8.1 Løyvingsoversikt drift

Løyvingsoversikt drift A - kommunedirektøren sitt forslag Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Alle tal i heile 1000
Rammetilskot -233 597 -247 450 -252 036 -245 018 -244 920 -244 920
Inntekts- og formuesskatt -241 624 -241 738 -252 796 -252 796 -252 796 -252 796
Eiendomsskatt -14 873 -19 800 -27 500 -27 500 -27 500 -27 500
Andre generelle driftsinntekter -13 800 -11 837 -11 226 -12 928 -10 926 -12 928
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER -503 894 -520 825 -543 558 -538 242 -536 142 -538 144
Sum løyvingar drift, netto 461 544 462 667 486 181 481 467 483 077 482 230
Avskrivingar 37 506 38 467 39 185 39 185 39 185 39 185
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER 499 050 501 135 525 366 520 653 522 262 521 416
BRUTTO DRIFTSRESULTAT -4 844 -19 690 -18 192 -17 590 -13 881 -16 729
Renteinntekter -2 924 -3 039 -2 500 -2 400 -2 400 -2 350
Utbytte -126 -50 -50 -50 -50 -50
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmidlar -11 442 -6 900 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Renteutgifter 29 534 29 481 23 080 23 429 21 195 21 154
Avdrag på lån 34 322 31 818 34 845 34 582 34 379 34 501
NETTO FINANSUTGIFTER 49 364 51 310 49 375 49 561 47 124 47 254
Motpost avskrivingar -37 506 -38 467 -39 185 -39 185 -39 185 -39 185
NETTO DRIFTSRESULTAT 7 013 -6 847 -8 002 -7 214 -5 941 -8 660
Disponering eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0 0 0
Overføring til investering 0 1 350 1 400 1 450 1 500 1 550
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond -2 838 -2 902 -2 159 -2 159 -2 159 -2 159
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -24 -2 466 4 610 7 923 6 601 9 269
Dekning av tidligere års meirforbruk 0 10 865 4 152 0 0 0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT -2 862 6 847 8 002 7 214 5 941 8 660
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 4 152 0 0 0 0 0