3 Fellesutgifter - fellesinntekter

På dette området blir det ført inntekter og utgifter som er felles for heile kommunen sin organisasjon, og som ikkje kan knytast opp mot einskilde einingar eller stab.

Alle tal i heile 1 000 kroner

Driftsbudsjett - Kommunedirektøren sitt forslag

Driftsbudsjett - Kommunedirektøren sitt forslag

Teneste Beskrivelse Regnskap 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
1212 GENERELLE PERSONALPOLITISKE TILTAK 1 797 575 1 504 939 1 643 698 1 643 698 1 643 698 1 643 698
1215 GENERELLE ARBEIDSMILJØTILTAK 299 414 363 010 369 115 369 115 369 115 369 115
1240 DIVERSE FELLESFUNKSJONAR 12 485 879 10 989 264 11 512 237 11 512 237 11 512 237 11 512 237
1700 ÅRETS PREMIEAVVIK KLP -23 146 919 -11 000 000 -9 000 000 -9 000 000 -9 873 537 -9 873 537
1701 ÅRETS PREMIEAVVIK SPK -731 337 -504 000 -827 524 -827 524 -827 524 -827 524
1710 AMORTISERT PREMIEAVVIK KLP 6 157 631 6 602 525 8 505 697 6 491 456 6 491 456 6 491 456
1711 AMORTISERT PREMIEAVVIK SPK 259 178 179 605 437 650 437 650 437 650 437 650
1720 PENSJON 176 515 0 19 000 19 000 19 000 19 000
1730 PREMIEFOND -27 776 264 0 0 0 0 0
1800 DIVERSE FELLESUTGIFTER 16 330 6 283 800 1 436 000 1 436 000 1 436 000 1 436 000
2110 FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR 1 975 882 534 932 284 426 284 426 284 426 284 426
2120 GRUNNSKOLE 2 582 687 238 457 245 276 245 276 245 276 245 276
2343 KJØKKEN (MAT TIL HEIMEBUANDE) 495 846 267 917 237 642 237 642 237 642 237 642
2540 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE 1 887 995 -105 864 -27 030 -27 030 -27 030 -27 030
2546 GISKE OMSORGSSENTER 1 597 589 628 148 332 321 332 321 332 321 332 321
2548 BUFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMA 2 911 038 263 294 345 016 345 016 345 016 345 016
Sum andre tenester knytt til fordeling av pensjonskostnader i 2022 12 339 133 0 0 0 0 0
Sum ramme 3 fellesutgifter/fellesinntekter -6 671 828 16 246 027 15 513 524 13 499 283 12 625 746 12 625 746

Teneste 1212 og 1215

Her blir det ført løn til frikjøpte tillitsvalde og hovudverneombod, bedriftshelseteneste, velferdsordningar og kursutgifter på tvers av einingane.

Teneste 1240

Under teneste 1240 diverse fellesfunksjonar er det budsjettert med felles utgifter som:

  • Felles kontormateriell på rådhuset
  • Bevertning til møte og kurs
  • Utgifter til porto, telefon og datakommunikasjon
  • Kommunen si ansvarsforsikring
  • Lisensar og serviceavtaler for felles IT-program og utstyr
  • Utgifter til leige av kopimaskiner
  • Serviceavtalear for anna teknisk utstyr som felles kopimaskiner m.v.
  • Kontingent til Kommunenes Sentralforbund KS
  • Avskrivningar på felles IT-program og utstyr

Teneste 1700 - 1730

Premieavvik og amortisering av premieavvik frå KLP og SPK er budsjettert på ansvar 1300.

Premieavviket er forskjellen mellom innbetalt premie og berekna pensjonskostnad.

Premieavviket er budsjettert med bakgrunn i tal frå Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse og avstemt mot samla pensjonskostnad. Premieavviket blir anslått til kr 9 827 000, inkludert arbeidsgiveravgift. Dette er tal som skal budsjetterast som inntekt.

Tilsvarande er amortisert premieavvik berekna til kr 8 943 000 for 2024.

Sidan det er forskjell mellom premieinnbetaling og berekna pensjonskostnad, vil effekten for Giske kommune bli at likviditeten i 2024 blir forverra.

Giske kommune sitt akkumulerte premieavvik inkl. arbeidsgjevaravgift var ifølge kommunen sin balanserekneskap pr. 31.12.2021 på 19,9 mill. kr og kan ved utgangen av 2023 kome opp i 41,8 mill. kr.

Dette premieavviket skal utgiftsførast i rekneskapen i løpet av 15 år, for premieavvik oppstått før 2011 og over 10 år for premieavvik oppstått i perioden 2011 – 2014, og 7 år for premieavvik oppstått frå 2015. Dette betrar såleis budsjettbalansen i høve til om kommunen ikkje fordelte dette over dei 7 åra.

Teneste 1800

I denne tenesta ligg nokre av utgiftene knytt til tiltak 44 Flyktninger. Det er knytt stor usikkerheit til flyktningsituasjonen og korleis dette vil påverke utgiftene til kommuna. I tiltaket er utgifter knytt til dette dels ført på dei rammeområda som allereie er råka av auken i flyktningar. Resten er lagt til ramme 3 slik at det kan fordelast på dei områda som får auka utgifter når flyktningane kjem. Inntektene frå flyktningtilskotet ligg i andre overføringar og tilskot frå staten.

Tenestene 2110, 2120, 2343 og 2540

Løn til lærlingar er ført her. Giske kommune har totalt 7 lærlingar: 4 helsefagarbeidarar, 2 barne- og ungdomsarbeidarar og 1 kokk. Kommunen har avtale med Sunnmøre kommunale opplæringskontor om administrasjon av lærlingordninga, og får kr. 20 000,- i tilskot per lærling frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Lærlingar frå Giske kommune har i fleire år delteke i opplæringskontoret si rekrutteringspatrulje der målet er å rekruttere ungdomskuleelevar til fagarbeidarutdanning.