10 Kyrkjelege føremål

Alle tal i heile 1 000 kroner

Driftsbudsjett, kommunedirektøren sitt forslag

Driftsbudsjett, kommunedirektøren sitt forslag

Teneste 10 Kyrkjeleg føremål Regnskap 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026 Budsjett 2027
3900 KYRKJER 4 344 4 531 4 828 4 828 4 828 4 828
3930 GRAVPLASSAR 1 160 1 220 1 336 1 336 1 336 1 336
Sum ramme 10 Kyrkjeleg føremål 5 505 5 751 6 164 6 164 6 164 6 164

På rammeområde 10, Kyrkjelege føremål er overføring til kyrkjeleg fellesråd kr 4 371 400 og kr 60 000 til teneste 3930 Gravplassar.

Kr 160 000 er intern overføring til stab, fellestenester og kr 1 160 000 er overført til teknisk eining for tenester som kommunen leverer ifylgje tenesteavtale for adinistrative tenester, tekniske tenester og vedlikehald av kyrkjegardane.