3.4 Prioritert oppfølging av vedtekne planar

Giske kommune har, som alle andre kommunar, vedtekne planar som legg føringar for kva kommunen skal ha fokus på, og kva det skal arbeidast med. Kommuneplanen sin samfunnsdel legg føring for samfunnsutviklinga. Kommuneplanen sin arealdel blei vedteken i 2018 og legg føringar for arealbruken. Alle planane våre finn du i Planstrategien .

Hovudmål 1: Giske kommune skal vere ein god plass å bu

Hovudmål 1: Giske kommune skal vere ein god plass å bu
Plan/Vedtak Mål Forventa resultat Når Økonomisk ramme
Kommuneplan- samfunnsdel Tilrettelegge for bustadutvikling Reguleringsplanar blir behandla innan frist I planperioden Innanfor budsjett
Byggesaker vert behandla innan frist Fortløpande innafor budsjett
Utvikle infrastruktur i tråd med bustadutviklinga Kommunal utbygging Ikkje prioirtert i denne planperioden på grunn av den økonomiske situasjonen Krev investering
Privat utbygging gjennom bruk av utbyggingsavtale med kommunen I planperioden Auka kostnadar til drift og vedlikehald etter utbygging
Rullering samfunnsdel Oppdatere samfunnsplanen for neste planperiode. Fullføre rullering av samfunnsdel før sommarferien 2022 2022 Innanfor budsjett
Rullering arealdel Oppdatere arealdelen for neste planperiode. Vurdere rullering av arealdelen i 2022-23. 2022-23 Innanfor budsjett

Hovudmål 2: Giske kommune skal ha gode levekår

Hovudmål 2: Giske kommune skal ha gode levekår
Plan/Vedtak Mål Forventa resultat Når Økonomisk ramme
Kommuneplan Definere kva tenester kommunen skal tilby og nivået på desse Reduserte kostnadar 2022 Innanfor budsjett
Avklart tenestenivå 2022 Innanfor budsjett
Avklart ansvarsdeling mellom kommunen og innbyggarane, blant annet gjennom å arbeide med serviceerklæringar og med basis i "kommune 3.0-tankegang" 2022 Innanfor budsjett
Innføre ny struktur innafor oppvekstområdet Likeverdige tenester for alle brukarar, reduserte kostnadar 2022 Med eigne ressursar innanfor budsjett
Utvikle omsorgstenester i tråd med samfunnsutviklinga i samspel med brukarane, pårørande og innbyggarane Tilpassa tenestetilbod til rett kvalitet til den enkelte brukar, reduserte kostnadar Med eigne ressursar innanfor budsjett

Hovudmål 3: Giske kommune skal vere ein god næringskommune

Hovudmål 3: Giske kommune skal vere ein god næringskommune
Plan/Vedtak Mål Forventa resultat Når Økonomisk ramme
Strategisk næringsplan (SNP) 2016-25
Starte utbygging av Gjøsund nasjonale fiskerihamn Starte mudringsarbeid Haust 2021 Stat-/ fylkesfinans
Legge til rette for næringsutvikling Samarbeid med næringsaktørar i Giske kommune 2022 Innanfor budsjett
Etablerar-satsing Fleire etablerarar på kurs Satsing på hoppid-kontoret 2022 Innanfor budsjett
Landbruk og viltforvaltning Betre kunnskap om landbruksnæringa i Giske kommune.
Gjennomført synfaringar og gardsbesøk ved behandling av søknader og spørsmål om areal-forvaltning 2022 Innanfor budsjett
Omorganisere viltområda Organisert hjortevalda i eit bestandsplan-område 2022 Innanfor budsjett

Hovudmål 4: Giske kommune skal ha eit rikt kulturliv

Hovudmål 4: Giske kommune skal ha eit rikt kulturliv
Plan/Vedtak Mål Forventet resultat Når Økonomisk ramme
Kommuneplan Legge til rette for ein berekraftig frivillig sektor som kan samspele med profesjonelle og kommunen Årleg 2020-23 Innanfor budsjett
Bidra til at ungdommen finn sin plass i kommunen ved at dei får delta i og vere med på ulike aktivitetar og fritidstilbod Arrangere UKM Årleg 2020-23 Innanfor budsjett
Sikre og merke turstiar frå fjell til fjøre, samt ta vare på kulturminne og kulturmiljø 2023 Innanfor budsjett