9 033 -11 647 -11 076 -11 076 -11 076 -11 076
Utgift 6300 AVLØP OG RENSING - VAR 9 451 11 647 11 076 11 076 11 076 11 076
Netto 6300 AVLØP OG RENSING - VAR 417 0 0 0 0 0
Inntekt 6350 SLAMTØMMING - VAR -935 -1 056 -1 309 -1 309 -1 309 -1 309
Utgift 6350 SLAMTØMMING - VAR 1 259 1 056 1 309 1 309 1 309 1 309
Netto 6350 SLAMTØMMING - VAR 324 0 0 0 0 0
Inntekt 6400 RENOVASJON - VAR -9 681 -9 946 -11 682 -11 682 -11 682 -11 682
Utgift 6400 RENOVASJON - VAR 9 720 9 946 11 682 11 682 11 682 11 682
Netto 6400 RENOVASJON - VAR 39 0 0 0 0 0
Inntekt 5310 FEIING OG TILSYN - Sjølvkost -1 066 -1 349 -1 368 -1 368 -1 368 -1 368
Utgift 5310 FEIING OG TILSYN - Sjølvkost 1 209 1 223 1 368 1 368 1 368 1 368
Netto 5310 FEIING OG TILSYN - Sjølvkost 143 -125 0 0 0 0
Inntekt 5410 OPPMÅLINGSFORRETNING - Sjølvkost -2 054 -1 652 -1 733 -1 733 -1 733 -1 733
Utgift 5410 OPPMÅLINGSFORRETNING - Sjølvkost 2 025 1 652 1 733 1 733 1 733 1 733
Netto 5410 OPPMÅLINGSFORRETNING - Sjølvkost -29 0 0 0 0 0
Inntekt 5510 PLAN -77 -13 -10 -10 -10 -10
Utgift 5510 PLAN 1 104 449 710 710 710 710
Netto 5510 PLAN 1 027 437 700 700 700 700
Inntekt 5520 GRUNNKJØP -223 -1 -3 -3 -3 -3
Utgift 5520 GRUNNKJØP 885 822 545 545 545 545
Netto 5520 GRUNNKJØP 662 821 542 542 542 542
Inntekt -60 186 -62 888 -67 824 -67 884 -67 134 -67 138
Utgift 116 447 113 779 121 315 119 232 119 232 119 308
Netto 56 260 50 891 53 491 51 348 52 098 52 170

Ansvar 5000 Byggesak - Teneste 3020 byggesak

Dette er eit vedteke sjølvkostområde og med omstrukturering av satsane for gebyr frå 2021.

Ansvar 5100 Eigedomsavdeling - Teneste kommunale bygg (fleire nummer)

Eigedomsavdelinga er fordelt på ei rekkje tenestefunksjonar som dekkjer drift av alle kommunale bygg. Total ramme for 2021 er på kr 34 246 153. Av dette utgjer avskrivingar kr 23 555 640, det vil sei at der er kr 10 690 513 til drifta som skal dekkje utgifter til vaktmeister og reinhald i tillegg til kjøp av material, reinhaldsutstyr og andre drifsutgifter. I dette ligg det også kr 1 750 000 som skal gå til forsterka reinhald for første halvår 2021 på grunn av koronapandemien

Det er gjennomført innstrammingar gjennom reduksjon i tal på stillingar, unntaksvis bruk av vikar, mindre vedlikehald og reinhald. Når andre teneste treng meir areal, blir det stramma inn på allment reinhald, og ombyggingar gjer at vedlikehald også blir lågare prioritert. Robotar og digital styring må takast i bruk i åra som kjem for å oppnå vidare effektivisering og rasjonalisering.

Ansvar 5300 Brannvern - Teneste 3380 brann- og oljevern

Giske kommune har lagt ned eige brannvesen, og kjøper no tenesta frå Ålesund kommune.

Ansvar 5210 Feiing og tilsyn - Teneste 3380

Kommunen kjøper tenesta frå Ålesund kommune.

Ansvar 5400 Kommunalt kartverk - Teneste kommunalt kartverk 3015

Lovpålagd teneste som ikkje er sjølfinansiert.

Ansvar 5410 Oppmåling - Teneste 3030 oppmåling

Vedteke sjølkostområde. Ny gebyrforskrift på høyring til iverksetting 01.01.2021.

Ansvar 5500 Regulering - Teneste 3010 Regulering

Regulering skal vere sjølvfinansierande. Ny gebyrforskrift på høyring til iverksetting 01.01.2021.

Ansvar 5520 Grunnkjøp - Teneste fleire

Omlag 0,4 stillingar som arbeider på området.

Ansvar 6100 Veganlegg - Teneste 3320 kommunale vegar, teneste 3341 gatelys, teneste 3350 parkar og plassar m.m.

Ansvarsområdet dekkjer drift av veganlegg, gatelys, gravferdsteneste, parkar og plassar. Dette er ikkje sjølvkost.

Ansvar VAR - Vatn, avløp og renovasjon: 6200 Vassforsyning, 6300 Avløp og reinsing, 6350 Slamtømming. 6400 Renovasjon,

Drift og vedlikehald av vassforsyninga, som saman med avløp og reinsing, slamtømming og renovasjon blir regulert av eige lov- og regelverk, og skal drivast innanfor særavgifter, er sjølvfinansierande. Noko vatn blir kjøpt frå Ålesund kommune sidan dette er nytta som reservevassforsyning, og ein må ha kontinuerleg flyt av vatn i leidningane. Vidare er teneste 3400 Behandlingsanlegg og teneste 3450 Leidningsanlegg eigne tenesteområde under sjølvkost, der det er store investeringsbehov.

Slam og renovasjon blir kjøpt frå - og er administrert av ÅRIM. Vi legg satsane til ÅRIM til grunn.

4.1 Utfordringsbilete

 • Drifte eigedomane effektivt med nye verktøy og færre folk, samstundes som vi må møte behova frå tenestene/brukarane
 • Utskifting av vass- og avløpsledningar og utbygging av reinseanlegg i tråd med nasjonale føringar og ny hovudplan for vatn og avløp
 • Komplekse byggesaker tek mykje ressursar og er krevjande
 • Stort vedlikehaldsetterslep i kommunale bygg
 • Enkelte føremålsbygg blir dårleg utnytta
 • Det er utfordrande å oppnå jamn og stabil utleige - utleigebygg kan bli ståande tomme
 • Fragmentert ansvar for utleigebygga (utleige, fakturering, vedlikehald, inngåing av husleigeavtalar). Har sett igang LEAN-prosess for å rydde opp i dette
 • Vi treng ein forvaltningsplan for kommunal eigedom (kva skal vi eige og kva skal vi selje?)
 • Byggesak - søkjarane må få hjelp til å bli sjølvhjelpte på heimesida. Ny nettside for området er i sluttfasen
 • Byggesak må halde tidsfristane for å sikre inntektene og for å betre omdømmet til kommunen
 • Plan - rullering av ny samfunnsdel og arealdel i 2021 og 2022
 • Behov for å revidere og spisse samfunnsdelen av kommuneplanen slik at han blir eit styringsverktøy
 • Det er stort behov for å sjå samanhengen i dei kommunale planane
 • Planane må bli endå meir eit strategisk verktøy for drift og investeringar
 • Gi god leiarstøtte slik at leiararne oppnår venta resultat /leveranse

4.2 Satsingsområde

 • Planar som gir retning og er verktøy i enkeltsaker
 • Forvalte kommunale bygg for å unngå vedlikehaldsetterslep og dårleg utnytting av bygga
 • Forvaltningsplan for kommunal eigedom og bygg (strategisk vurdering av eigne eigedommar og bygg- kva skal vi behalde, kva skal vi selje- kopla opp mot stategiske dokument som bustadsosial handlingsplan, framtidig skule- og helsestruktur)
 • Oppnå resultat gjennom god leiarstøtte og god personalpolitikk
 • Strukturere og effektivisere arbeidsprosessane

Styringskort og styringsindikatorar

Styringskort og styringsindikatorar
Mål Målindikator Resultat 2019 Resultat 2020
Vedlikehaldsplan og vedlikehaldsstrategi for føremålsbygg Ferdig politisk behandla i løpet av 1 kvartal 2020 Politisk vedtak
Auke husleigeinntektene jf politisk vedtak Leigeinntekter i samsvar med budsjett i kommunestyresak 28/19 den 13 juni 2019 Husleigeinntektene er auka med 1 140 000 + 3% for nye husleigeavtalar
Forvaltningsplan for kommunal eigedom Forvaltningsplan er del av forslaget til planstrategi for neste kommunestyreperiode Styringsverktøy for kjøp og sal av kommunal eigedom for neste kommunestyreperiode
Fullføre LEAN for byggesak og prosjekt https://www.nito.no/medlemsfordel/hva-er-lean/ Betre flyt i arbeidsprosessane Ikkje tap av byggesaksgebyr, redusert usikkerheit i sluttfasen i prosjekta. Fullført og implementert i byggesak, prosjekt og uteseksjonen innan 1.kvartal 2020
Saksbehandlingstid byggesak Halde fristane i plan- og bygningslova (sikre inntekter og omdømme) Innføre Acos leiarmodul for å ha målereiskap Skal ha oppnådd 90 % resultat på tidsfristar byggesak
Trafikktrygging og drifta av vegar Tryggare vegar for barn og eldre Prioritere vedlikehald av gatelys og brøyting rundt skular og eldrebustader Prioritere vedlikehald av gatelys og brøyting rundt skular og eldrebustader
Trygt drikkevatn Termotolerante koliforme bakteriar Prøvetaking i tråd med drikkevassforskrifta. Sikre drikkevassleidningar mot innsug. 0 koliforme bakteriar i drikkevatnet
Utskifting av leidningsnett 2 % utskifting per år (50 års levetid på ledningsnettet) Utskifting av 1300 meter gamle leidningar Utskifting av 1300 meter gamle leidningar
Ny kommunedelplan for vatn og avløp Strategisk plan for enkeltvedtak Ferdig med området Gjøsund hamn ila 2019 Ferdigstille planen i løpet av 2020
God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme ≤ 0 ≤ 0

Nye mål 2021

Nye mål 2021
Nye mål 2021 Målindikator Resultat 2021 Resultat 2022
Effektivisere og samordne drift i 2 avdelingar (teknisk drift og bygg og eigedom) Meir effektiv utnytting av tilgjengeleg mannskap Tilfredsstillande parkdrift tilpassa driftsnivået (1) ikkje bruk av ferievikarar, (2) overførte midlar frå kyrkja samt (3) vidareføring av vakante stillingar
Investere i fleire robotklipparar 2 nye robotklipparar Tilfredsstillande parkdrift tilpassa driftsnivået (1) ikkje bruk av ferievikarar, (2) overførte midlar frå kyrkja samt (3) vidareføring av vakante stillingar
Samla prosjektportefølgje for alle kommunale prosjekt Etablere rutine for innmelding av nye prosjekt "utanfor" teknisk. Etablere utarbeidd Leanløype som prosjektløype for alle prosjekt Fange opp nye prosjekt i tidleg fase som følgje av rullering av samfunnsdelen k-plan Fange opp nye prosjekt i tidleg fase som følgje av rullering av arealdelen k-plan