Kommunestyret sitt vedtak

Vedtak - Sak nr. 091/20 i møte 3.12.2020

1. Giske kommunestyre fastset gebyr og betalingssatsar for 2021 slik dei går fram av vedlagte gebyr og betalingssatsar 2021, justert etter endringane som er vedtatt i møtet.

2. Giske kommune skal følgje statleg regulerte maksimalsatsar der slike satsar er vedtekne. Kommunedirektøren får fullmakt til å justere dei lokale satsane ved endringar i frå staten si side.

3. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for 2021 – 2024 inkludert årsbudsjettet for 2020 og forpliktande plan 2021:

  • Driftsbudsjettet for 2021 vert godkjent med ei samla netto ramme på kr 487 198 413.
  • Investeringsbudsjettet for 2021 vert godkjent med samla netto investeringsramme på kr 26 920 000.
  • Kommune sine skatter for 2021 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar.

4. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2021 vert tatt opp rammelån på inntil kr 25 520 000 til investeringar og inntil kr 8 000 000 i Husbanken til vidare utlån. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen si lånegjeld i 2021 skal innbetalast med berekna minimumsavdrag jfr. Kommunelova § 14-18.

5. Giske kommunestyre godkjenner trekkrett med ei ramme på 75 mill.kr

6. Giske kommunestyre gir:

  • Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteke ovanfor.

7. Giske kommunestyre godkjenner å ta imot 10 nye flyktningar i 2021

8. Eigedomsskatt:

I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2021:

1. Faste eigedomar i heile kommunen

2. Verk og bruk: Det vert skrive ut eigedomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ein sjuandedel i 2021 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).

3. Eigedomsskattesatsen er 4‰

4. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar

5. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidd av den valde skattetakstnemnda.

6. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast av eigedomsskatt i Giske kommune går fram av reglar som er utarbeidd av den valde sakkunnige nemnda.

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift A

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift A
Kommunestyret sitt vedtak Bevillingsoversikt drift A Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Alle tal i heile 1 000
Rammetilskudd -233 597 -247 450 -252 540 -245 018 -244 920 -244 920
Inntekts- og formuesskatt -241 624 -241 738 -252 796 -252 796 -252 796 -252 796
Eiendomsskatt -14 873 -19 800 -27 500 -27 500 -27 500 -27 500
Andre generelle driftsinntekter -13 800 -11 837 -11 226 -12 928 -10 926 -12 928
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER -503 894 -520 825 -544 062 -538 242 -536 142 -538 144
- - - - - -
Sum bevilgninger drift, netto 461 544 462 667 487 198 482 592 484 261 483 415
Avskrivinger 37 506 38 467 39 185 39 185 39 185 39 185
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER 499 050 501 135 526 384 521 777 523 446 522 600
- - - - - -
BRUTTO DRIFTSRESULTAT -4 844 -19 690 -17 679 -16 465 -12 696 -15 545
- - - - - -
Renteinntekter -2 924 -3 039 -2 500 -2 400 -2 400 -2 350
Utbytter -126 -50 -50 -50 -50 -50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -11 442 -6 900 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Renteutgifter 29 534 29 481 23 080 23 429 21 195 21 154
Avdrag på lån 34 322 31 818 34 845 34 582 34 379 34 501
NETTO FINANSUTGIFTER 49 364 51 310 49 375 49 561 47 124 47 254
- - - - - -
Motpost avskrivinger -37 506 -38 467 -39 185 -39 185 -39 185 -39 185
- - - - - -
NETTO DRIFTSRESULTAT 7 013 -6 847 -7 489 -6 089 -4 757 -7 476
- - - - - -
Disponering eller dekning av netto driftsresultat - - - - - -
Overføring til investering - 1 350 1 400 1 450 1 500 1 550
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond -2 838 -2 902 -2 159 -2 159 -2 159 -2 159
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -24 -2 466 4 096 6 799 5 417 8 085
Dekning av tidligere års merforbruk - 10 865 4 152 - - -
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT -2 862 6 847 7 489 6 089 4 757 7 476
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 4 152 - - - - -

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift B

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift B
Rammeområde Kommunestyret sitt vedtak - Løyvingsoversikt Drift B Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Alle tal i heile 1000
1 POLITISK STYRING 4 155 3 825 4 142 3 844 4 118 3 844
2 KOMMUNE LEIING - STAB 18 066 16 754 23 528 23 353 23 353 23 353
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER -538 -1 483 5 374 5 374 5 374 5 374
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE 9 263 9 924 7 388 7 325 7 325 7 325
5 OPPVEKST 212 029 210 175 211 269 210 228 210 226 210 228
6 BARN, FAMILIE, HELSE 41 005 47 960 48 173 47 791 48 439 47 791
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 148 349 147 845 165 675 165 317 165 317 165 317
8 MILJØ OG KULTUR 8 856 8 166 - - - -
9 TEKNISK 17 461 13 645 16 042 13 749 14 499 14 571
9 TEKNISK 5 031 5 758 5 510 5 513 5 513 5 513
12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS -2 131 98 98 98 98 98
Fordelt til drift 461 544 462 667 487 198 482 592 484 261 483 415
Løyvingsoversikt 1A Sum bevillinger drift, netto 461 544 462 667 487 198 482 592 484 261 483 415
Rekneskapsmessig mer/mindreforbruk - - - - - -

Kommunestyret sitt vedtak - Økonomisk oversikt drift

Kommunestyret sitt vedtak - Økonomisk oversikt drift
Kommunestyret sitt vedtak - Økonomisk oversikt drift Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
alle tal i heile 1000
Rammetilskudd -233 597 -247 450 -252 540 -245 018 -244 920 -244 920
Inntekts- og formuesskatt -241 624 -241 738 -252 796 -252 796 -252 796 -252 796
Eiendomsskatt -14 873 -19 800 -27 500 -27 500 -27 500 -27 500
Andre overføringer og tilskudd fra staten -13 800 -11 837 -11 226 -12 928 -10 926 -12 928
Overføringer og tilskudd fra andre -86 846 -52 935 -58 463 -58 582 -58 016 -57 987
Brukerbetalinger -21 391 -22 854 -23 717 -22 736 -22 586 -22 586
Salgs- og leieinntekter -53 588 -57 115 -61 410 -62 700 -62 700 -62 700
SUM DRIFTSINNTEKTER -665 720 -653 729 -687 653 -682 261 -679 444 -681 417
- - - - - -
Lønnsutgifter 327 778 305 289 307 617 302 572 303 180 302 607
Sosiale utgifter 85 812 79 793 81 808 80 427 80 599 80 438
Kjøp av varer og tjenester 184 032 189 915 218 344 220 823 220 962 220 849
Overføringer og tilskudd til andre 25 748 20 575 23 021 22 789 22 822 22 793
Avskrivninger 37 506 38 467 39 185 39 185 39 185 39 185
SUM DRIFTSUTGIFTER 660 876 634 039 669 974 665 796 666 748 665 872
- - - - - -
BRUTTO DRIFTSRESULTAT -4 844 -19 690 -17 679 -16 465 -12 696 -15 545
- - - - - -
Renteinntekter -2 924 -3 039 -2 500 -2 400 -2 400 -2 350
Utbytter -126 -50 -50 -50 -50 -50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -11 442 -6 900 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Renteutgifter 29 534 29 481 23 080 23 429 21 195 21 154
Avdrag på lån 34 322 31 818 34 845 34 582 34 379 34 501
NETTO FINANSUTGIFTER 49 364 51 310 49 375 49 561 47 124 47 254
- - - - - -
Motpost avskrivninger -37 506 -38 467 -39 185 -39 185 -39 185 -39 185
- - - - - -
NETTO DRIFTSRESULTAT 7 013 -6 847 -7 489 -6 089 -4 757 -7 476
- - - - - -
Disponering eller dekning av netto driftsresultat - - - - - -
Overføring til investering - 1 350 1 400 1 450 1 500 1 550
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -2 838 -2 902 -2 159 -2 159 -2 159 -2 159
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -24 -2 466 4 096 6 799 5 417 8 085
Bruk av tidligere års mindreforbruk - - - - - -
Dekning av tidligere års merforbruk - 10 865 4 152 - - -
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT -2 862 6 847 7 489 6 089 4 757 7 476
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 4 152 - - - - -

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering A

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering A
Kommunestyret sitt vedtak - Løyvingsoversikt Investering Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Alle tal i hele 1000
Investeringer i varige driftsmidler 68 979 13 652 71 000 39 850 42 850 71 550
Tilskudd til andres investeringer 2 000 - - 700 - 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 412 1 350 1 400 1 450 1 500 1 550
Utlån av egne midler 10 196 12 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Avdrag på lån - - - - - -
SUM INVESTERINGSUTGIFTER 83 587 27 002 80 400 50 000 52 350 81 300
- - - - - -
Kompensasjon for merverdiavgift -5 391 -265 -480 -3 520 -2 830 -11 490
Tilskudd fra andre -7 220 -1 000 - -337 -337 -837
Salg av varige driftsmidler -5 923 - -51 600 -21 350 -3 600 -32 600
Salg av finansielle anleggsmidler - - - - - -
Utdeling fra selskaper - - - - - -
Mottatte avdrag på utlån av egne midler - - - - - -
Bruk av lån -53 701 -12 387 -25 520 -26 543 -36 083 -26 823
SUM INVESTERINGSINNTEKTER -72 235 -13 652 -77 600 -51 750 -42 850 -71 750
- - - - - -
Videreutlån - - - - - -
Bruk av lån til videreutlån -10 196 -12 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000
Avdrag på lån til videreutlån 2 980 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Mottatte avdrag på videreutlån -4 511 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN -11 727 -12 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000
- - - - - -
Overføring fra drift - -1 350 -1 400 -1 450 -1 500 -1 550
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 376 - 6 600 11 200 - -
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond - - - - - -
Dekning av tidligere års udekket beløp - - - - - -
Sum overføring fra drift og netto avsetninger 376 -1 350 5 200 9 750 -1 500 -1 550
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp -0 - - - - -

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering B

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering B
Linjenamn Prosjekt Kommunestyret sitt vedtak - Oversikt investering Rekneskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Alle tal i heile 1000
Netto 3 Renovering av omsorgsbustadar ved Gudmundvegen - - - 583 583 583
Netto 12 Overføring Sætra - Blomvika - - - - - 370
Netto 14 Oppgradering utleigebustadar Ansvar 5100 - - - - 240 1 280
Netto 15 Overvatn Skjongmyra - - 300 - - -
Netto 40 Godøy skule - - - - - 1 000
Netto 50 Transpormidlar og maskiner til uteseksjonen - - 1 200 1 200 1 200 1 200
Netto 51 Temaplan bustad/formålsbygg - - - 1 000 - -
Netto 52 Renseanlegg Roald - - - 1 500 15 000 -
Netto 53 Utbedring kommunale vegar - - - - 1 000 2 000
Netto 54 Asfaltering kommunale vegar - - - - 1 000 2 000
Netto 55 Utstyr og lisensar til prosjektleiarane - - 200 100 100 100
Netto 56 Hovudplan veg - - - 1 200 - -
Netto 57 Bytte av generator - - - 200 - -
Netto 59 Naudstraumsaggregat på hengar - - - 500 - -
Netto 60 Nytt hovudnett på Molnes - - 5 000 - - -
Netto 61 Forprosjekt oppgradering symjehall Vigra skule - - - - 200 -
Netto 62 Oppgradering Godøy brannstasjon 1.) - - - 500 1 800 -
Netto 63 Skalsikring rådhuset - - - - 240 -
Netto 68 Oppgradering skulekjøkken Giske ungdomsskule - - - - - 2 480
Netto 69 Samankobling brannvarsling Godøy skule - - - - - 400
Netto 72 Gjerde ved Giske barnehage og Vigra barnehage - - - 200 320 -
Netto 73 Varmepumpe 91-bygget Vigra skule 1.) - - - - - 600
Netto 1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI 953 - - 1 000 1 000 1 000
Netto 1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP 1 307 1 350 1 400 1 450 1 500 1 550
Netto 1307 Innskot Møre og Romsdal Revisjon SA 105 -
Netto 2302 IKT-UTSTYR SKULAR 38 - 480 480 480
Netto 2324 NY BARNESKULE PÅ VALDERØY 2.) -300 -
Netto 2532 UNDERVISNINGSBRAKKER GISKE UNGDOMSSKULE -34 -
Inntekt 3101 FORMIDLINGSLÅN 0 -14 500 -10 500 -10 500 -10 500 -10 500
Utgift 3101 FORMIDLINGSLÅN 0 14 500 10 500 10 500 10 500 10 500
Netto 3101 FORMIDLINGSLÅN 8 407 0 0 0 0 0
Netto 3253 Giske kommunale legesenter AS - kjøp av aksjar 1 000 -
Netto 3727 VIGRA OMS.SENTER - Ventilasjon 1.) - - - 1 800 - -
Netto 4302 FLEIRBRUKSHALL VIGRA -3 900 -
Netto 4308 Skilt, informasjon og tilrettelegging av turvegar og kulturminne - - - - 120 120
Netto 4309 WC Vindsneset - - - - - 380
Netto 5102 SAL AV KOMMUNALE BYGG 27 -
Netto 5108 RENOVERING GISKE IDRETTSHALL - - - - 320 -
Netto 5109 KJØP/SAL AV BUSTADER -46 -
Netto 5110 KLIMA- OG ENERGITILTAK 814 -
Inntekt 5121 SAL KOMMUNAL GRUNN -1 261 0 -8 650 -19 100 0 0
Utgift 5121 SAL KOMMUNAL GRUNN 892 0 8 650 19 100 0 0
Netto 5121 SAL KOMMUNAL GRUNN -369 0 0 0 0 0
Netto 5130 NÆRMILJØTILTAK 637 -
Netto 5150 INVESTERING ADM.BYGG 193 -
Netto 5152 INVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG 46 -
Netto 5155 INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG 469 -
Netto 5156 INVESTERING UTLEIGEBUSTADER 41 -
Netto 5157 KJØP AV GNR 4 BNR 94 (FELLESFJØSEN) 2 335 -
Netto 5167 Giske ungdomsskule tilbygg/påbygg - - - - - 2 000
Netto 5168 Vigra skule tilbygg/påbygg - - - - 2 000 -
Netto 5302 BRANNBIL 11 -
Netto 5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRING 34 -
Netto 5304 Tankbil brannvesen/vassforsyning - 2 637 - - - -
Netto 5363 Områdeplan Sætra og Gjøsund 526 -
Netto 5370 KARTLEGGING/Marine grunnkart - - 520 520 520 520
Netto 5410 FELLES TEKNISK UTSTYR 67 - - 120 120 120
Netto 5501 DIV. TOMTER VALDERØY -40 -
Netto 5505 VALDERHAUGSTRAND 28 -
Netto 5551 DIV. TOMTER VIGRA 6 -
Netto 5605 SKULEVEGEN GISKE 29 598 -
Netto 5651 DIV. TOMTER GODØY 1 -
Netto 5653 VALKVÆ 0 -
Netto 5702 YTTERLAND NÆRINGSOMR. -63 -
Netto 5703 SKARET NÆRINGSOMR. -2 041 -
Netto 5704 GJØSUNDSÆTRA NÆRINGSOMR. -1 -
Netto 5752 GJØSUND NÆRINGSOMR. -268 - - 320 320 320
Netto 5852 GEILEVIKA NÆRINGSOMR. -28 -
Netto 5854 FURKENHOLMEN STEINTAK -42 -
Netto 5856 GJØSUND NASJONAL FISKERIHAMN - -
Netto 6006 TEKNISKE ANLEGG OKSNES 698 -
Netto 6014 TRAFIKKFØREMÅL VALDERØY BARNESKULE 3 -
Netto 6017 YTTERLANDSNESET 4 569 -
Netto 6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-TEPPEMYRA 5 559 -
Netto 6201 MINDRE VEGANLEGG 651 - - 400 400 400
Netto 6202 GATELYS - - - 160 160 160
Netto 6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK - - - 160 160 160
Netto 6205 NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR -56 -
Netto 6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/hovudplan - - 1 000 1 000 - -
Netto 6251 Modernisering av vassverket 484 -
Netto 6252 Overføringsleidning Godøy - Giske 267 3 750 7 000 - - -
Netto 6253 Vassledning Giske - Staurneset 205 200 - 2 500 - -
Inntekt 6254 Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom 0 0 -43 300 -3 600 -3 600 -39 850
Utgift 6254 Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom 0 0 43 300 3 600 3 600 39 850
Netto 6254 Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom 0 0 0 0 0 0
Netto 6307 OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES 1 335 -
Netto 6309 OVERVATN ROKKEVEGEN 1 954 - - 1 500 - -
Netto 6325 SLAMAVSKILLAR/UTSLEPP KRINGKASTAR 518 -
Netto 6326 OVERFØRING SYNNES BF - KRINGKASTAR 1 190 -
Netto 6343 LEIDN.ANLEGG V/GJERDEHAVNA 184 -
Netto 6365 LEIDNINGSANLEGG DYB VEST - - - - - 150
Netto 6380 TILBYGG ALNES REINSEANLEGG 15 - - 100 - -
Netto 6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG - 800 800 800 800 800
Netto 6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG 4 981 5 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Netto 6384 BEREDSKAPSPLAN 1 -
Netto 6386 HOVUDPLAN VATN/AVLØP 778 -
Netto 6387 VASSLEIDNING TIL ÅLESUND 51 -
Netto 6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning 1 - 1 500 - - -
Netto 7300 VALDERØY KYRKJEGARD 2 000 - - 700 - -
Netto 7320 Forprosjekt Godøy gravplass utviding - - - - - 200
Inntekt Mva ref. o.l. (fiansiering) Netto investeringsinntekter -5 391 -15 765 -62 580 -35 707 -17 267 -55 427
Utgift Sum investeringsutgifter 70 289 29 502 89 500 63 700 54 850 83 800
Netto Netto investeringsutgifter 64 897 13 737 26 920 27 993 37 583 28 373
- - - - - -
Finansiering - - - - - -
8701 BRUK AV LÅN - - - - - -
Inntekt 8701 BRUK AV LÅN -63 897 -12 387 -25 520 -26 543 -36 083 -26 823
Netto 8701 BRUK AV LÅN -63 897 -12 387 -25 520 -26 543 -36 083 -26 823
- - - - - -
8801 INT. FINANSTRANS. - - - - - -
Inntekt 8801 INT. FINANSTRANS. -1 000 -1 350 -1 400 -1 450 -1 500 -1 550
Netto 8801 INT. FINANSTRANS. -1 000 -1 350 -1 400 -1 450 -1 500 -1 550
- - - - - -
Inntekt Netto lån og int. finanstransaksjonar -64 897 -13 737 -26 920 -27 993 -37 583 -28 373
- - - - - -
Udekka/udisponert 0 - - - - -

Bruk av lån

Bruk av lån
Kommunestyret sitt vedtak Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Bruk av lånemidler bevillingsoversikt investering -33 520 000 -34 543 000 -44 083 000 -34 823 000
Lån til videre utlån 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000
Bruk av lån ekskl. lån til videre utlån -25 520 000 -26 543 000 -36 083 000 -26 823 000
Nye lån til VAR 25 000 000 17 400 000 25 100 000 10 500 000
Lån til investeringar ut over VAR -520 000 -9 143 000 -10 983 000 -16 323 000
Ansvar Beskrivelse Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
6200 VASSFORSYNING - VAR 20 450 000 11 200 000 5 700 000 5 900 000
6300 AVLØP OG RENSING - VAR 4 550 000 6 200 000 19 400 000 4 600 000
Sum lån til VAR 25 000 000 17 400 000 25 100 000 10 500 000