8.5 Løyvingsoversikt investering - Oversikt prosjekt

Linjenamn Prosjekt Oversikt investering - Kommunedirektøren sitt forslag Rekneskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Alle tal i heile 1000
Netto 3 Renovering av omsorgsbustadar ved Gudmundvegen - - - 583 583 583
Netto 12 Overføring Sætra - Blomvika - - - - - 370
Netto 14 Oppgradering utleigebustadar Ansvar 5100 - - - - 240 1 280
Netto 15 Overvatn Skjongmyra - - 300 - - -
Netto 40 Godøy skule - - - - - 1 000
Netto 50 Transpormidlar og maskiner til uteseksjonen - - 1 200 1 200 1 200 1 200
Netto 51 Temaplan bustad/formålsbygg - - - 1 000 - -
Netto 52 Renseanlegg Roald - - - 1 500 15 000 -
Netto 53 Utbedring kommunale vegar - - - - 1 000 2 000
Netto 54 Asfaltering kommunale vegar - - - - 1 000 2 000
Netto 55 Utstyr og lisensar til prosjektleiarane - - 200 100 100 100
Netto 56 Hovudplan veg - - - 1 200 - -
Netto 57 Bytte av generator - - - 200 - -
Netto 59 Naudstraumsaggregat på hengar - - - 500 - -
Netto 60 Nytt hovudnett på Molnes - - 5 000 - - -
Netto 61 Forprosjekt oppgradering symjehall Vigra skule - - - - 200 -
Netto 62 Oppgradering Godøy brannstasjon 1.) - - - 500 1 800 -
Netto 63 Skalsikring rådhuset - - - - 240 -
Netto 68 Oppgradering skulekjøkken Giske ungdomsskule - - - - - 2 480
Netto 69 Samankobling brannvarsling Godøy skule - - - - - 400
Netto 72 Gjerde ved Giske barnehage og Vigra barnehage - - - 200 320 -
Netto 73 Varmepumpe 91-bygget Vigra skule 1.) - - - - - 600
Netto 1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI 953 - - 1 000 1 000 1 000
Netto 1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP 1 307 1 350 1 400 1 450 1 500 1 550
Netto 1307 Innskot Møre og Romsdal Revisjon SA 105 -
Netto 2302 IKT-UTSTYR SKULAR 38 - 480 480 480
Netto 2324 NY BARNESKULE PÅ VALDERØY 2.) -300 -
Netto 2532 UNDERVISNINGSBRAKKER GISKE UNGDOMSSKULE -34 -
Inntekt 3101 FORMIDLINGSLÅN 0 -14 500 -10 500 -10 500 -10 500 -10 500
Utgift 3101 FORMIDLINGSLÅN 0 14 500 10 500 10 500 10 500 10 500
Netto 3101 FORMIDLINGSLÅN 8 407 0 0 0 0 0
Netto 3253 Giske kommunale legesenter AS - kjøp av aksjar 1 000 -
Netto 3727 VIGRA OMS.SENTER - Ventilasjon 1.) - - - 1 800 - -
Netto 4302 FLEIRBRUKSHALL VIGRA -3 900 -
Netto 4308 Skilt, informasjon og tilrettelegging av turvegar og kulturminne - - - - 120 120
Netto 4309 WC Vindsneset - - - - - 380
Netto 5102 SAL AV KOMMUNALE BYGG 27 -
Netto 5108 RENOVERING GISKE IDRETTSHALL - - - - 320 -
Netto 5109 KJØP/SAL AV BUSTADER -46 -
Netto 5110 KLIMA- OG ENERGITILTAK 814 -
Inntekt 5121 SAL KOMMUNAL GRUNN -1 261 0 -8 650 -19 100 0 0
Utgift 5121 SAL KOMMUNAL GRUNN 892 0 8 650 19 100 0 0
Netto 5121 SAL KOMMUNAL GRUNN -369 0 0 0 0 0
Netto 5130 NÆRMILJØTILTAK 637 -
Netto 5150 INVESTERING ADM.BYGG 193 -
Netto 5152 INVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG 46 -
Netto 5155 INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG 469 -
Netto 5156 INVESTERING UTLEIGEBUSTADER 41 -
Netto 5157 KJØP AV GNR 4 BNR 94 (FELLESFJØSEN) 2 335 -
Netto 5167 Giske ungdomsskule tilbygg/påbygg - - - - - 2 000
Netto 5168 Vigra skule tilbygg/påbygg - - - - 2 000 -
Netto 5302 BRANNBIL 11 -
Netto 5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRING 34 -
Netto 5304 Tankbil brannvesen/vassforsyning - 2 637 - - - -
Netto 5363 Områdeplan Sætra og Gjøsund 526 -
Netto 5370 KARTLEGGING/Marine grunnkart - - 520 520 520 520
Netto 5410 FELLES TEKNISK UTSTYR 67 - - 120 120 120
Netto 5501 DIV. TOMTER VALDERØY -40 -
Netto 5505 VALDERHAUGSTRAND 28 -
Netto 5551 DIV. TOMTER VIGRA 6 -
Netto 5605 SKULEVEGEN GISKE 29 598 -
Netto 5651 DIV. TOMTER GODØY 1 -
Netto 5653 VALKVÆ 0 -
Netto 5702 YTTERLAND NÆRINGSOMR. -63 -
Netto 5703 SKARET NÆRINGSOMR. -2 041 -
Netto 5704 GJØSUNDSÆTRA NÆRINGSOMR. -1 -
Netto 5752 GJØSUND NÆRINGSOMR. -268 - - 320 320 320
Netto 5852 GEILEVIKA NÆRINGSOMR. -28 -
Netto 5854 FURKENHOLMEN STEINTAK -42 -
Netto 5856 GJØSUND NASJONAL FISKERIHAMN - -
Netto 6006 TEKNISKE ANLEGG OKSNES 698 -
Netto 6014 TRAFIKKFØREMÅL VALDERØY BARNESKULE 3 -
Netto 6017 YTTERLANDSNESET 4 569 -
Netto 6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-TEPPEMYRA 5 559 -
Netto 6201 MINDRE VEGANLEGG 651 - - 400 400 400
Netto 6202 GATELYS - - - 160 160 160
Netto 6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK - - - 160 160 160
Netto 6205 NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR -56 -
Netto 6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/hovudplan - - 1 000 1 000 - -
Netto 6251 Modernisering av vassverket 484 -
Netto 6252 Overføringsleidning Godøy - Giske 267 3 750 7 000 - - -
Netto 6253 Vassledning Giske - Staurneset 205 200 - 2 500 - -
Inntekt 6254 Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom 0 0 -43 300 -3 600 -3 600 -39 850
Utgift 6254 Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom 0 0 43 300 3 600 3 600 39 850
Netto 6254 Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom 0 0 0 0 0 0
Netto 6307 OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES 1 335 -
Netto 6309 OVERVATN ROKKEVEGEN 1 954 - - 1 500 - -
Netto 6325 SLAMAVSKILLAR/UTSLEPP KRINGKASTAR 518 -
Netto 6326 OVERFØRING SYNNES BF - KRINGKASTAR 1 190 -
Netto 6343 LEIDN.ANLEGG V/GJERDEHAVNA 184 -
Netto 6365 LEIDNINGSANLEGG DYB VEST - - - - - 150
Netto 6380 TILBYGG ALNES REINSEANLEGG 15 - - 100 - -
Netto 6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG - 800 800 800 800 800
Netto 6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG 4 981 5 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Netto 6384 BEREDSKAPSPLAN 1 -
Netto 6386 HOVUDPLAN VATN/AVLØP 778 -
Netto 6387 VASSLEIDNING TIL ÅLESUND 51 -
Netto 6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning 1 - 1 500 - - -
Netto 7300 VALDERØY KYRKJEGARD 2 000 - - 700 - -
Netto 7320 Forprosjekt Godøy gravplass utviding - - - - - 200
Inntekt Mva ref. o.l. (fiansiering) Netto investeringsinntekter -5 391 -15 765 -62 580 -35 707 -17 267 -55 427
Utgift Sum investeringsutgifter 70 289 29 502 89 500 63 700 54 850 83 800
Netto Netto investeringsutgifter 64 897 13 737 26 920 27 993 37 583 28 373
- - - - - -
Finansiering - - - - - -
8701 BRUK AV LÅN - - - - - -
Inntekt 8701 BRUK AV LÅN -63 897 -12 387 -25 520 -26 543 -36 083 -26 823
Netto 8701 BRUK AV LÅN -63 897 -12 387 -25 520 -26 543 -36 083 -26 823
- - - - - -
8801 INT. FINANSTRANS. - - - - - -
Inntekt 8801 INT. FINANSTRANS. -1 000 -1 350 -1 400 -1 450 -1 500 -1 550
Netto 8801 INT. FINANSTRANS. -1 000 -1 350 -1 400 -1 450 -1 500 -1 550
- - - - - -
Inntekt Netto lån og int. finanstransaksjonar -64 897 -13 737 -26 920 -27 993 -37 583 -28 373
- - - - - -
Udekka/udisponert 0 - - - - -
1.) Prosjekt er utført heilt eller delvis i 2020 med koronatilskot.
2.) Forventa tilskot i 2023, spelemidlar.