8.6.1 Bruk av lån

Linjenavn - Kommunedirektøren sitt forslag Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Bruk av lånemidlar løyvlingsoversikt investering -33 520 000 -34 543 000 -44 083 000 -34 823 000
Lån til vidare utlån 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000
Bruk av lån ekskl. lån til videre utlån -25 520 000 -26 543 000 -36 083 000 -26 823 000
Nye lån til VAR 25 000 000 17 400 000 25 100 000 10 500 000
Lån til investeringar ut over VAR -520 000 -9 143 000 -10 983 000 -16 323 000
Framlegg frå kommunedirektøren.

Lån til VAR

Lån til VAR
Ansvar Beskrivelse Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
6200 VASSFORSYNING - VAR 20 450 000 11 200 000 5 700 000 5 900 000
6300 AVLØP OG RENSING - VAR 4 550 000 6 200 000 19 400 000 4 600 000
Sum VAR 25 000 000 17 400 000 25 100 000 10 500 000
Framlegg frå kommunedirektøren.