6.4 Løyvingsoversikt investering jf. §5-5 første ledd - Kommunedirektøren sitt forslag

Alle tal i heile 1 000 kroner
Løyvingsoversikt investering jf. § 5-5 første ledd Regnskap 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
Kommunedirektøren sitt forslag
Investeringer i varige driftsmidler 145 504 92 053 112 860 130 403 207 593 146 943
Tilskudd til andres investeringer 2 459 - - 200 5 200 5 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 217 1 550 1 600 1 650 1 700 1 750
Utlån av egne midler - - - - - -
Avdrag på lån - - - - - -
SUM INVESTERINGSUTGIFTER 149 180 93 603 114 460 132 253 214 493 153 893
- - - - - -
Kompensasjon for merverdiavgift - 25 527 - 7 868 - 11 585 - 19 433 - 32 023 - 20 943
Tilskudd fra andre - 3 550 - - - - -
Salg av varige driftsmidler - 2 797 - - - 8 900 - 5 000 - 7 000
Salg av finansielle anleggsmidler - - - - - -
Utdeling fra selskaper - - - - - -
Mottatte avdrag på utlån av egne midler - - - - - -
Bruk av lån - 113 708 - 84 185 - 101 275 - 102 270 - 175 770 - 124 200
SUM INVESTERINGSINNTEKTER - 145 581 - 92 053 - 112 860 - 130 603 - 212 793 - 152 143
- - - - - -
Videreutlån 13 304 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Bruk av lån til videreutlån - 13 304 - 8 000 - 8 000 - 8 000 - 8 000 - 8 000
Avdrag på lån til videreutlån 6 332 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000
Mottatte avdrag på videreutlån - 5 297 - 2 500 - 5 000 - 5 000 - 5 000 - 5 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN 1 035 - - - - -
- - - - - -
Overføring fra drift - 1 500 - 1 550 - 1 600 - 1 650 - 1 700 - 1 750
Avsetninger til bundne investeringsfond 11 015 - - - - -
Bruk av bundne investeringsfond - 14 150 - - - - -
Avsetninger til ubundet investeringsfond - - - - - -
Bruk av ubundet investeringsfond - - - - - -
Dekning av tidligere års udekket beløp - - - - - -
Sum overføring fra drift og netto avsetninger - 4 634 - 1 550 - 1 600 - 1 650 - 1 700 - 1 750
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp - - - - - -