6 Barn, familie og helse

Eining barn, familie og helse yter tenester innan ramme 6. Eininga gir tenester til barn, unge og familiar. Tenester som vert ytt innan ramma er legetenesta, kvardagsrehabilitering, fysio/ergo, logoped, psykisk helseteam barn og unge, PPT, barnevernteneste, hjelpemiddellager, helsestasjon, jordmorteneste og skulehelseteneste, tildelingskontoret, flyktningtenesta og introduksjonsprogram.

Teneste 6 Barn, familie, helse - Kommunedirektøren sitt forslag Rekneskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
alle tal i heile 1 000
1260 SAKSBEHANDLING - FELLES - -1 028 132 132 132 132
2111 STYRKA TILBOD TIL FØRSKOLEBARN 1 505 1 649 2 123 2 123 2 123 2 123
2120 GRUNNSKULE 3 025 2 790 1 360 1 360 1 360 1 360
2130 VAKSENOPPLÆRING 303 316 597 597 597 597
2320 FØREBYGGING HELSESTASJONS- OG SKULEHELSETENESTE 5 373 5 616 5 426 5 426 6 073 5 426
2330 FOREBYGGANDE ARBEID, HELSE- OG SOSIAL 755 754 754 754 754 754
2340 AKTIVISERING AV ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA 20 1 201 1 216 1 216 1 216 1 216
2410 DIAGNOSE OG BEHANDLING 11 902 11 223 11 813 11 813 11 813 11 813
2411 FYSIO-/ERGOTERAPITENESTE 4 614 4 203 4 386 4 386 4 386 4 386
2412 PSYKISK HELSEVERN 775 1 737 747 365 365 365
2413 FRISKLIVSSENTRAL -5 - - - - -
2420 SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING -88 -72 -72 -72 -72 -72
2421 FLYKTNINGKONTOR - 1 242 1 082 1 082 1 082 1 082
2440 BARNEVERNTENESTE 5 013 4 932 5 535 5 535 5 535 5 535
2510 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 1 926 1 383 1 705 1 705 1 705 1 705
2520 BARNEVERNTILTAK UTANFOR FAMILIEN 5 173 5 617 5 658 5 658 5 658 5 658
2540 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE - 2 680 2 570 2 570 2 570 2 570
2750 INTRODUKSJONSORDNINGA - 3 793 3 140 3 140 3 140 3 140
40 291 48 036 48 173 47 791 48 439 47 791

Kommunestatestikken viser at 28% av innbyggjarane i Giske kommune er mellom 0-20 år. Denne veksten påverker tenestene i eininga i særs stor grad. Det vert lagt stor vekt på tverrfagleg samarbeid både internt og overfor andre sektorar. Det er framleis nasjonal satsing på helsestasjon, skulehelseteneste og barnevern. Desse tenestene søkjer vi tilskot til frå stat og fylkesmann for å auke opp bemanninga. Jordmortenesta har lovpålagd arbeid mot oppfølging etter fødsel. Også her søkjer kommunen tilskot frå staten. Psykisk helse og rus er også eit satsingsområde på nasjonalt plan. Her kan vi mellom anna søkje tilskot til utviklingsprosjekt. Psykologteneste er lovpålagd frå 2020, tilskot er lagt inn i dei frie inntektene til kommunen. Vidare er satsing og fokus på kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi stor. Frå 2020 skal alle kommunar ha tatt i bruk velferdsteknologi i helse- og omsorgstenestene. Giske kommune har hatt stort fokus på dette dei siste fem åra og har kome langt i arbeidet.

Auken som ligg til ramma frå rekneskap 2019 til budsjett 2021 er knytt til flytting av tildelingskontoret, flyktningtenesta og introduksjonsordninga i 2020 med om lag 8,3 mill, frå ramme 7. Med unntak av legetenesta har samtlege tenester i eininga gjennomført kutt i årsverk, og redusert budsjettet i høve tidlegare år. I budsjett 2021 ligg ytterlegare kutt på tenestene.Tenestene som vert ytt er heimla i lov om barnevernstenester og helse- og omsorgstenestelova. Med dei kuttforslaga som ligg i budsjett 2021, står vi i fare for å ikkje klare å levere tenester etter lova.

Giske kommune deltek i interkommunalt samarbeid og kjøper tenester hos andre kommunar knytt til legevakt natt, barnevernvakt, krisesenter, overgrepsmottak og kjøp av tenester legesenter. Dette er tenester som vi ikkje har kontroll eller styring med, og som har auka kostnadane, særleg i 2020.

Helse- og omsorgplan 2016-2020 blir revidert og ny frå 2021-2025.

4.2 Utfordringsbilde

  • Eininga har kutta i fleire tenester med til saman 7,13 årsverk frå 2019 til 2021. Utfordringa blir å klare å levere lovpålagde tenester med denne reduksjonen. Ytterlegare kutt vil føre til at vi må legge ned tilbod og oppgåvene må eventuelt overførast til andre tenester. Tilbodet til brukarane vil bli redusert og mange vil ikkje få tilbod om tenester. Andre tenester innan organisasjonen får konsekvens av kutt i eininga, til dømes innan omsorg og oppvekst
  • Rekruttering av tilsette med naudsynt kompetanse, som må kunne løyse stadig fleire oppgåver i mindre fagmiljø
  • Oppgåver som blir overførd frå Helseføretaket til kommunalt nivå, gjer at vi må yte meir spesialiserte oppgåver. Vi må yte meir til fleire
  • Digitalisere vidare og ta i bruk dei verktøya vi allereide har
  • Fastlegeordninga er i endring og rekruttering av fastlegar kan vere ei utfordring
  • Levere lovpålagde tenester innan budsjettramma
  • Halde lovpålagde fristar i barnevernstenesta og PPT
  • Førebu arbeidet med å bygge opp naudsynte hjelpetiltak for å i møtekome krava i Barnevernsreforma som kjem i 2022
  • Nødvendige omstilingsprosessar skal gjennomførast med få leiarressursar. Omstillingsprosessar krev tett oppfølging og avdelingsleiarane må arbeide med omstilling og samstundes følgje opp brukarane

4.3 Tenesteområde

4.3 Tenesteområde
Tenesteområde Tal brukarar 2019 Tal brukarar sep 2020
PPT inkl. logoped PPT 233, Logoped 113 PPT: 96 aktive saker, 62 nye henvisningar. Logoped: 100 brukarar
Helsestasjon og skulehelseteneste, inkl. jordmorteneste Helsestasjon 2500, 78 jordmor (ventar 102 nyfødde i 2019) Helsestasjon 2500, jordmor 100
Diagose og behandling 7 720 7790
Frisklivssentral 20 (avslutta 1.7-19)
Fysio/ergo inkl. kvardagsrehabilitering og hjelpemiddellageret Fysio: 144, Ergo: 77, Kvardagsrehab: 83 Fysioterapitenesta ca 120, ergoterapi 45, kvardagsrehabiliteringsteamet 65, 7900 hjelpemiddel
Psykisk helseteneste barn og unge 98 50 (1 årsverk)
Barnevern og barnevernstiltak 92 84 brukarar, 61 mottekne meldingar, 59 medtiltak i heimen, 5 barn under omsorg, 7 barn i fosterheim .
Tildelingskontor Tal brukarar: 946, tal tenester: 3626, tal e-meldingar: 16585 Tal brukarar: 843, tal tenester: 3099, tal e-meldingar: 13425
Flyktningteneste 64, 13 på introduksjonsprogram

4.4 Oversikt tal årsverk i eining barn, familie og helse

4.4 Oversikt tal årsverk i eining barn, familie og helse
Teneste 2019 2020 2021 Merknad
PPT, logoped 5 3,8 4,3 Reduksjon logoped frå okt-2020
Helsestasjon, jordmor 10,3 10,3 8,5 7,5 er faste stillingar, 2,8 prosjektstilling
Legetenesta 2,58 2,58 2,58 kommunale årsverk
Fysio/ergo/kvardagsrehab 7,6 6,6 6,6 2,6 årsverk kvardagsrehab, 1 årsverk hjelpemiddellager
Psykisk helseteam barn/unge 3 2 2
Barnevernstenesta 8 7 7
Frisklivssentralen 0,2 0 0 Kutt frå 1.7-19
Tildelingskontor 4,7 3,7 frå1.8.2020 3,7
Flyktningteneste 1,63 1,63, 1 årsverk frå 1.7,220 1
Totalt årsverk 42,81 38,18 35,68 Kutt 7,13 stillingar

4.5 Styringskort og styringsindikatorar

4.5 Styringskort og styringsindikatorar
Fokusområde Mål Måleindikator Resultat 2019 Resultatmål 2020 Resultatmål 2021
Brukarar Opplevd god kvalitet barnevernstenesta. Brukarundersøking. Halde snitt i Noreg innan andel barn med barnevernstiltak, fristbrot i undersøkingssaker. Barnevernstenesta nådde ikkje målet om 0 fristbrot Gjennomført brukarundersøking og gjennomgått resultata. Plan for iverksetting av tiltak. Gjennomført brukarundersøking og gjennomgått resultata. Plan for iverksetting av tiltak.
Kapasiteten i fastlegeordninga skal vere tilstrekkeleg til å sikre alle innbyggjarar fastlege gjennom heile 2020. Det er tilsett fastlegar i alle stillingane. Vi hadde utfordring med å tilsette i 2 ledige stillingar. Måtte nytte vikarlege i ein kort periode. Det er tilsett fastlege i alle fastlegeheimlane. Det er tilsett fastlege i alle fastlegeheimlane.
Betre koordinerte tenester Utarbeide retningslinjer for gjennomføring av tverrfaglege møte og koordinatorrolla. Delta og følgje opp arbeid i prosjektet "betre tverrfagleg innsats". Felles verktøy for individuell plan og individuell opplæringsplan Vi har starta opp felles kommunikasjonsverktøy med oppvekst, stafettloggen. Vi har felles prosjekt Betre tverrfagleg innsats. Brukar, pårørande og tenestene opplever at tenestene heng saman og er godt koordinerte. Brukarane har koordinator. Vi har felles målsetjing og har etablert felles verktøy for tenestene som samarbeider. Brukar, pårørande og tenestene opplever at tenestene heng saman og er godt koordinerte. Brukarane har koordinator. Vi har felles målsetjing og har etablert felles verktøy for tenestene som samarbeider.
Digitale søknader til omsorgstenestene Digital søknad er på plass innan 2021. Vi har ikkje klart å etablere digital søknad til tenestene innan omsorg. Vi har etablert digital søknad til tenestene innan omsorg.
Gjennomgang av ansvar og roller i tenesteytinga for å sikre brukarar med størst behov får hjelp. Sikre at vi greier å levere lovpålagte oppgåver. Plan for gjennomføring. Setje i verk tiltak.
Arbeid med å planlegge for ny Barnevernsreform Plan klar for å gjennomføre ny Barnevernsreform i 2022.
Medarbeidarar
Kompetanseutvikling i alle tenester Kompetanseplan Felles kompetanseplan er utarbeidd Kompetanseplan og tiltaka vert gjennomført
Sjukefråvær skal ikkje overstige 5 % Følgje opp fråværs-statestikk, rapportere. Setje i verk nødvendige tiltak. Følgje opp NED med sjukefråvær. 6,9% Sjukefråvær per 30.09.2020: 6,7% Sjukefråvær 5%
Auke kompetanse innan bruk av teknologiske verktøy og digitalisere fleire prosessar Nytte fullt ut dei verktøya vi har. Ta i bruk sjølvhjelpsverktøy. Digitalisere fleire prosessar. Mobilt barnevern, fullelektroniske fagsystem, Vi har god gevinstrealisering av dei verktøya vi har. Etablert sjølvhjelpsverktøy. Vi har god gevinstrealisering av dei verktøya vi har. Etablert sjølvhjelpsverktøy. Digital søknad til omsorgstenestene.
Økonomi Betre koordinering av tenester og tydlegare prioritering Utarbeiding av rutinar Eininga deltek i TALK- prosjekt og BTI-prosjekt for betre samhandling på tvers Eininga deltek i TALK- prosjekt og BTI-prosjekt for betre samhandling på tvers Prosedyrer og rutiner er utarbeidd.
Rutiner for månadsvis rapportering frå avdelingsleiar Månadsrapport Rutiner for månadleg rapportering til einingsleiar er innført Følgje opp dette arbeidet vidare
God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme Meirforbruk 1 208 000 ≤ 0 ≤ 0