1 Politisk styring

Rammeområde 1 Politisk styring omfattar tenestene:

1000 – 1070 som er kommunestyre, politiske utval, formannskap, diverse rådsorgan, stønad til politiske parti, revisjon og kontrollutval, samt finansiering av kommuneval og stortingval.

Tal i heile 1 000 kroner

Driftsbudsjett - kommunedirektøren sitt forslag

Driftsbudsjett - kommunedirektøren sitt forslag

Teneste 1 Politisk Styring Regnskap 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
1000 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 2 787 2 233 2 940 2 940 2 940 2 947
1005 POLITISKE KOMITEAR 103 203 244 244 244 244
1010 DIVERSE UTVAL/STYRE/RÅD 144 467 242 242 242 242
1020 ELDRERÅD 26 37 38 38 38 38
1050 ØKONOMISK STØNAD TIL POLITISKE PARTI 94 50 50 50 50 50
1060 KOMMUNEREVISJONEN - KONTROLLUTVAL 1 322 1 408 1 479 1 479 1 479 1 479
1070 STORTINGS- OG KOMMUNEVAL 7 368 - 368 - 382
Sum ramme 1 Politisk styring 4 484 4 766 4 993 5 361 4 993 5 383
Ref budsjettal for teneste 1005 frå 2022/23. Teneste 1005 Politiske komitear er ikkje belasta rett i rekneskap i 2022. Dette blir retta opp i 2023.
Overføringar til Sunnmøre Regionråd er inkludert i teneste 1000.

For kommunestyreperioden 2019 – 2023 er den politiske organiseringa endra. Det er no 2 utval: livsløpsutvalet og teknisk utval. Det er lagt inn kostnadar tilknytta oppretting av ungdomsråd teneste 1010.

Dei økonomiske rammene innan området er konsekvensjustert i høve til budsjett 2023. Det er tatt høgde for stortingsval i 2025 og kommuneval i 2027.