5. Rammeområde

Rammebudsjett er eit budsjett som fastset fordelinga av runde summar på større einingar i verksemda. Eit slikt budsjett føreset ei seinare detaljert allokering av pengane på de enkelte undereiningane, ofte foretatt av lavare instansar.

Rammebudsjettering er vanleg i offentleg sektor, både i staten og i kommunesektoren. Tidligare var det meir detaljert kontroll med offentlege budsjett, men i seinare år har det blitt mer vanleg med rammebudsjettering for å gi meir lokal styringsfridom.

I handlings- og økonomiplanen er budsjettet til Giske kommune delt opp i desse rammeområda:

  1. Politisk styring
  2. Kommuneleiing- Stab, kultur, service og næring
  3. Fellesutgifter - Fellesinntekter
  4. Diverse tenesteområde
  5. Oppvekst
  6. Barn, famile, helse
  7. Pleie og Omsorg
  8. utgår (tidligare miljø og kultur)
  9. Teknisk
  10. Kyrkjelege føremål