7 Pleie og omsorg

Ramme 7 omfattar einingane Valderøy omsorgsdistrikt, Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt og eining Meistring og psykisk helse. Ansvar administrasjon helse og sosial ligg også i ramme 7. Det ligg ingen årsverk til dette ansvaret, det er budsjettert med kjøp av tenester Øyeblikkelig hjelp døgntilbod, Helseplattforma, og utskrivingsklare pasientar ved sjukehuset. Einingane yter tenester heimla i helse- og omsorgstenestelova.

Teneste 7 Pleie, omsorg og sosial - Kommunedirektøren sitt forslag Rekneskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Alle tal i heile 1000
1260 SAKSBEHANDLING - FELLES 103 0 0 0 0 0
2130 VAKSENOPPLÆRING 582 0 0 0 0 0
2340 AKTIVISERING AV ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA 4 294 3 350 3 169 3 169 3 169 3 169
2343 KJØKKEN (MAT TIL HEIMEBUANDE) 913 2 102 1 901 1 901 1 901 1 901
2412 PSYKISK HELSEVERN 2 042 2 676 2 739 2 739 2 739 2 739
2420 SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING 133 0 0 0 0 0
2421 FLYKTNINGKONTOR 1 905 0 0 0 0 0
2430 TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM 1 299 1 347 1 436 1 436 1 436 1 436
2440 BARNEVERNTENESTE 134 0 0 0 0 0
2530 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON 6 962 7 087 8 836 8 836 8 836 8 836
2531 INSTITUSJONSKJØKKEN 335 402 399 399 399 399
2540 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE 63 450 63 885 49 089 48 518 48 518 48 518
2541 BUFELLESSKAP PSYKIATRI VALDERØY 9 270 9 287 8 081 8 081 8 081 8 081
2542 NATTENESTE HEIMEBASERT OMSORG -1 0 0 0 0 0
2543 AVLASTNING 2 965 4 813 17 519 17 519 17 519 17 519
2544 BRUKERSTYRT PERSONLEG ASSISTENT 4 426 5 276 4 961 4 961 4 961 4 961
2545 RESET BUFELLESSKAP - DRIFT 0 0 9 319 9 319 9 319 9 319
2546 GISKE OMSORGSSENTER 24 712 25 303 26 108 26 108 26 108 26 108
2547 Godøy Bukollektiv 0 0 7 980 7 980 7 980 7 980
2548 BUFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMA 18 914 21 408 23 171 23 171 23 171 23 171
2549 KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI 917 1 022 1 106 820 820 820
2550 MEDFINANSIERING SOMATISKE TENESTER 0 0 150 500 500 500
2650 OMSORGSBUSTADAR 23 23 0 0 0 0
2750 INTRODUKSJONSORDNINGA 3 576 0 0 0 0 0
146 953 147 980 165 963 165 455 165 455 165 455

Giske kommune har tre omsorgssenter, Giske omsorgssenter, Vigra omsorgssenter og Godøy og Alnes bukollektiv. Alle driv bukollektiv-drift, i tillegg har vi institusjonsdrift i 8 plassar ved Vigra omsorgssenter. Den største tenesta vår er heimebasert teneste som blir gitt både i bukollektiv og i heim til brukar. Vi har eige storkjøkken som leverer gode og effektive tenester både til omsorgssenter, til eigen heim, møtemat og liknande. Det blir no eit samarbeid med barnehagane om levering av mat. Giske kommune har bufellesskap til menneske med utfordringar innan psykisk helse og rus (Løkevegen), og bufellesskap (Gudmundvegen, Skomakarvegen, Reset) og dagtilbod (Kingelveven) til dei med nedsett funksjonsevne. Helse- og omsorgstenestene blei omorganisert i 2018 der vi samla mellom anna rus-tenesta og psykisk helse i same eining. Denne endringa er viktig og nødvendig for rett utvikling, koordinering og samhandling, og for å møte veksten og utfordringane innan området. Velferdsteknologi og kvardagsrehabilitering er satsingsområder innan omsorg, og vi har arbeidd med dette i 5 år. Dette er ei nødvendig omlegging i tenestene for å møte framtida sine utfordringar. Velferdsteknologi gir meir effektiv bruk av ressursane, gir betre tenester til eldre som bur heime, brukarar ved omsorgssenter, brukarar innan rus og psykisk helse og personar med nedsett funksjonsevne. Giske kommune deltek i Nasjonalt velferdsteknologiprogram . Frå 2020 er det krav til kommunane at velferdsteknologi er ein del av helse- og omsorgstenestene.

Vi er opptatt av kvalitetsforbetring og å nytte ressursane på best mogleg måte. Tverrfagleg samarbeid har stort fokus. Tenestene har hatt ei markant auke i tal brukarar dei siste fem åra (sjå tabell under), og dette er ei utvikling som vil halde fram. Vi må jobbe smart, endre arbeidsmåtar, justere struktur, utnytte ressursane effektivt og nytte digitale og teknologiske verktøy. Det er auka forventningar til tenestene hos innbyggjarane, noko som kan vere utfordrande for kommunen å møte. Omsorgstenestene kom på 15.plass på kommunebarometeret i 2018, noko som viser at vi leverer gode og svært kostnadseffektive tenester. Dagtilbod for demente og psykolog er lovpålagt frå 2020. Samla midlar på kr 855 000 er lagd inn i ramma til kommunen.

Giske kommune måtte delta i interkommunalt Øyeblikkeleg hjelp døgntilbod frå mars 2020, det er lagd inn kr 1 950 000 i budsjett 2021 og er grunn til auka innan tenesta institusjon. Kommunen får tilført tilsvarande sum gjennom dei frie inntektene. Giske kommune har skrive opsjonsavtale om Helseplattforma, ein pasient - ein journal. Det er lagt inn kr 150 000 i budsjett for 2021, frå 2022 er det lagt inn årleg beløp på kr 500 000. Årsak til auka i budsjett 2021 frå budsjett 2020 med kr 17,4 mill, skuldast auke i BPA og behov for ressurskrevande tenester til nye brukarar. Desse to tenestene har auka med kr 25,5 mill frå rekneskap 2019. Bufellesskap funksjonhemma har auka med 1,8 mill, dette er knytt til nye ressurskrevjande brukarar. Teneste 2540, tenester til heimebuande er redusert med kr 14 mill, midlar er flytta til Reset bufellesskap og Godøy bukollektiv med kr 17,3 mill.

Det er i budsjett 2021 lagt inn ulike kutt-tiltak. For å i møtekome auken som ligg til ressurskrevjande tenester og BPA, er det i neste års budsjett lagt inn reduksjon i praktisk bistand, ikkje innleige om drifta tillet det, reduksjon i velferdsteknologi, reduksjon i årsverk psykisk helse- og rustenesta og Kingeleveven. I tillegg ligg det eit samla kutt til ramme 7 på kr 3,7 mill som vi må finne konkrete tiltak på ila 2021.

29 % av budsjettet til ramme 7 går til 21 ressurskrevjande brukarar. Kommunen må arbeide tverrfagleg for å legge plan og i verksette tiltak for denne brukargruppa.


Tabellen over viser at Giske kommune sitt utgiftsbehov innan pleie og omsorg, knytt til demografi, vil auke med 32 % dei neste 10 åra. Frå 2020 til 2040 vil behov for pleie- og omsorgstenester auke med 90 %. (KS)

Helse- og omsorgplan 2016-2020 blir revidert, ny plan frå 2021-2025.

7.2 Utfordringsbilde

 • Den økonomiske situasjonen gjer det vanskeleg å yte lovpålagde tenester.
 • Kutt og lav grunnbemanning i tenestene gjer at vi står i fare for å ikkje klare å levere nødvendig helsehjelp. Auka sjukefråvær og vanskeleg å rekruttere til stillingane er konsekvensar vi ser i dag.
 • Det er ei auke i tal på barn og unge med særlege behov. Det er kartlagt om lag 50 barn med ulike utfordringar som vil trenge bu- og tenestetilbod innan ei viss tid. Rapport Det er vanskeleg å planlegge då vi ikkje veit kor tid hjelpebehovet slår inn.
 • Risikoen for meirforbruk innan BPA, tenesta avlastning og tenester til menneske med nedsett funksjonsevne er stor. Behovet er svært lite føreseieleg og vanskeleg å planlegge for, då brukarane kan kome på kort varsel og kan ha behov for store ressursar. Innan omsorg er dette den største økonomiske risikoen. Frå rekneskap 2019 til budsjett 2021 er det ei auke med kr 25 518 000.
 • Auke i tal på demente. I snitt er det registrert 53 nye brukarar i året sidan 2016. Rapport Det nye dagtilbodet ved Vigra omsorgssenter, etablert september 2019, er eit viktig tiltak for å møte veksten. Dette er også ei lovpålagd teneste frå 2020.
 • Tal på brukarar innan helse- og omsorgstenestene har auka med 446 i perioden 2014 til 2019. Det er nærmast ei dobling av tal på brukarar.
 • Vi må ta i mot utskrivingsklare brukarar ved helseføretaket. Rekneskap 2019 viser eit meirforbruk på kr 439 000. Per sep 2020 har vi eit meirforbruk på kr 350 000. Grunna auka behov i befolkninga for heildøgnsplassar, ventar vi at dette vil halde fram i åra som kjem.
 • Oppgåveoverføringar frå helseføretaket gjer at brukarane kjem tidlegare heim og er dårlegare enn før. Vi må i større grad yte spesialiserte tenester innan somatikk, psykiatri og rus.
 • Rekruttering av helsepersonell, særleg sjukepleiarar og vernepleiarar, og rekruttering av gode leiarar er spesielt utfordrande.
 • Velferdsteknologi og kvardagsrehabilitering, implementere og ta desse i bruk.
 • Auka press på avlastningstenesta, korttid- og langtidsplassar. Risiko for auka venteliste på heildøgnsplass er stor.
 • Auka behov for fleire heildøgnsplassar, bustad til menneske med nedsett funksjonsevne, bustad til barn og unge med særlege behov og omsorgsbustadar.
 • Stor auke i tal på brukarar innan psykisk helse og rus-tenesta. Grunna kutt i tenestene er det stor risiko for at vi ikkje klarer å yte lovpålagte oppgåver.

7.3 Tenesteområder

7.3 Tenesteområder
Tenesteområder Tal brukarar 2019 Tal brukarar per okt 2020
Storkjøkkenet 182 176
Heimesjukepleie 307 303
Brukarstyrt personleg assistent 8 9
Aktivisering av eldre og funksjonshemma, dagtilbod 70 54
Praktisk bistand 211 206
Bukollektiv korttid/langtid 98 122
Rehabilitering 44 31
Psykisk helse- og rusteneste 259 245
Vaksenopplæring
Kingelveven 13 13
Løkevegen bufellesskap 13 13
Avlastning barn 13 14
Støttekontakt 63 57
Bufellesskap for fuksjonshemma 14 16
Institusjon 11 13
Avlastning eldre 5 5
Psykisk helse barn/unge 103 73

7.4 Oversikt tal brukarar i perioden 2011-2020

7.4 Oversikt tal brukarar i perioden 2011-2020
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Per 29.9.2020
Brukarar med tenester 462 448 466 500 510 531 734 878 946 843
Tal tenester 1 690 1 760 1 923 2 185 2 185 2 506 2 820 3 199 3626 3099
Tal e-meldingar 0 0 2 283 9 201 14 186 14 374 16 605 16585 13425
E-meldingar er kommunikasjonsplattforma mellom helseføretaket, kommunen og fastlegane.

7.5.1 Oversikt tal årsverk i eining Valderøy omsorgsdistrikt (VAOMS)

7.5.1 Oversikt tal årsverk i eining Valderøy omsorgsdistrikt (VAOMS)
Teneste 2019 2020 2021 Merknad
2340 Dagsenter 3,1 1,1 1,1 2 årsverk flytta til teneste 2343/2531
2343/2531 Storkjøkken 3,5 5,5 5,34 2 årsverk flytta frå teneste 2340
2540 Heimebasert omsorg og avdeling Hustruhamna 22,86 22,3 33,9 Auke knytt til flytting av 11,6 årsverk frå VGG til VAOMS, samling av heimebasert omsorg.
2546 Giske omsorgssenter 26,53 27,9 28,25 Auke med 2 årsverk natt.
Totalt årsverk 56,5 57,75 68,67

7.5.2 Oversikt tal årsverk Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt (VGG)

7.5.2 Oversikt tal årsverk Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt (VGG)
Tenester 2019 2020 2021 Merknad
Heimebaserte tenester, Reset bufellesskap, praktisk bistand, Vigra omsorgssenter avd Fjellro og Nordstova 55,30 Denne er fordelt på 3 tenester som ligg under. 10,21 årsverk vart flytta til Valderøy omsorgsdistrikt frå 06.01.2020, då all heimebasert teneste vart samla der.
2540 Heimebaserte tenester 18,69 18,69
2544 Reset bufellesskap 15,71 15,71
2547 Gødøy bukollektiv 10,53 10,53
2340 Aktivisering av eldre og funksjonshemma (dagavdeling Retro) 1,2 1,2 1,2 Oppstart dagavdeling for demente 1.9-19. Finansiert av tilskot som vert lagt til ramma frå 2020 (525 000) + brukarbetaling.
2530 Skogly, institusjon 9,57 9,57 9,73
Totalt årsverk 67,07 67,07 55,86

7.5.3 Oversikt tal årsverk eining Meistring og psykisk helse (MPH)

7.5.3 Oversikt tal årsverk eining Meistring og psykisk helse (MPH)
Tenester 2018 2019 2020 2021 Merknad
2130 Vaksenopplæring 0,8 0 0 0 Stillinga flytta til teneste 2340
2340 Aktivisering av eldre og funksjonshemma (Kingelveven) 2,8 3,8 3,8 3 Kutt stilling Kingelveven.
2412 Psykisk helsevern 4,3 7,3 4,3 3
2430 Tilbod til personar med rusproblem 2 2 2 2
2543 Avlastning 0,7 0,7 0,7 2,12 Nye brukarar frå 2021
2541 Bufellesskap for psykiatri (Løkevegen) 16,8 16,9 16,6 16,56
2548 Bufellesskap for funksjonshemma (Gudmundvegen /Skomakarvegen) 40,3 39,7 39,1 43,27 Auka er knytt til ressurskrevjande brukar
Totalt årsverk 67,7 70,4 67,4 69,95

7.6 Styringskort og styringsindikatorar

7.6 Styringskort og styringsindikatorar
Fokusområde Mål Måleindikator Resultat 2019 Resultatmål 2020 Resultatmål 2021
Brukarar Vidareføre dagtilbod for demente Tilbodet er i drift Starta opp dagavdeling ved Vigra omsorgssenter 1.9-19. Tilbodet er vidareført og tilbodet er utvika vildare Vidarføring og utvikling tilbodet
Sikre framtidig bu- og tenestetilbod til barn og unge med særlege utfordringar Arbeidsgruppe bu- og tenestetilbod til barn og unge med spesielle behov leverer rapport til kommunestyret nov-19. Det vert arbeidd kontinuerleg med å tilrettelegge best mogleg tilbod det dei dette gjeld. Krevjande både ressursmessig, kompetansemessig og kostnadsmessig. Det er knytt store kostnader til desse. Tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid for å møte utfordringane. Rapport levert kommunestyret nov-19 viste i overkant 50 barn/unge som vil trenge bu- og tenestetilbod på eit tidspunkt. Følger opp anbefalingane. Tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid. Setje i verk tiltak som reduserer venta kostnader innan denne brukargruppa. Bygge opp intern kompetanse.
Imøtekome veksten på tal brukarar innan psykisk helse og rustenesta. Auke kompetanse og bruk av velferdsteknologi Nyttegjere digitale verktøy i større utstrekning. Samarbeid både internt og eksternt
Imøtekome veksten innan omsorg, tal brukarar og tal tenester innan tildelt budsjett Setje iverk tiltak. Tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid. Vurdere bu- og tenestetilbod
Medarbeidarar Sjukefråvær 7 % Sjukefråværs-statistikk. Jobbe kontinuerleg med nærværstiltak. Arbeid med NED-med sjukefråvær Per september 2020: 7 %
Gjennomføre kompetansehevings-prosjekt: ABC Demens. Gjennomført kurs og opplæring Kompetanseheving innan ABC Demens har pågått og fortset vidare. Kurs og opplæring er gjennomført. Rutinar og prosedyrar er utarbeidde. Vi nyttar dette i det daglege arbeidet. Fortsetje arbeidet
Vi klarer å rekruttere nødvendig kompetanse, som sjukepleiar, vernepleiar og helsefagarbeidar. Vi klarer å rekruttere gode leiarar. Oversikt stillingar og funksjonar Kompetanse- og rekrutteringsplan i helse- og omsorg, vedtatt des-18 Kompetanseplanen er operasjonalisert i verksemndplanane i dei ulike einingane. Vi startar opp prosjekt innan omsorg som vil omfatte tiltak for å sikre rekruttering og behalde personale. Felles prosjekt innan omsorg som skal arbeide med rekruttering, behalde, turnus, ufrivilleg deltid, arbeidsmiljø og sjukefråvær. Styringsgruppe og nødvendige arbeidsgrupper. Vi har tiltak knytt til dei ulike områda og desse er sett i verk.
Redusere ufrivilleg deltid. Kartlegge ufrivilleg deltid. Halvårleg oversikt over personar som har fått auka stilling. Vi har redusert ufrivilleg deltid med 30%. Arbeid vidare med dette dei komande åra. Fortsetje arbeidet. Sjå punkt over.
Ta i bruk dei velferdsteknologiske verktøya fullt ut. Gi tilsette nøvendig kompetanse innan området. Implementere velferdsteknologi i tenestene. Prosjekt velferdsteknologi. Prosjektleiar, ressurspersonar. Velferdsteknologidag "klar ferdig gå". Digital tryggleiksalarm, GPS, telemedisinsk tilsyn, digitalt låsesystem for demente, elektrisk dørlås, fullelektroniske fagsystem, digital matbestilling. Nytt responssenter (DORO), tryggleiksalarmar til tilsette, digitalt verkty hjelpemiddellager, Digihelse, oppgradere pasientvarslingssystem Dei digitale og teknologiske verktøya vi har skaffa oss vert nytta fullt ut. Vi kan vise til gevinstrealisering.
Økonomi
Kostnad for inneliggande pasientar i Helseføretaket skal ikkje overstige budsjett. Rekneskap, månadleg rapportering Budsjett kr 50 000, Rekneskap viste eit meirforbruk kr 450 000. Meirforbruk pr. september kr 330 000. Prognose meirforbruk kr 500 000. Tiltak vert sett i verk i økonomiplan 2021. Ved tiltak lagt i økonomiplan 2021, held vi budsjettet i høve inneliggande pasientar ved Helseføretaket.
God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme. Månadleg rapportering Meirforbruk kr 6,9 mill ≤ 0 ≤ 0