3. Klimabudsjett 2024

Kva er eit klimabudsjett?

Eit klimabudsjett er eit nyttig verktøy for å nå vedtekne klimamål. KS har valt å definere eit klimabudsjett som "et styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjonar og andre vedtekne klimamål". Eit klimabudsjett er ikkje eit økonomisk budsjett, men ei oversikt over klimatiltak som vert planlagt gjennomført i Giske kommune.

Klimabudsjettet viser i nokre tilfelle kor mykje klimagassutslepp som reduserast ved gjennomføring av tiltaket. Styrken til eit klimabudsjett er at mål og tiltak vert kopla tettare saman i kommunen sitt viktigaste styringsdokument, kommunen sin handlings- og økonomiplan. Gjennom klimabudsjettet får kommunen eit verktøy for å styre mot utsleppsmåla. Klimabudsjettet sikrar at kommunen iverksett og finansierar tiltak for å redusere utsleppa. Ansvaret for oppfølging av tiltaka er tydeleg definert. Gjennom regelmessig rapportering på tiltaka, vert resultat og framdrift målt opp mot måla for utsleppsreduksjonar.

Klimabudsjettet viser om tiltaka som er vedtatt er tilstrekkelege for å nå målet, eller om det er behov for styrka innsats. Årleg oppdatering av klimabudsjettet gir moglegheit til å justere kursen.

Klimabudsjettet er transparent og synleggjer ovanfor avgjerdstakarar og interessentar kva som er utfordringsbildet og korleis kommunen prioriterer innsatsen for å nå målet.

Giske kommune sitt klimabudsjett

Giske kommune ønsker å vedta sitt første klimabudsjett i 2024, klimabudsjettet skal gjelde for 2024-2027 med årleg justering. Klimabudsjettet vert eit styringsverktøy for kommunen sitt klimaarbeid. Klimabudsjettet viser klimatiltaka som vert planlagt gjennomført i Giske kommune og kven som har ansvar for gjennomføringa. Klimaarbeidet skal rapporterast på lik linje med kommunen si økonomirapportering. Kommunen prioriterer tiltak som kjem frå einingane og som dei vurderer at dei har kapasitet, økonomi og ressursar til å gjennomføre. Dette er tiltak som bidrar til å bygge opp klimakompetansen i kommunen og tiltak som styrker kommunen sitt kunnskapsgrunnlag. Sjølv om nokre av tiltaka er små og fleire ikkje kan talfestast i utsleppsreduksjon, dannar det grunnlaget for klimaarbeidet i åra som kjem. Det er derfor nødvendig for vidare utsleppsreduksjon i kommunen.

Kommunen skal vere ein pådrivar for at Giskesamfunnet sitt klimagassutslepp vert redusert med 50 prosent innan 2030. Skal Giskesamfunnet nå dette målet, må innbyggjarar, næringsliv, andre kommunar og forvaltingsnivå samarbeide og legge inn ein felles innsats. Det er spesielt viktig at staten følger opp nasjonale klimaambisjonar med ytterlegare tiltak som gjer det mogleg med klimaomstilling på kommunalt nivå.

Klimamål for Giske kommune

Klimautfordringa er av mange omtalt som den største utfordringa i vår tid. I Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030 står det: Dei globale klima- og miljøutfordringane krev omstilling til eit samfunn der vekst og utvikling skjer innan naturen si tolegrenser. Det må skje ein overgang til produkta og tenester som gir betydeleg mindre negative konsekvensar for klima og miljø enn i dag. Samfunnet må igjennom eit grønt skifte. Det vil vere krevjande, men fullt mogleg.

Parisavtalen frå 2015 stadfestar eit globalt mål om å styrke samarbeidet på klimaområdet. Føremålet med avtalen er å avgrense auken i den globale gjennomsnittstemperaturen i år 2100 til 2 oC over førindustrielt nivå. Det skal jobbast mot å avgrense temperaturauken til 1,5 oC. Vidare skal avtalen auke evna til å tilpasse seg dei negative konsekvensane av klimaendringar og fremme utviklinga av robuste samfunn med lave utslepp.

Norge har meldt inn ei forplikting under Parisavtalen om å redusere utsleppa av klimagassar med minst 50 og opp mot 55 prosent innan 2030 samanlikna med 1990. Det er eit avgjerande steg på vegen mot at Noreg skal bli eit lågutsleppssamfunn i 2050.

I kommuneplanen sin samfunnsdel til Giske kommune står det:

Utsleppa av CO2 i kommunen har samla auka dei siste åra samanlikna med referanseåret 2015, jf. Fig 7. I Giske kommune medfører skipsleia, flyplassen og riksvegen at dei vesentlege CO2-utsleppa kjem frå sjøfart, luftfart og vegtrafikk. Sektorvis er det auke i sjøfart og luftfart og ein mindre nedgang i vegtrafikk. Utsleppa frå vegtrafikk og jordbruk er omlag like store. Det er ein nedgang i CO2-utslepp for sektorane jordbruk, anna mobil forbrenning, avfall og avløp og oppvarming. Grunna pandemien er det for 2020 ein markert nedgang i utsleppa frå sektorane sjøfart og luftfart.

Arbeidet med klimabudsjettet

KS har utarbeida ein rettleiar for klimabudsjettarbeid, som Giske kommune vil følgje. Arbeidet med klimabudsjett kan delast opp i fire faser: 1) Oppstart, 2) Utarbeide og rekne ut effekten av tiltak, 3) Utarbeide klimabudsjettet og 4) Rapportering og oppfølging. Giske kommune er avhengig av at alle einingar i kommunen samarbeider med utarbeidinga og oppfølging av tiltaksplan til klimabudsjettet

Med klimabudsjett i Giske kommune vil kommunen arbeide for å nå FNs bærekraftsmål nr 7, 11, 12, 13, 14, 15 og 17.

Klimabudsjett Giske kommune 2024

Klimabudsjett Giske kommune 2024

DIREKTE KLIMAUTSLEPP Ansvarleg Finansiering Oppstartsår
1. Overgang til utsleppsfri bilpark i kommunen innan 2030
Ladeinfrastruktur skal vurderst Teknisk Innan driftsramma 2024
Sikre at alle nye kommunale bilar er elektriske Bilansvareg Innan driftsramma 2023
Innføre bildelingsordning Stab Innan driftsramma 2024
2 Redusere bruk av fossilt kjøretøy i Giskesamfunnet
Arbeid for at barn/unge skal gå/sykle til skulen Oppvekst Innan driftsramma 2024
Kommunalt tilsette nyttar kollektivtrafikk til jobb/møter, samkjører til møter o.l. Stab Innan driftsramma 2023
Kommunen tilrettelegg for sykkelparkering med overdekte og låsbare sykkelskur ved skular og kommunale arbeidsplassar Teknisk Innan driftsramma 2024
Prioritere mjuke trafikantar i planar Teknisk Innan driftsramma 2023
Samarbeid med Fylkeskommunen om gangfelt, gang-og sykkelvegar Teknisk Innan driftsramma 2024
Utrede moglegheit for samordning av varelevering Alle Innan driftsramma
3 Overgang til fleire elektriske bussar
Samarbeid med Fylkeskommunen om overgang til elektriske bussar Fylkeskommunen, teknisk Innan driftsramma 2024
4 Auka kollektivsatsing
Kommunen bidrar til vidareutvikling av kollektivtilbodet gjennom dialog med Fylkeskommunen og FRAM Teknisk, Fylkeskommunen Innan driftsramma 2024
5 Utsleppsfri maskin- og utstyrspark
Overgang til elektriske grasklipparar der det er mogleg Teknisk Innan driftsramma 2024
6 Utsleppsfrie byggeplassar
Utrede innføring av utsleppsfrie bygge- og anleggsplassar i kommunale prosjekt Teknisk Innan driftsramma 2024
7 Redusere klimagassutsleppa gjennom samfunns- og arealplanlegging
I arbeid med ny arealdel skal kommunen ha fokus på grep som kan gi positiv effekt på klima t.d føringane i PAKT, auka vekt på og tilrettelegging av tilbod innan kollektivtransport, karbonfangst i myr. Styre etter godkjent samfunnsdel. Stab Innan driftsramma 2023
INDIREKTE KLIMAUTSLEPP Ansvarleg Finansiering Oppstartsår
8 Vurdere tilpassing i anskaffelsesreglementet Økonomiavd Innan driftsramma
Sirkulær innkjøpsstrategi knytt til møblar og inventar. Ombruk og kjøp av brukte møblar og inventar der det er mogleg. Stab, teknisk Innan driftsramma 2023
Mat og embalasje, redusere bruk evt gjennbruk Kjøkkenet, oppvekst, omsorg Innan driftsramma 2024
9 Redusere forbruk av materiell i kommunen si drift
Redusere bruk av eingongsutstyr Pleie og omsorg Innan driftsramma 2024
Flyt av læremidlar mellom skulane Oppvekst Innan driftsramma 2024
Bruk av digitale læremiddel Oppvekst Innan driftsramma 2023
Foliering av skulebøker for å auke levetida Oppvekst Innan driftsramma 2023
Miljøtårnsertifisering av barnehagane Oppvekst Innan driftsramma 2024
10 Redusere utslepp frå kommunale bygningar
Kompetanseheving Teknisk Innan driftsramma 2024
Meir effektiv bruk av kommunen sitt areal Teknisk Innan driftsramma 2023
Vurdere gjennbruk av eksisterande bygg Teknisk Innan driftsramma 2024
Vurdere bruk av solceller på nye og eksisterande bygg Teknisk Innan ramme/budsjett
Utskifting av vindauge og etterisolering av bygg, utbetre ventilasjonsanlegg Teknisk Innan ramme/budsjett 2024
11 Redusere Klimautslepp for kommunale lyspunkt
Gatelysstyring og utskrifting av lyspunkt Teknisk Innan ramme/budsjett 2024
Utskifting av armaturer Teknisk Innan ramme/budsjett 2024
12 Redusere matsvinn i kommunen
Matsvinnprosjekt i barnehagane Oppvekst Innan driftsramma 2023
Matsvinnprosjekt i bufellesskap og omsorgssenter Pleie og omsorg Innan driftsramma 2024
13 Renovasjon
Lage retningslinjer for kildesortering i kommunen sine lokaler Stab Innan driftsramma 2024
TILRETTELEGGANDE AKTIVITETAR Ansvarleg Finansiering Oppstartsår
14 Kommunikasjon og mobilisering
Kommunikasjon om klimaløysingar Stab Innan driftsramma 2024
Markedsføre tilskotsordningar som kan vere aktuelle for innbyggjarar og næringsliv i Giske Stab, teknisk Innan driftsramma 2024
15 Kunnskapsgrunnlag
Vidareutvikle kunnskapsgrunnlaget for framtidige klimabudsjett Stab Innan driftsramma 2024