3.1 Samfunnsutvikling

Befolkningsutvikling med framskrivingar

Giske er ei «omvendt» kommune både når vi samanliknar oss med kommunane i fylket og i landet elles. Vi har hatt ei stor tilflytting dei siste åra, og vi har ei forholdsvis ung befolkning slik tabellane syner. I fylkessamanheng er vi den kommunen som har størst innbyggarvekst dei siste 10 åra. Vi ser likevel ei utflating i tal nyfødde, og den generelle befolkningsveksten har stagnert. Trenden framover er at tal på barn i barnehage går nedover, mens tal eldre med hjelpebehov aukar også her i kommunen. Det er disse tenestene som vil prege økonomien vår i perioden.

Befolkingsauke sidan 2015

Befolkingsauke sidan 2015
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Giske innbyggartal 7 924 8 094 8 176 8 292 8 398 8 462
Giske prosentvis 2,39 % 2,15 % 1,01 % 1,42 % 1,28% 0,76%
Landet prosentvis 1,11 % 0,93 % 0,85 % 0,71 % 0,61% 0,74%
Tal henta frå Statistisk Sentralbyrå. Vis tal frå starten av året.

Befolkningsframskriving dei neste 10 åra

Befolkningsframskriving dei neste 10 åra
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Giske normal vekst 8 462 8 534 8 606 8 681 8 756 8 831 8 908 8 982 9 054 9 126 9 196
Giske høg vekst 8 462 8 551 8 645 8 739 8 835 8 934 9 036 9 136 9 236 9 336 9 436
Årleg Giske - 0,85 % 0,84 % 0,87 % 0,86 % 0,86 % 0,87 % 0,83 % 0,80 % 0,80 % 0,77 %
Årleg landet - 0,45 % 0,47 % 0,50 % 0,49 % 0,48 % 0,48 % 0,47 % 0,46 % 0,45 % 0,44 %
Tal henta frå Statistisk Sentralbyrå

Grafisk befolkingsauke med relativ samanlikning mot landet

Framskriving med aldersgrupper

Framskriving med aldersgrupper
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0 99 92 92 91 91 92 93 94 96 97 98
1-5 628 603 582 558 526 511 504 508 510 515 520
6-12 848 831 850 848 873 887 876 867 841 821 801
13-15 344 386 370 393 354 353 347 351 377 379 390
16-19 451 453 450 447 480 476 486 485 449 462 452
20-44 2 697 2 701 2 724 2 740 2 763 2 761 2 793 2 808 2 828 2 814 2 816
45-66 2 208 2 224 2 239 2 265 2 278 2 312 2 303 2 317 2 362 2 410 2 438
67-79 842 893 933 947 988 1 010 1 044 1 063 1 090 1 104 1 136
80-89 271 275 289 312 322 347 385 408 421 439 456
90+ 74 76 77 80 81 82 77 81 80 85 89
Årleg- endring
0 - -7 0 -1 0 1 1 1 2 1 1
1-5 - -25 -21 -24 -32 -15 -7 4 2 5 5
6-12 - -17 19 -2 25 14 -11 -9 -26 -20 -20
13-15 - 42 -16 23 -39 -1 -6 4 26 2 11
16-19 - 2 -3 -3 33 -4 10 -1 -36 13 -10
20-44 - 4 23 16 23 -2 32 15 20 -14 2
45-66 - 16 15 26 13 34 -9 14 45 48 28
67-79 - 51 40 14 41 22 34 19 27 14 32
80-89 - 4 14 23 10 25 38 23 13 18 17
90+ - 2 1 3 1 1 -5 4 -1 5 4
Tal henta frå Statistisk Sentralbyrå

Prosentvis samla befolkningsendring 2020-2025

Prosentvis samla befolkningsendring 2020-2025
0 1-5 6-12 13-15 16-19 20-44 45-66 67-79 80-89 90+
-7,07 % -18,63 % 4,60 % 2,62 % 5,54 % 2,37 % 4,71 % 19,95 % 28,04 % 10,81 %
Tal henta frå Statistisk Sentralbyrå

Det er stort fokus på eldrebølga som slår inn over oss, og at denne er kostnadskrevjande. Vi ser ei stor auke i tal på personar med demens-liding. Dei siste åra har godt over 50 personar fått diagnosen demens årleg. Dette gir nye utfordringar i framtidsbildet vårt, og gjer at vi må arbeide vidare med tilrettelegging av tenester i heimen, og ikkje minst vidareutvikling av velferdsteknologi.

I Giske ser vi også at det å ha mange barn, og mange med utfordringar, er lik eller meir krevande økonomisk enn å tilrettelegge tenester for eldre.

Bustadutbygging

Den nyleg godkjende arealplanen (juni 2018) legg føringar for ei stor bustadutbygging i kommunen. Vi har likevel registrert at utbygginga ikkje har tatt laust slik vi trudde. På plansida er det derimot stor aktivitet, og dette kan syne at utbygginga kan få ei opptrapping mot slutten av økonomiplanperioden.

Vi vil i økonomiplanperioden arbeide vidare med å klargjere kommunal eigedom for sal. Vi skal selge unna bustadar og andre bygningar vi ikkje brukar, og vi skal selge unna tomter vi ikkje treng til kommunal infrastruktur. Hovudregelen er at eigedom skal regulerast ferdig for sal og seljast til marknadspris.

Giske skal igjen ta i bruk verktøyet «utbyggingsavtale» for å få fortgang i bustad- og næringsutviklinga. Det vil seie at private som ønsker å bygge ut bustadområde, etter avtale med kommunen, kan bygge ut teknisk infrastruktur for eiga rekning og overlevere tekniske anlegg til kommunen når dei er ferdig utbygde.

Næringsutvikling

Giske er blant dei 5 største fiskerikommunane i landet. Gjøsund, mellom Vigra og Valderøya, er prioritert satsingsområde for næringsutvikling med eit 30-tals bedrifter og 500 tilsette. Fiskerinæringa og leverandørar har ca 3 mia kroner i omsetning. Gjøsund nasjonale fiskerihamn er prioritert utbyggingsområde i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-29, og kommunen har signert avtale med Kystverket om forskottering av inntil 105 mill kroner til mudring av hamna. Det vert opna for nye næringsetableringar på begge sider av sundet, og der landområda vert utvida med mudringsmasse og med ny offentleg tungløftkai på Gjøsundneset.