2.2 Oppfølging av kommunen sin planstrategi og tidlegare vedtekne planar

Attståande planoppgåver i samsvar med planstrategi

Attståande planoppgåver i samsvar med planstrategi

Tenesteområde/plan Type Vedtatt 2023 2024-26
Sentraladministrasjonen
* Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2032 KP 2022
Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 KP 2018 Rull. oppstart Rull
Kommunedelplan naturmangfald KD 2018 Rull.
- handlingsdelen
handlings- og økonomiplan KP årleg årleg årleg
Digitalisering og omstilling T 2016
Stab
Strategisk næringsplan 2016 - 2025 KD 2016 Rull.
Beredskapsplan TP 2022 Rull Rull årleg
Oppvekst
Kompetanseutvikling for grunnskulen TP 2019 Rull Rull årleg
Kompetanseutvikling for barnehagen 2014-2017 TP 2015
Barnehageplan 2008 – 2011 TP 2008 Rull
Kvalitetsplan for oppvekst 2023-2026 TP 2022
IKT plan – pedagogisk bruk TP 2020
Helse, sosial og omsorg
Helse- og omsorgsplan 2021 - 2025 TP 2021
Strategi bu- og tenestetilbod helse og omsorg 2050 TP 2022
Bustadsosial handlingsplan TP
Alkoholpolitiske retningslinjer (Alkoholpolitisk handlingsplan) 2022 - 2028 TP 2022
Kompetanse og rekrutteringsplan 2019-2022 TP 2019
Pandemiplan 2020 - 2024 F
Smittevernplan 2020 F
Teknisk
Kommunedelplan avløp KD 2012
Hovudplan vatn og avløp KD Ny
** Klima- og energiplan TP 2010
Kommunedelplan trafikktrygging KD 2012 Ny
Områdeplan for Roald (delsenter) O
*** Områdeplan Sætra og Gjøsund, (oppstart 2018) O
Miljø og kultur
Kulturplan 2016 – 2026 TP 2016
Museums/-kulturminneplan 2020 - 2030 TP 2022
Plan for friluftslivets ferdselsårer TP Ny
Landbruk
Landbruksplan TP 2009
Interkommunale planar Veteranplan TP Ny
Plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) R 2022
KP – Kommuneplan, KD – Kommunedelplan, TP – Temaplan, R - Regional plan, O - Områdeplan, F - Fagplan
* Samfunnsdelen av kommuneplanen blir lagt fram til vedtak i desember 2022
** Klima- og energiplanen blir av ressursmessige grunnar ikkje fullført i denne planperioden. Kommunen vil sørge for at klima- og energiplanlegging blir ein integrert del av kommuneplanen sin samfunns- og arealdel.
*** Planarbeidet stoppa opp pga. uavklart framtidig hovudkryssløysing.