Kommunestyret sitt vedtak

Handlings- og økonomiplanen er todelt.

Kommunestyret sitt vedtak kjem fram som vedtakstekst og tabellar i fremste del av dokumentet, lenke til fullstendige sakspapir finn de her:

Dokument 23/41290 - Handlings - og økonomiplan 2024 - 2027 - Giske kommune - Hovedportal

I andre del av dokumentet ligg kommunedirektøren sitt forslag. Kommunedirektøren sitt forslag er utarbeidd med bakgrunn i regjeringa Solberg sitt forslag til statsbudsjett.

Støre regjeringa gjorde endringar som kom fram av kommuneproposisjonen 2024. Desse endringane vart arbeidd inn i formannskapet si tilråding som vart lagt ut på høyring i perioden 21.11 - 5.12.2023. Formannskapet si tilråding er ikkje tatt med i dokumentet. Høyringsdokumenta finn de her:

Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027 - Hovedportal (giske.kommune.no)

Vedtak - Sak nr. 91/23 i møte 7.12.2023

1. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for 2024 – 2027 inkludert årsbudsjettet for 2024

 • Driftsbudsjettet for 2024 vert godkjent med ei samla netto ramme til fordeling drift på kr 599 350 196.
 • Investeringsbudsjettet for 2024 vert godkjent med samla netto investeringsramme på kr 100 125 000.
 • Kommune sine skatter for 2024 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar.

2. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2024 vert tatt opp rammelån på inntil kr 98 525 000 til investeringar og inntil kr 8 000 000 i Husbanken til vidare utlån. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen si lånegjeld i 2024 skal innbetalast med berekna minimumsavdrag jfr. Kommunelova § 14-18.

3. Giske kommunestyre godkjenner trekkrett med ei ramme på intill 75 mill.kr

4. Giske kommunestyre gir: Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteke ovanfor.

5. Giske kommunestyre godkjenner å ta imot 40 nye flyktningar i 2024

6. Eigedomsskatt: I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2024:

a. Faste eigedomar i heile kommunen

b. Verk og bruk: Det vert skrive ut eigedomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ein sjuandedel i 2023 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt. frå 2019 - 2025).

c. Eigedomsskattesatsen er 3‰. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar.

d. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidd av den valde skattetakstnemnda.

e. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast av eigedomsskatt i Giske kommune går fram av reglar som er utarbeidd av den valde sakkunnige nemnda.

Oversendings- og verbalforslag:

 • Pasient og pårørandekoordinator. Giske kommunestyre ber kommunedirektør om ei utgreiing med tanke på å opprette ei slik stilling i Giske kommune.
 • Giske kommunestyre ber om å få saka om tilskudd til Giske sogelag til politisk handsaming.
 • Giske kommunestyre ber om å få fram ei sak om kva effekt ei auka grunnbemanning kan gi innan rammeområda oppvekst, helse og omsorg.
 • Giske kommunestyre ber om at det blir sett av midlar til å utarbeide ei enkel kalkyle for å kartlegge kostnadar knytta til regulering og prosjektering, med tanke på videreføring av gangvegen mellom Reset og Gatå på Vigra.
 • Giske kommunestyre ber om at det blir sett av midlar til å utarbeide ei kalkyle for å kartlegge kostnadar knytta til regulering og med tanke på fullføring av gangvegen mellom Flatebøen og Godøy bedehus.
 • Giske kommunestyre ønsker å prioritere lovleg drift knytt til til bruk av læremiddel for alle trinn i grunnskulen.
 • Giske kommunestyre ber om kommunedirektøren om å utvikle ein langsiktig plan for dette, med god samanheng og variasjon for inkluderande praksis.-
 • Giske kommunestyre ber kommunedirektøren sjå på organiseringa av branntenesta i kommunen, om den, saman med andre samarbeidstenester, er noko vi kan gjere rimligare på eiga hand.
alle tal i heile 1 000

Kommunestyret sitt vedtak - Løyvingsoversikt drift jfr § 5-4 første ledd

Kommunestyret sitt vedtak - Løyvingsoversikt drift jfr § 5-4 første ledd

Løyvingsoversikt drift jfr § 5-4 første ledd Regnskap 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
Kommunestyret sitt vedtak
Rammetilskudd - 262 905 - 283 486 - 300 391 - 305 227 - 305 230 - 305 239
Inntekts- og formuesskatt - 311 009 - 298 826 - 320 363 - 320 363 - 320 363 - 320 363
Eiendomsskatt - 28 024 - 21 375 - 22 500 - 23 000 - 23 000 - 23 000
Andre generelle driftsinntekter - 24 894 - 19 383 - 33 577 - 31 964 - 33 577 - 32 164
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER - 626 833 - 623 070 - 676 831 - 680 554 - 682 170 - 680 766
- - - - - -
Sum bevilgninger drift, netto 529 102 556 897 599 350 593 374 586 902 582 261
Avskrivinger 40 650 40 650 39 616 39 616 39 616 39 616
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER 569 753 597 547 638 966 632 990 626 518 621 877
- - - - - -
BRUTTO DRIFTSRESULTAT - 57 080 - 25 523 - 37 865 - 47 564 - 55 651 - 58 888
- - - - - -
Renteinntekter - 2 518 - 3 168 - 6 594 - 6 119 - 5 582 - 5 450
Utbytter - 93 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 3 901 - 6 000 - 8 500 - 8 500 - 8 500 - 8 500
Renteutgifter 26 055 37 911 53 329 53 421 53 551 60 209
Avdrag på lån 37 790 43 130 43 312 45 456 47 558 52 302
NETTO FINANSUTGIFTER 65 136 71 823 81 497 84 208 86 977 98 510
- - - - - -
Motpost avskrivinger - 40 650 - 40 650 - 39 616 - 39 616 - 39 616 - 39 616
- - - - - -
NETTO DRIFTSRESULTAT - 32 595 5 650 4 017 - 2 971 - 8 291 6
- - - - - -
Disponering eller dekning av netto driftsresultat - - - - - -
Overføring til investering 1 500 1 550 1 600 1 650 1 650 1 650
Avsetninger til bundne driftsfond 4 406 5 523 523 523 523
Bruk av bundne driftsfond - 6 043 - 8 343 - 3 990 - 3 990 - 3 990 - 3 990
Avsetninger til disposisjonsfond 33 829 1 138 - 4 788 10 108 1 811
Bruk av disposisjonsfond - 1 097 - - 2 150 - - -
Dekning av tidligere års merforbruk - - - - - -
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT 32 595 - 5 650 - 4 017 2 971 8 291 - 6
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 0 - - - - -
alle tal i heile 1 000

Kommunestyret sitt vedtak - Løyvingsoversikt drift jfr § 5-4 første ledd, Rammeområde

Kommunestyret sitt vedtak - Løyvingsoversikt drift jfr § 5-4 første ledd, Rammeområde

Ramme Løyvingsoversikt drift jfr § 5-4 første leddm Rammeområde Regnskap 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
Kommunestyret sitt vedtak
1 POLITISK STYRING 4 484 4 766 5 143 5 361 4 993 5 383
2 KOMMUNE LEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING 22 868 25 933 31 884 31 584 31 384 31 384
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER -8 722 14 403 14 431 12 417 11 543 11 543
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE 8 547 8 694 12 992 12 992 12 992 12 992
5 OPPVEKST 221 252 234 364 256 913 257 878 257 847 257 817
6 BARN, FAMILIE, HELSE 54 470 57 544 66 043 66 043 66 043 66 043
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 199 758 180 818 189 251 189 401 189 401 189 401
8 MILJØ OG KULTUR 0 0 0 0 0 0
9 TEKNISK 20 457 25 737 18 003 13 003 8 003 3 003
10 KYRKJELEGE FØREMÅL 5 505 5 751 6 164 6 164 6 164 6 164
12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS 484 -1 114 -1 473 -1 468 -1 468 -1 468
Sum bevilgninger drift, netto, 529 102 556 897 599 350 593 374 586 902 582 261
Alle tal i heile 1 000

Kommunetyret sitt vedtak - Økonomisk oversikt drift jf KL 5-4 1. ledd

Kommunetyret sitt vedtak - Økonomisk oversikt drift jf KL 5-4 1. ledd

Økonomisk oversikt drift jf § 5 - 6 Regnskap 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
Kommunestyret sitt vedtak
Rammetilskudd - 262 905 - 283 486 - 300 391 - 305 227 - 305 230 - 305 239
Inntekts- og formuesskatt - 311 009 - 298 826 - 320 363 - 320 363 - 320 363 - 320 363
Eiendomsskatt - 28 024 - 21 375 - 22 500 - 23 000 - 23 000 - 23 000
Andre skatteinntekter - - - - - -
Andre overføringer og tilskudd fra staten - 24 894 - 19 383 - 33 577 - 31 964 - 33 577 - 32 164
Overføringer og tilskudd fra andre - 94 060 - 52 694 - 53 731 - 53 690 - 53 451 - 53 490
Brukerbetalinger - 20 302 - 20 455 - 19 669 - 19 094 - 19 094 - 19 094
Salgs- og leieinntekter - 62 204 - 65 048 - 83 582 - 88 582 - 93 582 - 98 582
SUM DRIFTSINNTEKTER - 803 398 - 761 267 - 833 812 - 841 920 - 848 296 - 851 932
- - - - - -
Lønnsutgifter 365 756 347 212 373 339 373 381 373 199 373 364
Sosiale utgifter 86 448 98 032 105 036 103 006 102 103 102 096
Kjøp av varer og tjenester 223 985 225 523 248 363 248 944 248 358 248 598
Overføringer og tilskudd til andre 29 479 24 327 29 594 29 408 29 369 29 369
Avskrivninger 40 650 40 650 39 616 39 616 39 616 39 616
SUM DRIFTSUTGIFTER 746 318 735 744 795 948 794 356 792 645 793 043
- - - - - -
BRUTTO DRIFTSRESULTAT - 57 080 - 25 523 - 37 865 - 47 564 - 55 651 - 58 888
- - - - - -
Renteinntekter - 2 518 - 3 168 - 6 594 - 6 119 - 5 582 - 5 450
Utbytter - 93 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 3 901 - 6 000 - 8 500 - 8 500 - 8 500 - 8 500
Renteutgifter 26 055 37 911 53 329 53 421 53 551 60 209
Avdrag på lån 37 790 43 130 43 312 45 456 47 558 52 302
NETTO FINANSUTGIFTER 65 136 71 823 81 497 84 208 86 977 98 510
- - - - - -
Motpost avskrivninger - 40 650 - 40 650 - 39 616 - 39 616 - 39 616 - 39 616
- - - - - -
NETTO DRIFTSRESULTAT - 32 595 5 650 4 017 - 2 971 - 8 291 6
- - - - - -
Disponering eller dekning av netto driftsresultat - - - - - -
Overføring til investering 1 500 1 550 1 600 1 650 1 650 1 650
Avsetninger til bundne driftsfond 4 406 5 523 523 523 523
Bruk av bundne driftsfond - 6 043 - 8 343 - 3 990 - 3 990 - 3 990 - 3 990
Avsetninger til disposisjonsfond 33 829 1 138 - 4 788 10 108 1 811
Bruk av disposisjonsfond - 1 097 - - 2 150 - - -
Dekning av tidligere års merforbruk - - - - - -
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT 32 595 - 5 650 - 4 017 2 971 8 291 - 6
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 0 - - - - -
Alle tal i heile 1 000

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering A

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering A

Løyvingsoversikt investering jf. § 5-5 første ledd Regnskap 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
Kommunestyret sitt vedtak
Investeringer i varige driftsmidler 145 504 92 053 109 423 131 961 207 593 146 943
Tilskudd til andres investeringer 2 459 - - 200 5 200 5 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 217 1 550 1 600 1 650 1 700 1 750
SUM INVESTERINGSUTGIFTER 149 180 93 603 111 023 133 811 214 493 153 893
- - - - - -
Kompensasjon for merverdiavgift - 25 527 - 7 868 - 10 898 - 19 741 - 32 023 - 20 943
Tilskudd fra andre - 3 550 - - - - -
Salg av varige driftsmidler - 2 797 - - - 8 900 - 5 000 - 7 000
Bruk av lån - 113 708 - 84 185 - 98 525 - 103 520 - 175 770 - 124 200
SUM INVESTERINGSINNTEKTER - 145 581 - 92 053 - 109 423 - 132 161 - 212 793 - 152 143
- - - - - -
Videreutlån 13 304 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Bruk av lån til videreutlån - 13 304 - 8 000 - 8 000 - 8 000 - 8 000 - 8 000
Avdrag på lån til videreutlån 6 332 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000
Mottatte avdrag på videreutlån - 5 297 - 2 500 - 5 000 - 5 000 - 5 000 - 5 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN 1 035 - - - - -
- - - - - -
Overføring fra drift - 1 500 - 1 550 - 1 600 - 1 650 - 1 700 - 1 750
Avsetninger til bundne investeringsfond 11 015 - - - - -
Bruk av bundne investeringsfond - 14 150 - - - - -
Sum overføring fra drift og netto avsetninger - 4 634 - 1 550 - 1 600 - 1 650 - 1 700 - 1 750
alle tal i heile 1 000

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt investering jf. § 5-5 andre ledd

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt investering jf. § 5-5 andre ledd

Prosjekt Bevillingsoversikt investering jf. § 5-5 andre ledd, Regnskap 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
Kommunestyret sitt vedtak
1 Oppgradering eksisterande leidning til Vigra - - 3 000 - - -
3 Renovering av omsorgsbustader ved Gudmundvegen - - - 1 450 2 400 2 150
6 Renseanlegg Valderhaug - - - 1 000 15 000 14 000
12 Overføring Sætra - Blomvika - - 450 - - -
14 Oppgradering utleigebustadar Ansvar 5100 - - 630 630 1 880 1 880
35 Oppgradering sydfasaden Giske idrettshall - - - 1 500 - -
39 Renseanlegg Giske - - - - - 700
40 Godøy skule - - - - 1 630 -
52 Vøle fasade Godøy skule A-bygg - - - - 2 500 -
57 Renovering garderober Godøy skule B-bygget - - - 1 880 1 880 -
58 Renovering toalett Godøy skule B-bygget - - - - 1 250 -
59 Oppgradere lokaler ved symjehall Godøy skule - - - - 1 250 -
71 Vøling av gymbygg og streeten ved Giske ungdomsskule - - - - - 5 250
80 Digitalisering og avhending av arkivmateriale - - 1 363 1 363 1 363 1 363
83 Innvendig vøling fellesrom - Godøy bukollektiv - - - 315 315 -
84 Ombygging skyllerom - Godøy bukollektiv - - - - - 160
85 Utviding parkeringsplass - Godøy bukollektiv - - - - 310 185
90 Vøling fasade Hustruhamna - - - 3 750 - -
92 Ledningsanlegg Gjerdevegen - - 3 500 4 000 - -
93 Sykkelskur Godøy skule - - - - 1 880 -
97 Utviding parkeringsareal Alnes besøkssenter - - - - 1 880 -
119 Ombygging gamle Daggry barnehage - - 4 688 4 688 - -
121 Jusspimarka - opparbeiding utbyggingsområde - - 6 150 - - -
124 Vigra omsorgssenter - innkjøp utstyr institusjonsdrift - - 1 000 - - -
125 Trygghetsalarmer - - 1 187 - - -
1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI 446 5 000 2 500 2 500 1 250 1 250
1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP 1 217 1 550 1 600 1 650 1 700 1 750
2302 IKT-UTSTYR SKULAR 469 600 - - - -
2336 Oppgradering skulekjøkken Giske ungdomsskule - 2 000 - - - -
2337 Enøk tiltak Formålsbygg - 250 - - - -
2338 Innvendig vøling Vigra barnehage - 440 - - - -
2339 Omlegging tak på rådhuset - 940 - - - -
2340 Oppgradering Skomakervegen BF - 440 440 440 440 440
2343 Oppgradering utstyr bygg og eigedom - 500 315 315 315 315
2344 Sanering symjehall Godøy skule - 1 280 2 530 - - -
2345 Tilstandsvurdering Giske idrettshall - 625 - - - -
2346 GISKE UNGDOMSSKULE IT-UTSTYR - 125 - - - -
2347 Utvendig vøling - Vigra omsorgssenter - 380 - 380 250 -
2348 Ny varmepumpe - Valderøy barneskule - 1 250 1 250 - - -
5108 RENOVERING GISKE IDRETTSHALL - - 790 - - -
5122 Kjøp/sal tomter 17 - - - - -
5123 SAL GISKE KVILEHEIM - BURMAVEGEN 13 109 - - - - -
5130 NÆRMILJØTILTAK 118 4 070 - - - -
5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg/nybygg 163 2 380 2 500 60 000 125 000 76 500
5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN - - - - - 1 250
5304 Tankbil brannvesen/vassforsyning 5 - - - - -
5410 FELLES TEKNISK UTSTYR 183 200 200 200 200 200
5605 SKULEVEGEN GISKE 171 - - - - -
5702 YTTERLAND NÆRINGSOMR. 1 459 - - - - -
5756 UTVIKLING AV GJØSUND HAMNE- OG NÆRINGSOMRÅDE 1 799 6 250 6 300 6 300 6 300 6 300
5857 MUDRING GJØSUNDET 115 833 - - - - -
5858 Opparbeiding av næringsområde Gjøsund 7 669 - 6 300 6 300 6 300 6 300
6056 GANGV./LEIDN.ANL. RESET - 9 750 15 000 5 250 - -
6059 Gangveg Geilevika - Teppemyra - 7 613 12 500 - - -
6060 Hovudplan veg - 1 500 - - - -
6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T - 9 710 10 000 - - -
6201 MINDRE VEGANLEGG 117 500 500 500 500 500
6202 GATELYS 200 200 200 200 200 200
6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK - 200 200 200 200 200
6212 Transpormidler og maskiner til uteseksjonen 512 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
6213 Utstyr og lisensar til prosjektleiarane - 100 - - - -
6221 ASFALTERING/REPARASJON KOMMUNALE VEGAR 1 499 2 500 - - - -
6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/Hovudplan 1 297 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
6252 Overføringsledning Godøy - Giske 610 - - - - -
6253 Vassledning Giske - Staurneset 2 257 - - - - -
6256 BYTTE AV GENERATOR ALNES VASSVERK - - 2 500 2 500 - -
6257 NAUDSTRAUMSAGGREGAT TIL HENGAR - 500 - - - -
6309 OVERVATN ROKKEVEGEN 541 - - - - -
6310 Sanering nedlagt anlegg - 500 - 2 500 - -
6365 LEIDNINGSANLEGG DYB VEST - - 180 - - -
6372 Nytt hovudnett på Molnes 3 262 - - - - -
6373 LEIDNINGSANLEGG OG PUMPESTASJONAR VALDERØY - 7 500 7 500 7 500 7 500 -
6380 TILBYGG ALNES RENSEANLEGG - 5 000 - - - -
6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG 752 1 350 1 350 1 400 1 400 1 400
6382 PUMPESTASJONAR OPPGRADERING - 3 000 - - - 3 000
6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG 6 917 12 000 12 000 12 500 12 500 12 500
6386 HOVUDPLAN VATN/AVLØP 423 - - - - -
6390 RENSEANLEGG ROALD 52 1 000 - - 9 300 8 500
6501 MVA JUSTERINGSRETT 82 - - - - -
7101 Giske Kyrkje - forprosjekt murverk 200 - - - - -
7300 VALDERØY KYRKJEGARD 800 - - - - -
7320 Godøy gravplass utviding - - - 200 5 200 5 200
Sum investeringsutgifter bevillingsoversikt investering jf. § 5-5 første ledd 149 180 93 603 111 023 133 811 214 493 153 893

Bruk av lån

Bruk av lån

Bruk av lån
Kommunestyret sitt vedtak Regnskap 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
Bruk av lån eks husbank, bevillingsoversikt investering -113 707 909 -84 185 000 -98 525 000 -103 520 000 -175 770 000 -124 200 000
Herav VAR 16 622 560 52 810 000 55 380 000 33 800 000 48 100 000 42 500 000
Lån til investeringar ut over VAR -97 085 349 -31 375 000 -43 145 000 -69 720 000 -127 670 000 -81 700 000