8.3 Økonomisk oversikt drift

Hovudovesikt drift - Kommunedirektøren sitt forslag Rekneskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
alle tal i heile 1000
Rammetilskot -233 597 -247 450 -252 036 -245 018 -244 920 -244 920
Inntekts- og formuesskatt -241 624 -241 738 -252 796 -252 796 -252 796 -252 796
Eiendomsskatt -14 873 -19 800 -27 500 -27 500 -27 500 -27 500
Andre overføringer og tilskudd fra staten -13 800 -11 837 -11 226 -12 928 -10 926 -12 928
Overføringer og tilskudd fra andre -86 846 -52 935 -58 462 -58 581 -58 014 -57 985
Brukerbetalinger -21 391 -22 854 -23 475 -22 203 -22 053 -22 053
Salgs- og leieinntekter -53 588 -57 115 -61 560 -62 700 -62 700 -62 700
SUM DRIFTSINNTEKTER -665 720 -653 729 -687 055 -681 726 -678 910 -680 883
0 0 0 0 0 0
Lønnsutgifter 327 778 305 289 305 164 301 336 301 944 301 371
Sosiale utgifter 85 812 79 793 81 015 80 020 80 192 80 031
Kjøp av varer og tjenester 184 032 189 915 220 479 220 809 220 888 220 775
Overføringer og tilskudd til andre 25 748 20 575 23 019 22 787 22 820 22 791
Avskrivninger 37 506 38 467 39 185 39 185 39 185 39 185
SUM DRIFTSUTGIFTER 660 876 634 039 668 863 664 137 665 029 664 154
0 0 0 0 0 0
BRUTTO DRIFTSRESULTAT -4 844 -19 690 -18 192 -17 590 -13 881 -16 729
0 0 0 0 0 0
Renteinntekter -2 924 -3 039 -2 500 -2 400 -2 400 -2 350
Utbytter -126 -50 -50 -50 -50 -50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -11 442 -6 900 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Renteutgifter 29 534 29 481 23 080 23 429 21 195 21 154
Avdrag på lån 34 322 31 818 34 845 34 582 34 379 34 501
NETTO FINANSUTGIFTER 49 364 51 310 49 375 49 561 47 124 47 254
0 0 0 0 0 0
Motpost avskrivninger -37 506 -38 467 -39 185 -39 185 -39 185 -39 185
0 0 0 0 0 0
NETTO DRIFTSRESULTAT 7 013 -6 847 -8 002 -7 214 -5 941 -8 660
Disponering eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0 0 0
Overføring til investering 0 1 350 1 400 1 450 1 500 1 550
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -2 838 -2 902 -2 159 -2 159 -2 159 -2 159
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -24 -2 466 4 610 7 923 6 601 9 269
Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 0 0 0
Dekning av tidligere års merforbruk 0 10 865 4 152 0 0 0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT -2 862 6 847 8 002 7 214 5 941 8 660
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 4 152 0 0 0 0 0
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SEINARE ÅR 4 152 0 0 0 0 0