8.4 Løyvingsoversikt investering

Løyvingsoversikt investering - Forslag frå kommunedirektøren Rekneskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Alle tal i hele 1000
Investeringar i varige driftsmiddel 68 979 13 652 71 000 39 850 42 850 71 550
Tilskot til andres investeringer 2 000 - - 700 - 200
Investeringar i aksjar og andelar i selskap 2 412 1 350 1 400 1 450 1 500 1 550
Utlån av egne midlar 10 196 12 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Avdrag på lån - - - - - -
SUM INVESTERINGSUTGIFTER 83 587 27 002 80 400 50 000 52 350 81 300
- - - - - -
Kompensasjon for meirverdiavgift -5 391 -265 -480 -3 520 -2 830 -11 490
Tilskot frå andre -7 220 -1 000 - -337 -337 -837
Sal av varige driftsmiddel -5 923 - -51 600 -21 350 -3 600 -32 600
Sal av finansielle anleggsmidlar - - - - - -
Utdeling frå selskap - - - - - -
Mottatte avdrag på utlån av egne midlar - - - - - -
Bruk av lån -53 701 -12 387 -25 520 -26 543 -36 083 -26 823
SUM INVESTERINGSINNTEKTER -72 235 -13 652 -77 600 -51 750 -42 850 -71 750
- - - - - -
Videreutlån - - - - - -
Bruk av lån til vidareutlån -10 196 -12 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000
Avdrag på lån til vidareutlån 2 980 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Mottatte avdrag på vidareutlån -4 511 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
NETTO UTGIFTER VIDAREUTLÅN -11 727 -12 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000
- - - - - -
Overføring frå drift - -1 350 -1 400 -1 450 -1 500 -1 550
Netto avsetningar til eller bruk av bundne investeringsfond 376 - 6 600 11 200 - -
Netto avsetningar til eller bruk av ikkje bundne investeringsfond - - - - - -
Dekning av tidligare års ikkje dekka beløp - - - - - -
Sum overføring frå drift og netto avsetningar 376 -1 350 5 200 9 750 -1 500 -1 550
Framført til inndekning i seinare år ikkje dekka beløp -0 - - - - -