6.4.2 Investering fordelt på rammeområde - Kommunedirektøren sitt forslag

Alle tal i heile 1 000 kroner
Bevillingsoversikt investering jf. § 5-5 andre ledd per rammeområde Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
2 KOMMUNE LEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING - 1 363 1 363 1 363 1 363
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER 6 550 4 100 4 150 2 950 3 000
5 OPPVEKST 725 - - - -
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL - 2 187 - - -
9 TEKNISK 86 328 106 810 126 540 204 980 144 330
10 KYRKJELEGE FØREMÅL - - 200 5 200 5 200
Bevillingsoversikt investering jf. § 5-5 andre ledd per rammeområde 93 603 114 460 132 253 214 493 153 893
Framlegg frå kommunedirektøren.