6.5 Løyvingsoversikt investering -jfr § 5-5 andre ledd - Oversikt prosjekt - Kommunedeirektøren sitt forslag

Alle tal i heile 1 000 kroner
Prosjekt Løuvingsoversikt investering jf. § 5-5 andre ledd - Kommunedeirektøren sitt forslag Regnskap 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
0001 Oppgradering eksisterande leidning til Vigra - - 3 000 - - -
0003 Renovering av omsorgsbustader ved Gudmundvegen - - - 1 450 2 400 2 150
0006 Renseanlegg Valderhaug - - - 1 000 15 000 14 000
0012 Overføring Sætra - Blomvika - - 450 - - -
0014 Oppgradering utleigebustadar Ansvar 5100 - - 630 630 1 880 1 880
0035 Oppgradering sydfasaden Giske idrettshall - - - 1 500 - -
0039 Renseanlegg Giske - - - - - 700
0040 Godøy skule - - - - 1 630 -
0052 Vøle fasade Godøy skule A-bygg - - - - 2 500 -
0057 Renovering garderober Godøy skule B-bygget - - - 1 880 1 880 -
0058 Renovering toalett Godøy skule B-bygget - - - - 1 250 -
0059 Oppgradere lokaler ved symjehall Godøy skule - - - - 1 250 -
0064 Butilbod til barn med spesielle behov - - - 3 130 - -
0071 Vøling av gymbygg og streeten ved Giske ungdomsskule - - - - - 5 250
0080 Digitalisering og avhending av arkivmateriale - - 1 363 1 363 1 363 1 363
0083 Innvendig vøling fellesrom - Godøy bukollektiv - - - 315 315 -
0084 Ombygging skyllerom - Godøy bukollektiv - - - - - 160
0085 Utviding parkeringsplass - Godøy bukollektiv - - - - 310 185
0090 Vøling fasade Hustruhamna - - - 3 750 - -
0092 Ledningsanlegg Gjerdevegen - - 3 500 4 000 - -
0093 Sykkelskur Godøy skule - - - - 1 880 -
0097 Utviding parkeringsareal Alnes besøkssenter - - - - 1 880 -
0119 Ombygging gamle Daggry barnehage - - 9 375 - - -
0121 Jusspimarka - opparbeiding utbyggingsområde - - 6 150 - - -
0124 Vigra omsorgssenter - innkjøp utstyr institusjonsdrift - - 1 000 - - -
0125 Trygghetsalarmer - - 1 187 - - -
1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI 446 5 000 2 500 2 500 1 250 1 250
1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP 1 217 1 550 1 600 1 650 1 700 1 750
2302 IKT-UTSTYR SKULAR 469 600 - - - -
2336 Oppgradering skulekjøkken Giske ungdomsskule - 2 000 - - - -
2337 Enøk tiltak Formålsbygg - 250 - - - -
2338 Innvendig vøling Vigra barnehage - 440 - - - -
2339 Omlegging tak på rådhuset - 940 - - - -
2340 Oppgradering Skomakervegen BF - 440 440 440 440 440
2343 Oppgradering utstyr bygg og eigedom - 500 315 315 315 315
2344 Sanering symjehall Godøy skule - 1 280 1 280 - - -
2345 Tilstandsvurdering Giske idrettshall - 625 - - - -
2346 GISKE UNGDOMSSKULE IT-UTSTYR - 125 - - - -
2347 Utvendig vøling - Vigra omsorgssenter - 380 - 380 250 -
2348 Ny varmepumpe - Valderøy barneskule - 1 250 1 250 - - -
5108 RENOVERING GISKE IDRETTSHALL - - 790 - - -
5122 Kjøp/sal tomter 17 - - - - -
5123 SAL GISKE KVILEHEIM - BURMAVEGEN 13 109 - - - - -
5130 NÆRMILJØTILTAK 118 4 070 - - - -
5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg/nybygg 163 2 380 2 500 60 000 125 000 76 500
5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN - - - - - 1 250
5304 Tankbil brannvesen/vassforsyning 5 - - - - -
5410 FELLES TEKNISK UTSTYR 183 200 200 200 200 200
5605 SKULEVEGEN GISKE 171 - - - - -
5702 YTTERLAND NÆRINGSOMR. 1 459 - - - - -
5756 UTVIKLING AV GJØSUND HAMNE- OG NÆRINGSOMRÅDE 1 799 6 250 6 300 6 300 6 300 6 300
5857 MUDRING GJØSUNDET 115 833 - - - - -
5858 Opparbeiding av næringsområde Gjøsund 7 669 - 6 300 6 300 6 300 6 300
6056 GANGV./LEIDN.ANL. RESET - 9 750 15 000 5 250 - -
6059 Gangveg Geilevika - Teppemyra - 7 613 12 500 - - -
6060 Hovudplan veg - 1 500 - - - -
6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T - 9 710 10 000 - - -
6201 MINDRE VEGANLEGG 117 500 500 500 500 500
6202 GATELYS 200 200 200 200 200 200
6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK - 200 200 200 200 200
6212 Transpormidler og maskiner til uteseksjonen 512 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
6213 Utstyr og lisensar til prosjektleiarane - 100 - - - -
6221 ASFALTERING/REPARASJON KOMMUNALE VEGAR 1 499 2 500 - - - -
6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/Hovudplan 1 297 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
6252 Overføringsledning Godøy - Giske 610 - - - - -
6253 Vassledning Giske - Staurneset 2 257 - - - - -
6256 BYTTE AV GENERATOR ALNES VASSVERK - - 2 500 2 500 - -
6257 NAUDSTRAUMSAGGREGAT TIL HENGAR - 500 - - - -
6309 OVERVATN ROKKEVEGEN 541 - - - - -
6310 Sanering nedlagt anlegg - 500 - 2 500 - -
6365 LEIDNINGSANLEGG DYB VEST - - 180 - - -
6372 Nytt hovudnett på Molnes 3 262 - - - - -
6373 LEIDNINGSANLEGG OG PUMPESTASJONAR VALDERØY - 7 500 7 500 7 500 7 500 -
6380 TILBYGG ALNES RENSEANLEGG - 5 000 - - - -
6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG 752 1 350 1 350 1 400 1 400 1 400
6382 PUMPESTASJONAR OPPGRADERING - 3 000 - - - 3 000
6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG 6 917 12 000 12 000 12 500 12 500 12 500
6386 HOVUDPLAN VATN/AVLØP 423 - - - - -
6390 RENSEANLEGG ROALD 52 1 000 - - 9 300 8 500
6501 MVA JUSTERINGSRETT 82 - - - - -
7101 Giske Kyrkje - forprosjekt murverk 200 - - - - -
7300 VALDERØY KYRKJEGARD 800 - - - - -
7320 Godøy gravplass utviding - - - 200 5 200 5 200
Sum investeringsutgifter bevillingsoversikt investering jf. § 5-5 første ledd 149 180 93 603 114 460 132 253 214 493 153 893
Detaljert beskrivelse av prosjekta ligg som vedlegg i punkt 7.1
Bilde av bølger som slår inn på en molo